Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 19. 8. 1994, čj. 21 300/94-23 s účinností od 1. září 1994 počínaje prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

23-45-L/514  (37-44-6/01) Silniční doprava - provoz a údržba vozidel

 

Denní studium

Kategorie a názvy

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

vyučovacích předmětů

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

1. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

Cjl

 

3

2

2

7

Cizí jazyk

Cij

 

3

3

3

9

Občanská nauka

obn

 

-

-

2

2

Dějepis

Dej

 

2

-

-

2

Matematika

Mat

 

3

2

3

8

Fyzika

Fyz

 

2

2

-

4

Chemie

Che

 

2

-

-

2

Tělesná výchova

Tev

 

2

2

2

6

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

17

11

12

40

 

 

 

 

 

 

 

2. Odborné

 

 

 

 

 

 

Technické kreslení

Tek

 

3/2

-

-

3/2

Mechanika

Mec

 

2

3

-

5

Strojírenská technologie

Stt

 

2

-

-

2

Výpočetní technika

Vyt

 

2/2

2/2

-

4/4

Konstruování

Cad

 

-

-

2/2

2/2

Elektrotechnika

Ele

 

2/1

2/1

-

4/2

Strojní součásti

Sts

 

2

2

-

4

Ekonomika

Eko

 

-

3

3

6

Doprava

Dop

 

2

-

-

2

Automatizace

Aut

 

-

-

2

2

Kontrola a měření

Kom

 

-

2/2

2/2

4/4

Silniční vozidla

Siv

 

2

4

5

11

Udržování a opravy

Udo

 

-

2

2

4

Manipulace s materiálem

Man

 

-

-

2

2

Technika jízdy

Tej

 

-

2

-

2

Praxe

pra

 

-

-

3

3

 

 

 

 

 

 

 

Celkem

 

 

17/5

22/5

21/4

60/14

Počet hodin v týdnu

 

 

34

33

33

100

             

 

Poznámky k učebnímu plánu: 

1.            Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

2.            V učebním plánu může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při těchto úpravách musí být dodržen celkový počet 100 vyučovacích hodin za dobu studia a žádný povinný vyučovací předmět nesmí být z učebního plánu zcela vyřazen. V učebních osnovách jednotlivých povinných vyučovacích předmětů může být školou provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu, který odpovídá nejvýše 30% celkové hodinové dotace příslušného předmětu, směřující zejména k inovaci vzdělávacího obsahu a k promítnutí regionálních aspektů.

3.            Učivo je rozvrženo ve školním roce do 33 týdnů. Zbývající týdny připadnou na opakování či rozšíření učiva.

4.            Počty vyučovacích hodin, které jsou uvedeny u jednotlivých tématických celků v přiložených osnovách jsou pouze orientační.

5.            Součástí vyučovacího předmětu Praxe je ve 3. ročníku dvoutýdenní odborná praxe.

6.            Všeobecně vzdělávací předměty se budou vyučovat podle následujících již schválených osnov: