MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 27. února 2003, č. j. 14 229/03-23, s účinností od 1. září 2003 počínaje prvním  ročníkem

  

  UČEBNÍ PLÁN

 

Studijního oboru

23-45-M/003 Strojník požární techniky

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 4. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

3

Dějepis

3

Matematika

12

Fyzika

5

Chemie

2

Základy ekologie

1

Práce s počítačem

3

Tělesná výchova

8

Zdravotnická příprava

4

Ekonomika

2

Elektrotechnika

3

Strojírenská technologie

2

Strojnictví

3

Technologie oprav

4

Technické prostředky požární ochrany

7

Požární prevence

3

Požární taktika

5,5

Organizace a řízení požární ochrany

2

Zjišťování příčin požárů

2

Technický výcvik

1,5

Praktické vyučování

31

Řízení motorových vozidel

3

b) výběrové a volitelné

0-5,5

 

 

Celkem hodin týdně

max. 132

B. Nepovinné

 

Poznámky:

1.       Vedení školy vypracuje, s respektováním Standardu středoškolského odborného vzdělávání, učební plán a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2.       Hodinová dotace předmětů povinných základních (všeobecných a odborných), představuje základ vzdělání studijního oboru strojník požární techniky, který je pro všechny školy závazný.

3.       Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních dokumentů pro SOŠ a SOU.

4.       Celkový počet týdenních vyučovacích hodin povinných předmětů (všeobecně vzdělávacích a odborných) a výběrových předmětů pro 1. – 4. ročník nesmí přesáhnout 132 hodin.

5.       Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

6.       Podle podmínek školy lze do učebního plánu v každém ročníku zařadit třetí hodinu tělesné výchovy, která se nezapočítává do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin.

7.       Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák ve studiu cizího jazyka, kterému se učil ve škole s povinnou školní docházkou. Při hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro studijní obory SOŠ a SOU. Studium dalšího cizího jazyka lze zařadit jako výběrový předmět. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

8.       Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. – 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Ve 4. ročníku je učivo rozvrženo do 30 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

9.       Učební plány je možné v povinných, výběrových i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

10.   V předmětu fyzika škola upraví uspořádání tematických celků tak, aby byla zajištěna vzájemná návaznost s odbornými předměty.

11.   Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů školního kurikula jsou součástí učebních dokumentů. Škola si může obměnit až 30 % obsahu, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Takto upravené osnovy schvaluje ředitel školy.

12.   Výběrové vyučovací předměty (mohou být koncipovány jako skupina předmětů tvořící určitou profilaci) a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků, jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracuje škola a po schválení ředitelem školy se stávají součástí povinné dokumentace.

13.   Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu.

14.   Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, návrh těchto osnov schvaluje ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, podmínek školy apod.

15.   Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, případně do tří, jsou-li některým z nich sportovní hry.

16.   Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT. Při cvičení se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy.

17.   Počet žáků ve skupině pro praktické vyučování je stanoven v maximální horní hranici takto: 1. ročník 12 žáků, 2. – 4. ročník 10 žáků.

18.   Teoretické a praktické vyučování se organizují podle vyhlášky MŠMT ČR č. 354/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Konkretizovaný učební plán vytvořený školou se stává povinnou dokumentací školy.

19.   Maturitní zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

20.   Škola zařadí v 1. – 3. ročníku lyžařský výcvik popřípadě sportovně turistický kurz v trvání nejvýše dvou týdnů. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

21.   Součástí studijního oboru je absolvování nástupního odborného výcviku a kurzu strojní služby, které zabezpečuje Ministerstvo vnitra podle § 72 zákona ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. K realizaci odborné přípravy v požadovaném rozsahu je třeba, aby škola před zahájením výuky studijního oboru uzavřela s MV ČR – GŘ HZS ČR dohodu o spolupráci.

22.   Vyučovací předmět Řízení motorových vozidel je teoretický předmět a realizuje se podle pravidel výuky autoškol pro řízení motorových vozidel. Vyučuje se podle učební osnovy pro získání oprávnění k řízení vozidel skupiny C. Výcvik jízdy je řešen individuální dohodou mezi školou a autoškolou.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.       Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.       Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí a ke zdravému životnímu stylu.

3.       Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve společnosti.

 

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) předměty povinného základu

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

Matematika

3

3

3

3

12

Fyzika

2

2

1

-

5

Chemie

2

-

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

-

1

Práce s počítačem

2

1

-

-

3

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Zdravotnická příprava

-

2

2

-

4

Ekonomika

-

-

-

2

2

Elektrotechnika

2

1

-

-

3

Strojírenská technologie

2

-

-

-

2

Strojnictví

3

-

-

-

3

Technologie oprav

-

2

2

-

4

Technické prostředky pož. ochrany

-

2

2

3

7

Požární prevence

-

-

1

2

3

Požární taktika

-

-

2

3,5

5,5

Organizace a řízení požární ochrany

-

-

1

1

2

Zjišťování příčin požárů

-

-

-

2

2

Technický výcvik

-

0,5

0,5

0,5

1,5

Praktické vyučování

6

10,5

7,5

7

31

Řízení motorových vozidel

-

-

3

-

3

b) výběrové a volitelné

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

Počet hodin týdně celkem

max. 33

max. 33

max. 33

max. 33

max. 132