MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 25. července 2002, čj. 23 661/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

23-45-L/009 Letecký mechanik 


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) Předměty povinného základu

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

2

Matematika

10

Fyzika (12)

3

Základy ekologie (4)

1

Chemie (4)

2

Práce s počítačem

4

Tělesná výchova (8)

8

Ekonomika

3

Technická dokumentace

4

Strojírenská technologie

2

Strojnictví

2

Technická mechanika

2

Elektrotechnika

3

Elektronické systémy

3

Letadla

6

Letadlové pohonné jednotky

4

Technologie (13)

5

Odborný výcvik (13)

37,5

b) Výběrové předměty

0-5,5

 

 

Celkem hodin týdně

max 132

B. Volitelné předměty

 

 

Poznámky:

Příklady výběrových předmětů např. nosný typ letadla, letadlové palubní přístroje, základy letecké navigace, technické měření, laboratorní cvičení, výpočetní technika.

 

Poznámky k učebnímu plánu denního studia:

1.         Cílem učebního plánu je umožnit školám, využitím výběrových předmětů, dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje, s respektováním Standardu středoškolského odborného vzdělávání a dále uvedených poznámek, učební plán a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2.         Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle nejnovějších platných učebních osnov pro SOŠ, SOU, vesměs vydávaných NÚOV Praha. K výuce předmětu tělesná výchova se doporučují nejnovější učební osnovy vydané VÚP. Škola může použít metodický materiál Úvod do světa práce, který vydal NÚOV.

3.         Předměty povinné základní jsou pro všechny školy závazné a představují základ vzdělání studijního oboru letecký mechanik.

4.         Výuka předmětů základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov. Je možné tyto předměty spojit do integrovaného předmětu základy ekologie a chemie, škola si stávající učební osnovy jednotlivých předmětů vhodně upraví. Hodinová dotace se nemění.

5.         Celkový počet všech vyučovacích hodin povinných, všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů, a výběrových nesmí přesáhnout 132 hodin za čtyři roky studia.

6.         Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Podle místních podmínek lze do učebního plánu zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7.         Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil na škole s povinnou školní docházku. Při hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro studijní obory SOŠ a SOU. Doporučuje se další cizí jazyk zařadit jako výběrový předmět. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

8.         V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

9.         Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve 4. ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

10.     Učební plán může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

11.     V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až do výše 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu
k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifikám podniků. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 5 učebních dokumentů.

12.     Škola uspořádáním a úpravou tematických celků zajistí vzájemnou návaznost všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů.

13.     Náplň učebních osnov vyučovacích předmětů technologie a odborný výcvik se ve 3. a 4. ročníku může obsahově diferencovat podle požadavků profesní sféry

14.     Výběrové vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracuje škola a po schválení ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace.

15.     Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu a odborného výcviku.

16.     Škola užívá kód a název oboru 23-45-L/009 Letecký mechanik, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci (např. 23-45-L/009 Letecký mechanik – draky letadel, 23-45-L/009 Letecký mechanik – avionik).

17.     Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určitou profilaci studijního oboru. Tuto profilaci je možné uvádět na vysvědčení.

18.     Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, návrh těchto osnov schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, možností školy apod.

19.     Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

20.     Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT, finančních a prostorových možností školy. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy, apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

21.     Teoretické vyučování a odborný výcvik se organizují podle vyhlášky MŠMT č. 354/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

22.     Škola zařadí v prvním až třetím ročníku lyžařský výcvik, popřípadě sportovně turistický kurz v trvání nejvýše dvou týdnů. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

23.     Organizace a příprava maturitní zkoušky je podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.    Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.    Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.    Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje strojírenství.

 

Doporučený učební plán - denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin  

v ročníku

celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

a) Předměty povinného základu

 

 

 

 

113

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

3

10

Fyzika

2

1

-

-

3

Základy ekologie a chemie

3

-

-

-

3

Práce s počítačem

2

2

-

-

4

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Ekonomika

-

-

-

3

3

Technická dokumentace

3

1

-

-

4

Strojírenská technologie

2

-

-

-

2

Strojnictví

-

2

-

-

2

Technická mechanika

-

-

1

1

2

Elektrotechnika

-

-

2

-

2

Elektronické systémy

-

-

-

3

3

Letadla

-

2

2

2

6

Letadlové pohonné jednotky

-

-

2

3

5

Technologie

2

1

2

-

5

Odborný výcvik

6

14

14

7

41

b) Výběrové předměty

 

 

 

 

 

Letadlové palubní přístroje

-

-

-

2

2

 

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

 

 

 

 

 

 

B. Volitelné předměty