PROFIL ABSOLVENTAa)      Název vzdělávacího programu studijního oboru: 

Kmenový obor:                                     2345M  Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:                                        23-45-M/004  Silniční doprava                          

 

b)      Zaměření studijního oboru:

Žáci jsou připravováni pro oblast provozu, údržby, diagnostiky a oprav silničních motorových vozidel. Škola může žáky odborně zaměřit podle potřeb regionu, trhu práce a zájmu žáků, s ohledem na své možnosti materiálního a personální zabezpečení vzdělávacího procesu. Součástí vzdělávacího programu může být i získání řidičského oprávnění podle možností a podmínek školy.

  

c) Dosažený stupeň vzdělání:              úplné střední odborné

 

d) Způsob ukončení a certifikace:       maturitní zkouška - vysvědčení o maturitní zkoušce

  

e) Cíle vzdělávání

      Vzdělávání ve studijním oboru 23-45-M/004  Silniční doprava vytváří předpoklady, aby absolvent byl schopen v silniční dopravě vykonávat v praxi činnosti spojené s provozem, údržbou, diagnostikou a opravami silničních motorových vozidel.

 

Obecná část

            Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:

-         disponoval  rozvinutými  dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí; byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval společenskou a řečovou etiketu

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen  vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti

-         byl schopen používat  cizí jazyk jako prostředek  mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby  svého povolání a  dalšího  vzdělávání

-         dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost

-         porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.

-         uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů

-         dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam

-         projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním

-         dovedl pracovat s počítačem a využívat informačních zdrojů v pracovním i běžném životě

-         měl vytvořené základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání, a to jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů

-         dovedl se orientovat v základních ekonomických otázkách

Odborná část

            Absolvent studijního oboru 23-45-M/004  Silniční doprava získává středoškolské všeobecné i odborné vzdělání. Po nástupní praxi a příslušné době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti silniční dopravy. Může zastávat různé funkce technologického, konstrukčního a provozního charakteru, popřípadě provádět podnikatelskou praxi. Z těchto důvodů je dostatečně adaptabilní a logicky myslící a je schopen aplikovat získané vědomosti, dovednosti a návyky při řešení konkrétních problémů. Je schopen práce samostatné i týmové. Má trvalý zájem o sledování odborného vývoje svého oboru, zná význam soustavného sebevzdělávání a studia odborné literatury i cizích jazyků.

            Absolvent ovládá vybrané základní manuální dovednosti. Je schopen na odpovídající úrovni jednat cílevědomě, rozvážně a rozhodně.

            Absolvent má vytvořené vzdělanostní předpoklady pro získání vysokoškolského vzdělání v oborech dopravních a strojírenských, popř. i v oborech příbuzných.

            V oblasti odborného vzdělání získává absolvent základní odborné vědomosti, dovednosti, návyky a postoje, potřebné pro uplatnění v oblasti silniční dopravy:

-         ovládá odbornou terminologii typickou pro silniční dopravu a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů

-         umí se přesně technicky vyjadřovat v ústním i písemném projevu, umí pracovat s odbornou literaturou

-         uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň

-         je schopen samostatného rozhodování s vyšším stupněm odpovědnosti

 

-         má základní znalosti z výpočetní techniky, ovládá přípravu vstupních dat, orientuje se ve vstupních údajích a zná uplatnění výpočetní techniky v technologickém procesu

 

-         rozumí základním pojmům a vztahům v oblasti ekonomiky a informačních soustav, v oblasti metod plánování a ekonomiky práce a je schopen orientovat se v tržním prostředí

 

-         má všeobecné vědomosti v oblasti normalizace a standardizace

-         umí pracovat se strojnickými tabulkami a odbornou literaturou

-         umí se orientovat ve výkresové dokumentaci v rámci základních strojírenských technologií

-         umí číst strojnické výkresy a ovládá zobrazování tvaru strojních součástí a částí a zhotovování technických výkresů, včetně kótování, tolerování a úpravy povrchu, a to s ohledem na funkci, výrobu, montáž a kontrolu

 

-         zná základní druhy technických materiálů a jejich použití, mechanické a technologické vlastnosti, metody tepelného zpracování a povrchových úprav a metody kontroly jakosti

-         zná hlavní strojírenské technologie a strojní zařízení pro přeměnu polotovaru ve výrobek a nástroje, zařízení a pomůcky, jimiž se tato přeměna uskutečňuje

 

-         umí navrhovat jednoduché strojní součásti na základě pevnostních výpočtů

-         umí aplikovat vědomosti o silových účincích působících na tuhá tělesa, o napětí, dimenzování  a deformaci pružných těles s ohledem na jejich bezpečnost, o pohybu a jeho příčinách, o silových a kinematických poměrech v kapalinách a o vlivu tepla na stav plynů

 

-         zná podstatu funkce a základy konstrukce strojních součástí, částí, mechanismů a strojů používaných v silniční dopravě

 

-         chápe základy elektrotechniky a elektroniky a jejich aplikace, je schopen číst a používat elektrotechnickou dokumentaci, vyhledávat potřebné údaje v normách a odborné literatuře, tabulkách a diagramech, kreslit schémata jednoduchých součástí a obvodů

-         chápe podstatu základních měřicích metod a technik a je schopen měřením a kontrolou ověřovat základní funkce elektrotechnických zařízení

-         je schopen uplatňovat nejdůležitější zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, především ochranu před účinky elektrického proudu a poskytovat první pomoc

 

-         zná činnost základních automatizačních obvodů, bloků a přístrojů a jejich použití v oblasti silniční dopravy

 

-         zná význam, funkci a způsoby použití přípravků,  měřidel a měřicích a regulačních zařízení používaných ve strojírenství a ovládá práce s přístrojovou technikou při kontrole přesnosti a jakosti výrobků

 

-         zná dopravní soustavy a jejich principy a základní prostředky v dopravě

-         zná dopravní proces a jeho energetickou náročnost

-         zná základní problematiku silničního dopravního inženýrství

 

-         zná specifikace a vlastností přepravovaných materiálů z hlediska manipulace

-         má znalosti z oblasti paletizace a kontejnerizace a zná prostředky pro manipulaci s paletami a kontejnery

-         má základní znalosti jeřábů a výtahů a jejich použití

-         má základní znalosti z oblasti kontinuální dopravy

-         má znalosti pomocných zařízení pro manipulaci se sypkými hmotami

-         má znalosti pneumatické a hydraulické doprava

-         má znalosti z oblasti skladování a balení

-         má základní znalosti z oblasti technicko-ekonomických aspektů manipulačních zařízení

 

-         zná hlavní zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

-         je schopen dodržovat zásady protipožární ochrany, používat jednoduché hasební prostředky a hasicí přístroje

-         je schopen se přizpůsobit měnícím se podmínkám na trhu práce

 

            Vhodnou volbou výběrových předmětů je možné žáky odborně zaměřit požadovaným směrem. Obsah těchto předmětů si škola vytváří sama a přizpůsobuje jej situaci na trhu práce, požadavkům vyplývajícím z vědecko-technického rozvoje, popř. požadavkům podniků daného regionu.

            Vzdělávací cíle, obsažené ve výběrových předmětech, škola doplní do této části profilu absolventa.

 

 

 f) Možnosti uplatnění absolventa

     Absolvent studijního oboru 23-45-M/004  Silniční doprava je středoškolsky vzdělaný člověk se vzděláním všeobecným i odborným. Po nástupní praxi a odpovídající době zapracování je připraven pro výkon středních technicko-hospodářských funkcí a pro výkon náročných dělnických činností v oblasti silniční dopravy.

     Z těchto důvodů musí získat absolvent široký odborný profil s nezbytným všeobecným vzděláním, být dostatečně adaptabilní i v příbuzných oborech, logicky myslící, schopen aplikovat získané vědomosti a návyky při řešení konkrétních problémů, schopen samostatné práce i práce v týmu.

     Má vytvořeny základní předpoklady pro případné uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů.

     Absolvent tohoto studijního oboru může získat i vysokoškolské vzdělání. 

 

 

g) Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

            Neoddělitelnou součástí vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci musí vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce, a to z hlediska pracovníka řídicího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro výuku je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při výkonu praktických a laboratorních cvičení.

 

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

-         důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy a technologickými postupy

-         používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

-         používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů

-         vykonávání stanoveného dozoru