PROFIL ABSOLVENTA

 


Kód a název:

23-45-L/009 Letecký mechanik

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

1.    Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1.       Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně provádět montáž, výrobu, předletové a poletové ošetření letadel, pravidelné prohlídky a údržby letadel podle provozních předpisů, a to jak na odbavovacích plochách, tak i v dílnách.

 

1.2.       Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-            disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými k sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-            chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-            uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněním i s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasizmu a intoleranci,

-            chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-            uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-            uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-            získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a chápal přínos umění pro život člověka,

-            cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-            rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-            byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení,

-            používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

-            používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-            uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-            porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-            uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-            osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-            uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalení své tělesné zdatnosti,

-            projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

1.3.       Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy ve studijním oboru letecký mechanik a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent umí:

-            správně a samostatně číst technické výkresy a ostatní dokumentaci,

-            kreslit výrobní výkresy a náčrtky jednoduchých součástí,

-            orientovat se ve schématech jednotlivých systémů,

-            používat odbornou literaturu a dokumentaci,

-            zhotovovat součásti a zpracovávat kovové a nekovové materiály a polotovary,

-            opravovat a seřizovat jednodušší části, zařízení a systémy, zjišťovat a odstraňovat závady, provádět jednoduché opravy a údržbu, provádět prohlídky a provozní ošetření v souladu s typovými předpisy,

-            měřit příslušnými měřidly a používat diagnostické pomůcky, ošetřovat přidělené pracovní prostředky,

-            a zná funkci a činnost strojních součástí a zařízení systémů,

-            využívat základních způsobů ochrany materiálu před korozí, dovede používat technologie provozních ošetření,

-            se orientovat v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadám jeho ochrany před možnými negativními vlivy (dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení),

-            dodržovat požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s výkonem opravárenských a výrobních prací, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany

Příprava ve studijním oboru letecký mechanik vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi uměl:

-            číst složitou grafickou dokumentaci,

-            orientovat se v zahraniční dokumentaci,

-            provádět montáže, demontáže a opravy rozebíratelných spojů a zajišťovat je,

-            konat práce, při kterých se vyskytuje vzájemná vazba systémů (mechanické, elektro, hydraulické, palivové, klimatizace atd.),

-            provádět kontrolní práce a přezkoušení systémů, dovedl vyhledávat poruchy a znal hlavní zásady jejich odstranění,

-            provádět nivelaci, předletová a poletová ošetření,

-            obsluhovat měřící a diagnostické zařízení,

-            provádět prohlídky, ošetření i drobnou údržbu letadel,

-            řešit ekonomické otázky a možnosti zvyšování produktivity práce i šetření energií,

-            používat odbornou cizojazyčnou terminologii,

-            posuzovat přímé a nepřímé vlivy své výrobní a opravářské činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska.

 

1.4.       Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležitá numerická dovednost, dovednost řešit problémy a problémové situace, dovednost využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazuje i komunikativní dovednost.

Absolvent při řešení praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese při využívání numerických dovedností umí:

-            porozumět termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu,

-            systematicky třídit číselné údaje, hodnotit je a využívat v osobním i profesním životě,

-            přesně a efektivně vést číselné záznamy využitelné v osobním životě i v povolání,

-            vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky reálné situace,

-            provádět správně dílčí operace používané v rámci různých metod aplikovaných při řešení jednotlivých složek situace,

-            na základě dílčích výsledků sestavit pro konkrétní praktické potřeby ucelený přehled o dané situaci,

-            graficky znázorňovat reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá kvantitativnímu řešení,

-            na základě dílčích výsledků porozumět grafickému znázornění reálné situace a umí je využívat v praxi.

Absolvent z osobního a profesního hlediska při řešení problémů a problémových situací umí:

-            na základě analýzy formulovat podstatu problému a jeho nejzávažnější rysy,

-            zhodnotit význam a závažnost rozmanitých informací, získat chybějící informace, na základě jasně formulovaných kritérií vytřídit informace, které jsou pro řešení problému nejpodstatnější,

-            hledat různé možnosti řešení, zvážit jejich klady i zápory v daném kontextu i v dlouhodobějších souvislostech, stanovit kritéria pro volbu optimálního řešení,

-            určit vhodné postupy pro realizaci zvoleného řešení a dodržovat je.

Absolvent dovede pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním a mimopracovním životě:

-            je seznámen s počítačem, jeho základními částmi a způsoby obsluhy,

-            má základní znalosti o struktuře a činnosti počítače,

-            umí pracovat s textovým editorem a aplikačním programem využívaným ve své profesi,

-            zná obsluhu periferních zařízení potřebných k činnosti používaných programů,

-            dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví

-            umí za účelem vyhledání informace určitého charakteru zvolit odpovídající informační zdroj,

-            umí běžné zdroje informací používat takovým způsobem, že požadované informace získá s minimální ztrátou času a minimem vynaloženého úsilí,

-            umí získané informace využívat při výkonu svého povolání i v mimopracovním životě,

-            umí si zaznamenávat informace různého druhu a charakteru vhodným způsobem, který mu usnadní jejich další využití,

-            zná různé formy uchovávání a předkládání textových, grafických a numerických informací běžně používané ve své profesi a umí zhodnotit, jaký přínos má jejich využití pro vlastní práci,

-            umí evidovat, systematicky třídit, zařazovat a uchovávat pracovní informace podle požadavků specifikovaných ve zvolené profesi,

-            umí z informací pracovního charakteru vybírat informace adekvátní vzhledem k situaci ve které budou využity a posoudit, jak mohou ovlivnit jeho vlastní práci a pracovní výkon jeho spolupracovníků,

-            umí vhodným způsobem předkládat informace pracovního charakteru s ohledem na jejich následující uživatele,

-            umí chránit informace proti zneužití, znehodnocení či manipulacím, vyžaduje-li to charakter povolání,

-            využívá běžných zařízení informační technologie v souladu s požadavky kladenými na bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

Absolvent umí komunikovat kultivovaně a přiměřeně komunikační situaci, v mateřském i cizím jazyce, v projevech mluvených i psaných, je schopen:

-            vyjadřovat otevřeně, jasně a přiměřeně situaci své názory, postoje požadavky,

-            přiměřeně změnit svou komunikaci jak na základě zpětné vazby získané od druhých, tak na základě vlastního hodnocení svého projevu,

-            hovořit na veřejnosti a vhodně přitom využívat neverbální komunikace i názorných pomůcek, diskutovat, formulovat a obhajovat vlastní názor, vhodně a promyšleně argumentovat,

-            shrnout diskusi či rozhovor, vyjádřit jejich podstatné myšlenky,

-            ověřit, zda správně pochopil smysl sdělení druhé osoby i to, zda bylo dobře pochopeno jeho sdělení,

-            v písemném i ústním projevu dodržovat spisovnou a jazykovou normu, popř. použít odpovídajících příruček,

-            při zpracování písemného materiálu zvolit odpovídající formu i obsah vzhledem k účelu, funkci, obsahu i adresátům (klientům, návštěvníkům, nadřízeným, podřízeným apod.),

-            písemně zaznamenat podstatné myšlenky z ústních projevů druhých (např. z přednášky, diskuse, porady),

-            vyhledávat a používat informace z různých písemných zdrojů (slovníky, příručky, podnikové materiály aj.),

-            orientovat se v různých typech dokumentů (schémata, diagramy, fotografie, tabulky aj.), získávat z nich potřebné informace,

-            rozumět odbornému textu potřebnému pro pracovní činnost či studium, zpracovat z něj odpovídající záznam (výtah, anotaci aj.).

Předpokladem dalšího zkvalitňování osobního i pracovního života jsou personální a interpersonální dovednosti a schopnost získávat a zpracovávat informace a následně je využívat.

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržovat zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních:

-            dovede samostatně nebo s omezenou pomocí zjišťovat slabé i silné stránky své osobnosti,

-            významně se podílet na vytýčení krátkodobých cílů zaměřených na zdokonalení své výkonnosti, na podnět uvažovat i o svých dlouhodobých perspektivách s ohledem na své možnosti, samostatně podávat vhodné jednodušší návrhy takto zaměřené,

-            určovat převážně samostatně závažné nedostatky i kvality v osobním a pracovních výkonech,

-            plnit plán činností směřujících k daným cílům a snaží se průběžně a většinou samostatně využívat sebekontroly a sebehodnocení ke zlepšení těchto činností,

-            přistupovat převážně kladně k hodnocení své osoby a srovnávat toto hodnocení s vlastními zjištěními o svých nedostatcích, obojího využívat k nápravě své činnosti,

-            zaměřovat vlastní činnost na splnění osobní odpovědnosti a dosažení kolektivního cíle,

-            poskytovat samostatně informace důležité pro rozdělení společné odpovědnosti (o vlastní kompetenci k pracovnímu výkonu, o postupu v práci), samostatně předkládat vhodné návrhy na vykonání takové práce, kterou je schopen odpovědně splnit,

-            předkládat i přiměřené návrhy na rozdělení dílčích odpovědností ostatním a posuzovat společně s ostatními, zda jsou schopni zadané úkoly zvládnout,

-            dodržovat zadané pracovní metody, podílet se svými návrhy na jejich stanovení, organizovat vlastní činnost tak, aby splnil vlastní odpovědnost, kontrolovat, v jakém rozsahu odpovídá jeho práce rozvrhu času, s pomocí nebo samostatně hodnotit její kvalitu,

-            využívat informací spolupracovníků a přizpůsobovat své pracovní výkony společným požadavkům a měnícím se pracovním podmínkám, informovat spolupracovníky o změnách na pracovišti, které by ovlivnily výkony jednotlivců i dosažení společného cíle,

-            přivykat samostatné práci i týmové spolupráci a vést při jednodušší práci menší kolektiv a nést odpovědnost i za práci druhých.

 

2.    Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání dle kvalifikace v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání.

Studijní obor připravuje zejména pro dělnické povolání letecký mechanik.

3.    Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.