PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Kód a název :                                           23-45-L/001 Mechanik seřizovač 

Dosažený stupeň vzdělání :                        úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 maturitní zkouška, maturitní vysvědčení

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část 

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač, úspěšném vykonání maturitní zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně obsluhovat, seřizovat popřípadě programovat konvenční a číslicově řízené obráběcí stroje, zařízení a výrobní linky.

Je schopen kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Může působit  ve střední technické funkci provozního charakteru.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Výuka postupně a promyšleně směřuje k tomu, aby po jejím ukončení žák:     

-         disponoval  rozvinutými dovednostmi potřebnými pro sebereflexi a sebehodnocení, utvořil si adekvátní sebevědomí, měl pozitivní, demokratické společnosti odpovídající hodnotovou orientaci,   

-         chápal fungování demokracie, osvojil si vědomosti a dovednosti potřebné k aktivnímu občanskému životu, byl připraven plnit své občanské povinnosti, respektovat zákony a etické normy demokratické společnosti,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         chápal jazyk jako prostředek komunikace a systém, dokázal jej vhodně užívat v nejrůznějších komunikativních situacích,

-         uvědomoval si význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění, dovedl se kultivovaně  ústně i písemně vyjadřovat,  uplatňoval společenskou a řečovou etiketu,

-         uměl získávat a podávat potřebné informace, byl schopen vyjadřovat se o běžných věcech, kulturních zážitcích i odborné problematice  výstižně a logicky,

-         získal všeobecný kulturní rozhled, chápal umění jako specifickou výpověď o skutečnosti, byl si vědom významu umění pro člověka a hodnoty kulturních památek, dovedl si vybírat druhy a žánry umění, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické  památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         rozuměl tomu, jakým historickým vývojem vznikla soudobá podoba světa a dovedl využívat poznatků o historii k hlubšímu porozumění své současnosti,

-         byl schopen používat  cizí jazyk jako prostředek mezikulturní komunikace v rámci Evropy i světa, poznávání kulturního bohatství druhých národů, vzájemného porozumění  a pochopení, ale i jako prostředek pro potřeby  svého povolání a dalšího vzdělávání,

-         dokázal v cizím jazyce komunikovat v běžných společenských i pracovních situacích, rozuměl odbornému textu, uvědoměle pracoval s odpovídajícími informačními zdroji, byl motivován k dalšímu studiu cizích jazyků,

-         používal správně matematické pojmy a jazyk matematiky, včetně symboliky a terminologie,

-         uměl efektivně numericky počítat a užívat proměnnou, dokázal odhadnout výsledek, chápal kvantitativní a prostorové vztahy, užíval geometrickou představivost,

-         porozuměl závislostem, uměl zpracovat získané údaje formou grafů, diagramů, tabulek atd.,

-         uměl řešit problémy, byl schopen matematizovat reálné situace, využívat matematických postupů,  pracovat s informacemi a  obhájit vlastní řešení,

-         osvojil si základní přírodovědné vědomosti, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům i odborným problémům svého oboru, naučil se (např.v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení problémů,

-         dokázal poskytnout  první pomoc při úrazu a náhlém onemocnění, ovládal základy zdravovědy a zásady správné životosprávy, aktivně usiloval o zdokonalování své tělesné zdatnosti a uvědomoval si její význam,

-         projevoval smysl pro čestnost, spolupráci a vzájemnou pomoc, byl ohleduplný k ostatním,

-         měl vztah k oboru,

-         je veden k poctivosti, svědomitosti, odpovědnosti a k týmové práci,

-         se samostatně rozhodoval v odborné oblasti a po příslušné praxi zvládal všechny odpovídající úkony v oboru,

-         mohl vést menší kolektiv pracovníků.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

 

Po skončení přípravy ve studijním oboru mechanik seřizovač a po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven na seřizování, obsluhu a údržbu strojů, zařízení a výrobních linek, popřípadě obsluha a programování v příslušné technologické oblasti.

Absolvent umí:

-         správně a samostatně číst technické výkresy, technologické a pracovní postupy,

-         vyhledávat potřebné hodnoty ve strojírenských tabulkách, normách a normogramech a provádět příslušné výpočty,

-         podle označení české státní normy rozlišovat běžné materiály, a má přehled o strojních součástech a mechanismech i o způsobech výroby a zpracování strojírenských  materiálů,

-         základy teorie obrábění,

-         samostatně měřit měřidly a měřícími přístroji používanými v dílnách,

-         a má základní vědomosti a dovednosti z technologie ručního zpracování kovů a je seznámen se základními způsoby strojního třískového obrábění materiálů soustružením, frézováním, broušením, resp. vrtáním,

-         seřizovat, kontrolovat, obsluhovat a udržovat běžné a programově řízené konvenční stroje (soustruhy, frézky, brusky, vrtačky a vyvrtávačky) s tvrdým programem a číslicově řízené obráběcí stroje,

-         seřizovat příslušné nástroje a sestavovat jednoduché řídící programy,

-         navrhnout technologický postup výroby jednoduchých součástí,

-         a má přehled o vývoji automatizace v oblasti obrábění,

-         při práci dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

-         se orientovat v základních vztazích svého odvětví k životnímu prostředí a zásadách ochrany před případnými negativními vlivy,

-         vykonávat své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby nenarušoval životní prostředí, ale naopak, přispíval k jeho zlepšení.

Možná profilace pro obráběcí stroje a linky - po příslušné praxi absolvent dále umí:

-         seřizovat a obsluhovat nejmodernější obráběcí stroje s  NC a CNC řízením, obráběcí centra a obráběcí linky,

-         využívat nekonvenční metody obrábění materiálů,

-         aplikovat  nové metody obrábění materiálů a metody práce,

-         a je schopen přizpůsobit se novým požadavkům, které se vyskytnou v oblasti obrábění v důsledku vědeckotechnického pokroku,

-         sestavovat složitější řídící programy pro číslicově řízené obráběcí stroje,

-         navrhovat náročnější technologické postupy.

Možná profilace pro programování a obsluhu technologických pracovišť- softwarově orientovaný absolvent, který dále umí:

-         obsluhovat, kontrolovat a programovat výrobní proces pro dané technologické pracoviště různé automatizační organizační úrovně,

-         operativně sestavit technologický postup pro jednoduché dílce a dle sestavených technologických postupů pro členité součásti zhotovit program, program odladit a zahájit výrobu dílců,

-         samostatně měřit běžnými dílenskými měřidly a přístroji a vyhodnotit výsledky pomocí příslušného software na výpočetní technice,

Po příslušné praxi absolventů umí:

-         sestavovat složitější programy pro číslicově řízené stroje,

-         řešit technologické úlohy pomocí výpočetní techniky,

-         pracovat v nižší a střední technické funkci v řízení výroby, technologické přípravě výroby a technických sekretariátech výrobních managerů.

Dovednosti žáků lze v závěrečné fázi přípravy prohlubovat v určitém konkrétním směru, tj. rozšířit je na výkon činností, vyskytujících se v souvislosti s výrobou a programováním určitých specializovaných výrobků. V tom případě je škola povinna dopracovat specifickou část profilu absolventa. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

 

1.4 Klíčové dovednosti

Z profesního hlediska jsou pro absolventa velmi důležité numerické aplikace, dovednosti řešit problémy a problémové situace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi, při zařazení do technickohospodářské funkce se k tomu přiřazují i komunikativní dovednosti.

Absolvent umí:

-         řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese a využívat matematické a přírodovědné poznatky,

-         z osobního a profesního hlediska s pomocí řešit problémy a problémové situace,

-         pracovat s osobním počítačem, využívat rozmanitých informačních zdrojů a informací různého druhu a charakteru v pracovním a mimopracovním životě,

-         se vyjadřovat ústně i písemně přiměřeně situaci, zpracovávat písemný materiál, vysvětlovat a znázorňovat, číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou,

Předpokladem dalšího zkvalitňování osobního i pracovního života jsou personální a interpersonální dovednosti a schopnost získávat a zpracovávat informace a následně je využívat.

Absolvent dovede využívat sebepoznávání a sebekontrolu pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje, dovede zdokonalovat osobní a pracovní výkon a dodržuje zdravý životní styl, dovede spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních:

 

2.  Možnosti uplatnění absolventa    

Absolvent studijního oboru mechanik seřizovač podle příslušného zaměření je připraven k výkonu náročných dělnických povolání pro obsluhu, ošetřování a údržbu, pro seřizování popřípadě programování konvenčních a číslicově řízených obráběcích strojů, zařízení a výrobních linek

Může působit ve vybrané technickohospodářské funkce provozního charakteru jako je například mistr dílny, normovač, vedoucí skladu, zásobovač, přípravář apod..

3.  Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru SOU, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách (včetně vojenských) za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytující úplné střední vzdělání.