CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

1. Základní údaje

Délka studia: 4 roky

Obor je určen pro: chlapce i dívky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, úspěšné vykonání přijímací zkoušky

Způsob ukončení studia: maturitní zkouška

Poskytované vzdělání: úplné střední odborné

 

2. Stručný popis oboru

Studijní obor Silniční doprava - provoz a údržba vozidel vychází z objektivně daných požadavků vyplývajících ze zásadních přeměn v naší ekonomice a jejím přechodem na systém tržního hospodářství a ekonomiky, což se v plném rozsahu promítá i do odvětví silniční dopravy. Tyto skutečnosti vyvolávají nutnost zaměřit výuku na zvládnutí problémových úkolů týkajících se silniční dopravy.

Součástí vzdělání absolventa je bezplatné získání řidičského oprávnění. Podle možností a podmínek školy rozhodne ředitel, zda bude výuka vedena k získání řidičského oprávnění skupiny C nebo B.

Zdravotní požadavky

Do 1. ročníku se přijímají žáci, kteří splňují zdravotní požadavky ke studiu a mají předpoklady k řízení motorových vozidel.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce. Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů – zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí postihovat jak předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i hygieny práce z hlediska pracovníka, řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy,

b)      používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům

c)      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d)      vykonávání stanoveného dozoru.

Možnost dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent studijního oboru bude připraven i pro vysokoškolské studium příbuzných oborů.

 

3. Profil absolventa studijního oboru

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopen samostatného zabezpečování odborných a ekonomických agend a jejich aplikace v příslušném zvoleném zaměření.

Po zvládnutí  uvedených činností je absolvent vybaven i znalostmi principu tržního hospodářství, znalostí zákonů a dalších právních norem a zvyklostí v oblasti podnikatelské a obchodní.

Je schopen vhodným způsobem získávat, analyzovat a využívat ekonomické informace, potřebné pro svou činnost. Umí se správně a vhodně vyjadřovat v běžných situacích, ovládá základní prostředky sdělovacího, odborného a administrativního stylu a v jejich rámci je schopen ústně i písemně komunikovat.