MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 29. 8. 2000, čj. 26 257/2000-23, s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 

  

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor:   2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:       23-45-L/001  Mechanik seřizovač

 

Denní studium žáků a dalších uchazečů, kteří splnili povinnou školní docházku

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro  1. až  4. ročník

 

 

A. Povinné

 

a) základní všeobecné

59

    Český jazyk a literatura        

10

    Cizí jazyk

12

    Občanská nauka

3

    Dějepis                                         

2

    Matematika               

12

    Fyzika 

5

    Chemie

2

    Základy ekologie

1

    Práce s počítačem

4

    Tělesná výchova

8

 

 

b) základní odborné

62,5

   Ekonomika

3

   Technická dokumentace

5

   Strojírenská technologie

3

   Strojnictví

2

   Technologie

12

   Odborný výcvik

37,5

 

 

c) výběrové

0 – 10,5

 

 

Celkem hodin týdně

max 132

 

 

B) Nepovinné

 

 

Poznámky:

Příklad výběrových předmětů (základy) elektrotechnika, (základy) technická mechanika, laboratorní cvičení, výpočetní technika, stroje a zařízení, praktika, automatizace obráběcích strojů, psychologie atp.

 

Poznámky k učebnímu plánu denního studia:

1.  Cílem výše uvedeného učebního plánu je umožnit školám, využitím výběrových předmětů, dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu, zájmu a schopností žáků. Škola použije doporučený nebo vypracuje nový učební plán oboru, s respektováním Standardu středoškolského odborného vzdělávání, dále uvedených poznámek a jiných příslušejících předpisů.

2.   Hodinová dotace předmětů povinných základních (všeobecných a odborných), představuje minimální základ vzdělání studijního oboru mechanik seřizovač, který je pro všechny školy závazný.

3.   Celkový počet všech týdenních vyučovacích hodin, ( povinných a výběrových-všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů ), nesmí přesáhnout 132 hodin za čtyři roky studia.

4.  Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, matematika a tělesná výchova budou proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

5.   Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu cizího jazyka, kterému se učil ve škole kde plnil základní povinnou školní docházku. Při hodinové dotaci 12 hodin  a více se vychází z platných učebních osnov všeobecně vzdělávacích předmětů pro SOŠ. Studium dalšího cizího jazyka, který lze zařadit jako výběrový předmět, začíná od základu a doporučuje se v minimálním rozsahu 6 hodin celkem, s vyšší hodinovou dotací v ročníku, ve kterém studium začíná.

6.   Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle nejnovějších platných učebních osnov pro SOŠ, vydávaných VÚOŠ Praha.

7.   Učební osnovy odborných vyučovacích předmětů školního kurikula dopracuje škola. Při tvorbě bude vycházet z předložených schválených učebních osnov odborných vyučovacích předmětů studijního oboru mechanik seřizovač, které se mohou obměnit až o 30% obsahu, při zachování hodinové dotace těchto předmětů uvedené v učebním plánu. Obměna učiva musí být provedena s ohledem na záměry přípravy žáků. Takto upravené osnovy schvaluje ředitel školy.

8.   Výběrové vyučovací předměty a jejich obsah se zařadí s ohledem na záměr přípravy žáků podle regionální potřeby a předpokládaného uplatnění absolventů, dále s ohledem na zájmy žáků a jejich rodičů i budoucích zaměstnavatelů či zástupců sféry trhu práce. Výběrovými vyučovacími předměty mohou být jak vyučovací předměty všeobecně vzdělávací, tak odborné. Učební osnovy výběrových vyučovacích předmětů vypracuje škola a schvaluje ředitel školy.

9.   Hodinové dotace pro výběrové vyučovací předměty lze rovněž využít částečně, nebo zcela k posílení hodinové dotace předmětů povinného základu a odborného výcviku a nebo se může snížit celkový počet týdenních vyučovacích hodin. Minimální počet týdenních vyučovacích hodin nesmí klesnout pod 28 hodin, ve 2. až 4. ročníku může být nejvýše 35 hodin týdně.

10. Výběrové vyučovací předměty mohou být koncipovány jako skupina tvořící určité zaměření studijního oboru. Toto zaměření se může uvádět na vysvědčení.

11. Nepovinné vyučovací předměty a jejich obsah vypracuje škola, návrh těchto osnov schvaluje ředitel školy. Při návrhu nepovinných předmětů se vychází ze zájmu žáků, rodičů, možností školy apod.

12. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů v jednom školním roce, popř. do tří, jsou-li některými z nich sportovní hry nebo řízení motorových vozidel.

13. Počet vyučovacích hodin cvičení není v učebním plánu uveden. Ředitel školy je stanoví podle platných předpisů MŠMT. Při cvičeních se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy o BOZP. Nestanoví-li přípustnou velikost skupin předpisy o BOZP, hygienické předpisy, apod., dělí se třída na skupiny podle podmínek a možností školy. Třídu lze při výuce dělit na  skupiny i tehdy, nejde-li o cvičení, pokud to dovolují finanční, personální i prostorové podmínky školy. Konkretizovaný učební plán vytvořený školou se stává povinnou dokumentací školy.

14. Odborný výcvik je v prvním a druhém ročníku zaměřen zpravidla na získání základních dovedností  ručního a strojního zpracování materiálů. Ve třetím a čtvrtém ročníku může být obsah koncipován podle zaměření a může být prováděn i v laboratořích.

15. Škola může v prvním až třetím ročníku zařadit lyžařský výcvik popřípadě sportovně turistický kurs nejdéle na dva týdny. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.  

 

Doporučený učební plán

  

Kmenový obor:   2345L Servis a opravy strojů a zařízení

Studijní obor:      23-45-L/001  Mechanik seřizovač

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro   1.až 4.ročník
 

1.

2.

3.

4.

 
A. Povinné

 

 

 

 

           
a) základní všeobecné

20

    12

13

    14

59

    Český jazyk a literatura        

2

2

3

3

10

    Cizí jazyk

3

3

3

3

12

    Občanská nauka

-

1

1

1

3

    Dějepis                                         

2

-

-

-

2

    Matematika               

4

2

3

3

12

    Fyzika 

2

-

1

2

5

    Chemie

2

-

-

-

2

    Základy ekologie

1

-

-

-

1

    Práce s počítačem

2

2

-

-

4

    Tělesná výchova

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

b) základní odborné

13

21

20

14,5

68,5

    Základy technické mechaniky

-

2

-

-

2

    Ekonomika

-

-

3

-

3

    Technická dokumentace

2

2

1,5

-

5,5

    Strojírenská technologie

2

1

-

-

3

    Strojnictví

-

-

2

-

2

    Technologie

3

2

3

4

12

    Odborný výcvik

6

14

10,5

10,5

41

 

 

 

 

 

 

c) výběrové

-

-

-

4,5

4,5

    Stroje a zařízení

-

-

-

2

2

    Laboratorní cvičení

-

-

-

2,5

2,5

   Celkem hodin týdně

33

33

33

33

132

 

 

 

 

 

 

B) Nepovinné