Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 20. 11. 1995, čj. 25 319/95-23 s účinností od 1. září 1995 počínaje prvním ročníkem.

 

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

studijního oboru

23-45-M/006 (37-44-6/04) Silniční doprava - diagnostika motorových vozidel

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku

 

1.

2.

3.

4.

Celkem

 

 

 

 

 

 

A. Povinné vyučovací předměty

32

32

33

32

129

 

 

 

 

 

 

1. Společensko-vědní

8

7

6

7

28

Český jazyk a literatura

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

3

3

3

3

12

Občanská nauka

-

1

1

1

3

Dějepis

2

1

-

-

3

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

9

3

2

2

16

Matematika

3(1)

3(1)

2

2

10(2)

Fyzika

3(1)

-

-

-

3(1)

Chemie

2

-

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

4. Odborné předměty

13

20

23

21

77

Technické kreslení

3(2)

-

-

-

3(2)

Mechanika

2

2

2

-

6

Strojírenská technologie

2

-

-

-

2

Doprava

3

-

-

-

3

Výpočetní technika

-

2(1)

2(2)

2(2)

6(5)

Manipulace s materiálem

-

-

-

2

2

Technika jízdy

-

-

3(1)

-

3(1)

Strojní součásti

-

2

-

-

2

Elektrotechnika

-

2(1)

2(1)

2(1)

6(3)

Silniční vozidla

-

3

2

3

8

Technologie

-

3

3

2

8

Diagnostika silničních vozidel

-

3(1)

3(1)

4(2)

10(4)

Ekonomika a řízení

-

-

2

2

4

Praxe

3(3)

3(3)

4(4)

4(4)

14(14)

Poznámky k učebnímu plánu:

1.    Ve  výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil  v základní škole, studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako volitelný předmět, začíná od základu. Při celkové hodinové dotaci 12 hodin a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro SOŠ. Druhý cizí jazyk se doporučuje zařadit v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

2.    Pro výuku jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných, nepovinných) se využívají dosavadní platné učební osnovy pro SOŠ až do schválení osnov nových.

3.    Nepovinné  vyučovací předměty a jejich obsah navrhnou předmětové komise, návrh schválí ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků.

4.    Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

5.    Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu vyučovacích hodin předmětu. Při cvičeních se třída děli na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupiny předpisy o BOZP, Hygienické předpisy apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční i prostorové podmínky školy.

6.     Ředitel školy může změnit hodinové dotace jednotlivých předmětů v rozsahu maximálně 10% z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin. Nesmí však připustit vypouštění kteréhokoliv povinného vyučovacího předmětu a překročení týdenního limitu hodin stanoveného učebním plánem.

7.    V každém vyučovacím předmětu lze upravit obsah učiva do 30% celkové hodinové dotace.

8.    Do předmětu praxe jsou ve 3. ročníku zařazeny dva týdny odborné praxe, zajištěné ředitelem školy řádnou smlouvou se všemi náležitostmi, na reálných dohodnutých pracovištích. Předmět praxe lze organizovat i ve formě souvislých denních, týdenních i delších celků. Denní délka praxe pak může činit u žáka prvního ročníku nejvýše 6 vyučovacích hodin, u žáků 2. až 3. ročníku nejvýše 7 vyučovacích hodin.

9.    Při výuce, a to zejména předmětu praxe, musí ředitel školy zajistit, aby žáci nevykonávali práce zakázané dětem mladším 16 let, případně práce zakázané mladistvým.