CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2 roky

Základní podmínky pro přijetí: úspěšné vykonání závěrečné zkoušky v příslušném tříletém učebním oboru, stanoveném platným předpisem

Způsob ukončení přípravy : maturitní zkouška

Poskytované vzdělání : úplné střední vzdělání

Charakteristika obsahu vzdělávání

Obsah vzdělávání navazuje na předcházející studium ve tříletých učebních oborech a je stanoveno tak, aby žáci po úspěšném absolvování studia mohli po nastoupení do praxe v rámci textilního průmyslu vykonávat kvalifikovaně technickohospodářské činnosti provozního charakteru a náročnější činnosti dělnických povolání, pracovat jako podnikatelé a také pokračovat v dalším studiu.

Celkový obsah vzdělání má čtyři složky, jejichž proporce je rámcově určena učebním plánem.

První a druhou složku tvoří všeobecně vzdělávací předměty povinné a volitelné. Ve složce všeobecně vzdělávacích předmětů povinných převažují předměty jazykové a společenskovědní, ze složky všeobecně vzdělávacích předmětů volitelných vybírá vyučovací předměty škola v návaznosti na potřeby odborné složky vzdělávání do výše počtu hodin stanovených učebním plánem.

Třetí složkou jsou odborné předměty povinné, které lze považovat za předměty obecné odborné teorie společné a důležité pro celou oblast textilního průmyslu.

Čtvrtou složkou jsou odborné předměty volitelné, o jejichž výběru rozhodne škola. Počet týdenních vyučovacích hodin, který je v učebním plánu vymezen pro volitelné odborné předměty, naplní škola výběrem ze seznamu volitelných předmětů, a to s přihlédnutím k zájmu žáků, podmínkám a zvláštnostem v místě a okolí školy. Strukturu vybraných volitelných předmětů může škola v jednotlivých letech obměňovat. Seznam volitelných předmětů uvedených v učebním plánu lze podle potřeby a se souhlasem MŠMT doplňovat. Obsah odborné složky vzdělávání lze usměrňovat výběrem volitelných předmětů odborných jednak podle uvedených zaměření, jednak pro nově se rozvíjející oblast podnikání. Z jednotlivých volitelných předmětů lze sestavovat skupiny předmětů příbuzného zaměření či předmětů, které se doplňují nebo na sebe navazují, a napomáhat tak budoucímu uplatnění absolventů.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, to je specifickému pro studijní obor textilní průmysl a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce z hlediska jednotlivce, tak z hlediska pracovníka řídícího činnost pracovního kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, zvláště při vykonávání praktických a laboratorních cvičení.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c) používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

d) vykonávání stanoveného dozoru.

Zařazení absolventů

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent připraven vykonávat náročné pracovní činnosti dělnických povolání ve III. a IV. kvalifikačním stupni nebo vybrané technickohospodářské činnosti provozního charakteru v souladu s požadavkem předepsané délky odborné praxe a předepsaného doplňujícího vzdělání tak, jak to uvádějí kvalifikační katalogy a odvětvové předpisy.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vysokých školách a o pomaturitní studium za stejných podmínek jako absolventi ostatních druhů středních škol, poskytujících úplné střední vzdělání.