PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2345M Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:

23-45-M/003 Strojník požární techniky

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška, vysvědčení o maturitní zkoušce

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po skončení přípravy ve studijním oboru strojník požární techniky, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen vykonávat střední řídicí a technické funkce v Hasičském záchranném sboru ČR, HZS organizací a ve službách, kde součástí provozování je nezbytná požární ochrana zaměřená na strojní službu jednotek PO v organizačním a operačním řízení.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-          disponoval rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,

-          chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl schopen soužití s lidmi se zdravotním znevýhodněním i s příslušníky společenských minorit, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-          uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně ústně i písemně vyjadřovat, uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-          uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice výstižně a logicky,

-          získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom hodnoty kulturních památek a chápal přínos umění pro život člověka,

-          cítil spoluzodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení,

-          používal cizí jazyk k získávání informací z různých zdrojů, byl motivován ke studiu cizích jazyků a byl schopen používat je jako prostředek pro potřeby svého povolání i v mezinárodní spolupráci,

-          používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky včetně symboliky a terminologie,

-          uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-          porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-          uměl řešit problémy, byl schopen odhadovat reálné situace, využívat matematických postupů, pracovat s informacemi a obhájit vlastní řešení,

-          osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů

-          uvědomoval si odpovědnost za vlastní zdraví a aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti,

-          projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním.

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po skončení přípravy ve studijním oboru strojník požární ochrany a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky absolvent umí:

-          orientovat se ve své profesní oblasti, identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

-          řídit, organizovat a kontrolovat činnost strojní služby související s provozem a údržbou strojů a techniky používané v požární ochraně,

-          provádět základní opravy silničních motorových vozidel a mobilní požární techniky,

-          samostatně volit měřící přístroje a testovací zařízení potřebné pro údržbu a opravy,

-          vypracovat plán odborné přípravy pracovníků na úseku strojní služby v jednotce požární ochrany, kteří obsluhují mobilní požární techniku,

-          provádět jejich školení a přípravu,

-          vést evidenci dopravních nehod, provádět jejich rozbor a podávat návrhy na zlepšení situace v nehodovosti,

-          řídit zásahové činnosti jednotek požární ochrany a přidělovat jednotlivé úkoly při jejím provádění, zná činnost jednotek PO při pracích na vodě, druhy mobilní požární techniky, požární příslušenství, jejich obsluhu a využití při zdolávání požáru a technických zásazích a návyky při práci s touto technikou a příslušenstvím,

-          řídit činnost jednotek PO z hlediska zjišťování příčin požáru a zná předpisy upravující vztahy příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR a zaměstnanců HZS organizací, kteří tvoří jednotku hasičského záchranného sboru organizace, k vyšetřujícím orgánům státní správy,

-          základní principy sebezáchrany a záchrany osob a ovládá základní hasičskou lezeckou techniku,

-          poskytnout první pomoc zraněným hasičům a jiným osobám při zásahu,

-          určit děje, které probíhají při hoření a výbuchu, zplodiny hoření a má přehled o důležitých požárně-technických charakteristikách, zná požárně nebezpečné látky, jejich charakteristiky a zvláštnosti, princip hašení, druhy hasebních látek a možnosti jejich využití,

-          zpracovat požární dokumentaci, zná zásady zdolávání požárů za ztížených podmínek a ve speciálních objektech. Má znalosti o požární prevenci (technologických zařízení, staveb, jejich elektroinstalací atd.). Zná předpisy a normy, které upravují zásady předcházení požárům v různých odvětvích národního hospodářství,

-          orientovat se na trhu práce a aktivně rozhodovat o svém pracovním uplatnění,

-          orientovat se v ekonomické oblasti národního hospodářství.

Příprava ve studijním oboru strojník požární techniky vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen:

-          uplatnit se v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů,

-          řídit pracovní kolektiv.

V průběhu studia žák absolvuje výuku a výcvik za účelem získání řidičského oprávnění skupiny C.

1.4   Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazují komunikativní dovednosti.

Absolvent umí:

-          řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědné poznatky,

-          z osobního a profesního hlediska řešit problémy a problémové situace,

-          pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním i mimopracovním životě,

-          vyjadřovat se ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou.

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržovat zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky bude absolvent studijního oboru připraven vykonávat pracovní činnosti technickohospodářských pracovníků v požární ochraně zaměřené na strojní službu jednotek PO v organizačním a operačním řízení výkonu služby.

Úspěšným ukončením studia získá absolvent osvědčení o odborné způsobilosti pro výkon funkce hasič a při předložení řidičského oprávnění skupiny C do pěti let po úspěšném absolvování studia i pro výkon funkce hasič – strojník a technik strojní služby, ve smyslu ustanovení § 72, zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

3         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední vzdělání.