MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 24. srpna 2001, č.j. 23 654/01-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

23-45-M/004 Silniční doprava

 


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

pro 1. až 4. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

132

1. Předměty povinného základu

112

Český jazyk

10

Cizí jazyk

12

Občanská nauka

4

Dějepis

2

Matematika

12

Fyzika

4

Chemie

2

Tělesná výchova

8

Práce s počítačem

5

Ekonomika

5

 

 

Technické kreslení

4

Strojírenská technologie

4

Mechanika

8

Části strojů a mechanizmy

5

Elektrotechnika

6

Automatizace

2

Kontrola a měření

6

Manipulační technika

2

Silniční doprava

4

Praxe

9

 

 

2. Předměty výběrové

18

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

Denní studium - konkretizovaný UP

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem

1.

2.

3.

4.

A. Povinné vyučovací předměty

 33

 33

33

33

132

Český jazyk

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Dějepis

2

-

-

-

2

Matematika

4

3

2

3

12

Fyzika

2

2

-

-

4

Chemie

2

-

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Práce s počítačem

3

2

-

-

5

Ekonomika

-

-

3

2

5

 

 

 

 

 

 

Technické kreslení

4

-

-

-

4

Strojírenská technologie

2

2

-

-

4

Mechanika

3

3

2

-

8

Části strojů a mechanizmy

-

2

3

-

5

Elektrotechnika

2

4

-

-

6

Automatizace

-

-

2

-

2

Kontrola a měření

-

2

2

2

6

Manipulační technika

-

-

2

-

2

Silniční doprava

-

2

2

-

4

Technika jízdy

-

-

-

3

3

Silniční vozidla

-

-

2

5

7

Opravy a údržba vozidel

-

-

2

6

8

Praxe

-

3

3

3

9

 

 

 

 

 

 

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

  

Večerní studium

 

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

pro 1. až 5. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

75

1. Předměty povinného základu

65

Český jazyk

6

Cizí jazyk

7

Občanská nauka

2

Dějepis

1

Matematika

7

Fyzika

3

Chemie

2

Práce s počítačem

4

Ekonomika

4

 

 

Technické kreslení

3

Strojírenská technologie

3

Mechanika

5

Části strojů a mechanizmy

5

Elektrotechnika

4

Automatizace

2

Kontrola a měření

3

Manipulační technika

2

Silniční doprava

3

 

 

2. Předměty výběrové

9

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 Dálkové studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin

pro 1. až 5. ročník

A. Povinné vyučovací předměty

980

1. Předměty povinného základu

825

Český jazyk

90

Cizí jazyk

100

Občanská nauka

35

Dějepis

20

Matematika

100

Fyzika

40

Chemie

20

Práce s počítačem

50

Ekonomika

45

 

 

Technické kreslení

40

Strojírenská technologie

40

Mechanika

65

Části strojů a mechanizmy

 

Elektrotechnika

55

Automatizace

25

Kontrola a měření

40

Manipulační technika

25

Silniční doprava

50

 

 

2. Předměty výběrové

140

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

  

Příklady výběrových předmětů:

-         Technika jízdy

-         Silniční vozidla

-         Opravy a udržování vozidel aj.

 

a)      Poznámky k učebnímu plánu

1.      Cílem učebního plánu je umožnit školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější  profilace studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje s respektováním dále uvedených poznámek učební plán školy a tím určí proporce předmětů v jednotlivých ročnících.

2.      Předměty povinného základu představují základ vzdělání studijního oboru, který je pro všechny školy závazný.

3.      Ve schválených vzdělávacích programech může škola provádět úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě nesmí být překročen celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem. Rozsah všech vyučovacích hodin povinných všeobecně vzdělávacích a odborných  předmětů nesmí být nižší než 28 hodin a nesmí přesáhnout 33 hodin v týdnu, a to v každém ročníku.

4.      Učební osnovy odborných vyučovacích  předmětů školního kurikula zpracují předmětové komise. Přitom se vychází z předložených schválených učebních osnov odborných vyučovacích předmětů studijního oboru, které se mohou upravit až do 30 % o učivo s ohledem na záměry přípravy žáků. Takto upravené osnovy schválí  ředitel školy.

5.      Výběrové vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na odborné zaměření přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů a s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak předměty odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracují příslušné předmětové komise a schválí ředitel školy. Hodinovou dotaci pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu.

6.      Rozpis učiva doporučených výběrových předmětů je uveden v Doporučeném učebním plánu. Jejich učební osnovy ve tvaru rámcového rozpisu učiva jsou rovněž přiloženy. Škola může po dopracování využít tyto učební osnovy, popř. zvolit výběrové předměty jiné a učební osnovy těchto předmětů vytvořit samostatně.

7.      Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité odborné zaměření studijního oboru. Toto zaměření se může uvést na vysvědčení.

8.      Předmět český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících. Předmět matematika by měl mít  v prvním ročníku vyšší hodinovou dotaci.

9.      Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil v základní škole. Studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako výběrový předmět, začíná od základu.

10.  Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů se využívá platných učebních  osnov pro SOŠ.

11.  Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise a schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmů žáků, rodičů apod.

12.  Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

13.  Počet  vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT a finančních možností školy. Při cvičeních se třída dělí na skupiny a to v souladu s platnými předpisy BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy BOZP, hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční možnosti školy a personální a prostorové podmínky školy.

14.  Do předmětu praxe jsou ve 3. ročníku zařazeny dva týdny odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, na reálných dohodnutých pracovištích. Předmět praxe lze organizovat i ve formě souvislých denních, týdenních i delších celků. Denní délka praxe pak může činit u žáků 2. až 4. ročníků nejvýše 7 hodin.

15.  Při výuce, a to zejména předmětu praxe, musí ředitel školy zajistit aby byla dodržena všechna ustanovení Zákoníku práce a všech ostatních obecně závazných právních  předpisů, zejména aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším 16 let, případně práce zakázané mladistvým.

16.  Počet vyučovacích hodin v ročníku u večerního studia nesmí překročit 15 týdenních vyučovacích hodin, u dálkového studia 200 konzultačních hodin ročně.

17.  Počty konzultačních hodin, uvedené v učebním plánu může škola se zřetelem k obtížnosti dojíždění studujících nebo  z jiných důvodů snížit až o 20 % s tím, že pokud ke snížení počtu konzultací dojde, musí se týkat rovnoměrně všech předmětů. Konzultace musí být rozloženy do obou pololetí školního roku.

18.  V dálkovém studiu se na závěr každého pololetí skládají zkoušky ze všech předmětů, jimž se v daném pololetí vyučovalo. V jednom dni mohou být konány nejvíce 3 zkoušky.

19.  Ředitel školy rozhodne, zda konzultace budou probíhat podle pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu, nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.