CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

a)      Název vzdělávacího programu studijního oboru:

Kmenový obor:                               2345M  Servis a opravy strojů a zařízení

Obor přípravy:                                23-45-M/004  Silniční doprava                            

 

b)   Vstupní předpoklady:            úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy,

                                                      prospěch odpovídající stanoveným požadavkům,

                                                      zdravotní způsobilost  

 Požadavky na duševní a fyzické vlastnosti uchazeče o studium jsou podmíněny budoucími pracovními podmínkami absolventa. Zdravotní způsobilost potvrzuje s konečnou platností příslušný lékař.  

 

c)   Délka vzdělávacího programu a formy studia:

     Denní forma studia:                  4 roky

     Večerní forma studia:               5 roků

     Dálková forma studia:              5 roků  

 

d)  Pojetí a organizace  vzdělávacího programu

     Studijní obor 23-45-M/004  Silniční doprava je určen pro přípravu  kvalifikovaných odborníků pro provoz, diagnostiku, opravy a údržbu v oblasti silniční dopravy, kteří budou schopni uplatnit své odborné vzdělání ve výrobní i nevýrobní sféře a v živnostenském podnikání.

     Základním cílem vzdělávacího programu je dosáhnout toho, aby žáci dovedli využívat získané vědomosti a dovednosti v praxi, při řešení konkrétních problémů a situací. K důležitým výchovným cílům  proto patří výchova k odpovědnosti, spolehlivosti, přesnosti, pracovní kázní, samostatnosti v rozhodování, bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieny práce, ochraně a péči o životní prostředí.

     Výuka se skládá z teoretických  předmětů realizovaných v učebnách školy  (některé odborné předměty v odborných učebnách) a z praxe realizované ve školních dílnách nebo na pracovištích dopravních a jiných firem. V některých případech se třída na výuku dělí, např. cizí jazyky, kontrola a měření.

     Po zvládnutí teoretické a praktické části výuky vykonají absolventi maturitní zkoušku a získají tak potřebnou kvalifikaci pro technické činnosti v oblasti silniční dopravy. Uplatnění naleznou i v příbuzných oblastech. Případné odborné zaměření se může uvést na vysvědčení.  

 

e)      Charakteristika obsahových složek

      Obsah vzdělání ve studijním oboru 23-45-M/004  Silniční doprava je tvořen složkou všeobecného vzdělávání a složkou odborného vzdělávání.

      Složka všeobecného vzdělávání zahrnuje všechny oblasti vzdělávání, stanovené Standardem středoškolského odborného vzdělávání.

      Jazykové vzdělávání (Český jazyk, Cizí jazyk) rozvíjí komunikativní kompetence žáků a učí je používat jazyka jako prostředku k dorozumívání, myšlení a výměně informací. Podílí se na rozvoji sociální kompetence žáků a jejich všeobecného kulturního rozhledu.

       Společenskovědní a esteticko-výchovné vzdělávání (Občanská nauka, Dějepis) má výraznou antropocentrickou orientaci, se zdůrazněním kognitivní oblasti na úkor oblasti formativní.

       Matematické vzdělávání (Matematika) vede žáky k pochopení kvantitativních vztahů v přírodě i společnosti a vybavuje je poznatky užitečnými v každodenním životě i pro chápání technických a ekonomických jevů. Podílí se na rozvoji samostatného logického myšlení a poskytuje žákům ucelený systém poznatků využitelných ve studovaném oboru.

      Přírodovědné vzdělávání (Fyzika, Chemie) umožňuje žákům proniknout do dějů probíhajících v živé i neživé přírodě, na Zemi i ve vesmíru. Žáci získávají informace významné pro pochopení moderních oblastí vědění.

      Rozvoj tělesné kultury (Tělesná výchova) se podílí na formování biologické a sociální stránky osobnosti žáka. Působí na upevňování zdraví žáků a na formování a zdokonalování jejich tělesného a pohybového vývoje.

 

       Složka odborného vzdělávání je tvořena odbornými předměty povinného základu a odbornými předměty výběrovými.

      Odborné předměty povinného základu vytvářejí předpoklady pro získání základních odborných znalostí, potřebných pro studium výběrových odborných předmětů a pro zvýšení adaptability a schopnosti rekvalifikace při měnících se podmínkách trhu práce. Patří se předměty:

Práce s počítačem seznamuje žáky se základním učivem, potřebným pro využívání počítačů v profesní i soukromé oblasti

Ekonomika vytváří předpoklady pro správnou orientaci v tržním prostředí

Technické kreslení obsahuje učivo, potřebné pro technické zobrazování

Strojírenská technologie seznamuje s druhy, vlastnostmi a použitím technických materiálů a jejich  zpracování

Mechanika vytváří základní předpoklady pro uvědomělé chápání učiva strojírenských odborných předmětů a pro realizaci všech strojírenských technických výpočtů

Části strojů a mechanizmy umožňují pochopení podstaty funkce všech strojů

Elektrotechnika vytváří základní předpoklady pro pochopení elektrotechnických jevů a podstaty funkce elektrických strojů

Automatizace seznamuje se základy automatického řízení

Kontrola a měření učí žáky způsobům měření technických veličin

Manipulační technika seznamuje s druhy manipulačních prostředků pro nakládání a vykládání silničních dopravních prostředků

Silniční doprava pojednává o fungování silniční dopravy

Praxe vybavuje žáky základními praktickými dovednostmi, potřebnými v technické oblasti silniční dopravy

     Odborné předměty výběrové rozšiřují a prohlubují znalosti žáků s ohledem na zvolený směr jejich dalšího odborné vzdělávání a vytvářejí předpoklady pro co nejrychlejší začlenění absolventů do pracovního procesu. Vhodnou volbou výběrových odborných předmětů lze vytvářet odborná zaměření. Odborné výběrové předměty určuje a zpracovává škola, podle konkrétní situace na trhu práce, popř. podle požadavků podniků daného regionu.

            Základní učivo, obsažené ve výběrových předmětech, škola doplní do této části charakteristiky studijního oboru. 

 

     Klíčové dovednosti prostupují celým vzdělávacím procesem. Jsou realizovány ve všech vyučovacích předmětech. Jedná se zejména o dovednosti řešit problémy a problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, dovednosti komunikativní a dovednosti personální a interpersonální. Přehled začlenění klíčových dovedností je uveden v tabulce na straně 16.  

 

f)  Metodické přístupy

     Vyučující koordinují vzájemně výuku, aby všeobecné předměty vytvářely předpoklady pro bezproblémovou výuku odborných předmětů, aby u odborných předmětů docházelo k logickým návaznostem učiva. Zejména je nutná návaznost učiva odborných předmětů teoretických, na učivo předmětu praxe.

      Vyučující se snaží v maximální míře využívat při výuce názorných didaktických pomůcek (modely, transparentní fólie, videofilmy, softwarové produkty PC apod.). Vyučující také doplňuje teoretické odborné učivo vhodnými současnými příklady z praxe a upozorňuje na trendy vývoje v oblasti silniční dopravy. Vyučující vhodně využívá metody problémové výuky.