MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 1. září 2003, č. j. 25 780/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním  ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10

Fyzika (8)

3

Chemie (9)

2

Základy ekologie (9)

1

Práce s počítačem

4

Tělesná výchova

8

Ekonomika

3

Technická dokumentace

4

Strojírenská technologie

2

Strojnictví

2

Technická mechanika

2

Elektrotechnika

3

Elektronika

3

Výpočetní technika

4

Měření a diagnostika

4

Automatizační technika

2

Číslicová technika

5

Technologie (11)

6

Odborný výcvik (11), (12)

30

b) výběrové

0-7

 

 

Celkem hodin týdně

max. 132

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových předmětů: stroje a zařízení, technická měření, laboratorní měření aj.

Příklady nepovinných vyučovacích předmětů: estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, další cizí jazyk, multikulturní soužití, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, technika administrativy, dopravní výchova aj.

Poznámky:

1.       Učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje závazný učební plán podle obecných pedagogických zásad a Standardu středoškolského odborného vzdělávání, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy, po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Celkový počet všech vyučovacích hodin povinných, všeobecně vzdělávacích, odborných a výběrových předmětů nesmí přesáhnout 132 týdenních hodin za čtyři roky studia. Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku.

3.       Hodinová dotace předmětů povinných základních (všeobecných a odborných), představuje základ vzdělání studijního oboru mechanik číslicově řízených strojů, který je pro všechny školy závazný.

4.       Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve 4. ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

5.       Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle nejnovějších platných učebních osnov pro SOŠ.

6.       Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Podle místních podmínek lze do učebního plánu zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7.       Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na škole s povinnou školní docházku. Při hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro studijní obory SOŠ. Studium dalšího cizího jazyka lze zařadit jako výběrový předmět. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

8.       V předmětu fyzika škola upraví uspořádání tematických celků tak, aby byla zajištěna vzájemná návaznost s odbornými předměty.

9.       Výuka předmětů základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov. Je možné tyto předměty spojit do integrovaného předmětu základy ekologie a chemie, škola si stávající učební osnovy jednotlivých předmětů vhodně upraví. Hodinová dotace se nemění.

10.   Konkretizovaný učební plán je možné v povinných, výběrových i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

11.   Náplň učebních osnov vyučovacích předmětů technologie a odborný výcvik se ve 3. a 4. ročníku může obsahově diferencovat podle požadavků zainteresovaných stran.

12.   Odborný výcvik je možné, podle tématu, vyučovat v dílnách školy nebo firmy, specializovaných pracovištích, laboratořích, odborných učebnách apod.

13.   Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů jsou součástí učebních dokumentů. Škola může obměnit až 30 % obsahu při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené osnovy schvaluje ředitel školy.

14.   Výběrové vyučovací předměty (mohou být koncipovány jako skupina tvořící určitou profilaci) a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků, jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné.

15.   Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracuje škola a po schválení ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace.

16.   Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít částečně, nebo zcela k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu a odborného výcviku.

17.   Škola užívá kód a název oboru 23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může se odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušné zaměření (např. 23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů-obráběcí stroje, 23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů-tvářecí stroje, 23-45-L/005 Mechanik číslicově řízených strojů-vstřikovací stroje).

18.   Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, může využít i osnovy z jiných vzdělávacích programů. Návrh těchto osnov schvaluje ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, možností školy apod.

19.   Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry, nebo řízení motorových vozidel.

20.   Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT. Při cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy, apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

21.   Teoretické vyučování a odborný výcvik se organizují podle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Konkretizovaný učební plán vytvořený školou se stává povinnou dokumentací školy.

22.   Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

23.   Škola zařadí v prvním až třetím ročníku lyžařský výcvik popřípadě i sportovně-turistický kurz v trvání nejvýše dvou týdnů. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

24.   Do výuky bude zařazena problematika ochrany člověka za mimořádných událostí včetně zásad první pomoci, doporučuje se samostatný kurz, nejlépe ve 3. ročníku.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.      Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.      Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.      Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky.

Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechani­zace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

3

2

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

3

10

Fyzika (8)

3

-

-

-

3

Chemie (9)

2

-

-

-

2

Základy ekologie (9)

1

-

-

-

1

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

1

2

3

Technická dokumentace

2

2

-

-

4

Strojírenská technologie

2

-

-

-

2

Strojnictví

-

2

-

-

2

Technická mechanika

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

2

1

-

3

Elektronika

-

-

2

1

3

Výpočetní technika

-

-

3

2

5

Měření a diagnostika

-

1

2

1

4

Automatizační technika

-

2

-

-

2

Číslicová technika

-

-

3

3

6

Technologie (11)

2

3

1

-

6

Odborný výcvik (11)

6

7

7

10,5

30,5

b) výběrové

-

-

2

2,5

4,5

 

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

max. 33

max. 33

max. 33

max. 33

max. 132

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

(x) index odkazuje na poznámky za učebním plánem denního studia