PROFIL ABSOLVENTAAbsolvent studijního oboru 23-45-L/513 (31-39-4/01) Textilní průmysl je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním zejména pro výkon technicko-hospodářských činností provozního charakteru ve výrobních podnicích a firmách. Je připravován na provádění různorodých činností souvisejících s výrobní a podnikatelskou praxí i na závislé činnosti v textilní výrobě.

V zaměření pro provoz textilních strojů absolvent studijního oboru textilní průmysl umí vykonávat zejména práce spojené s technologickým seřizováním strojů, zařízení a linek v textilních provozech, např. seřizovat složité textilní stroje, organizovat a řídit seřizování textilních strojů, zařízení a linek, organizovat komplexní péči o strojový park podle svého oboru (přádelny, tkalcovny, pletárny) včetně vedení pracovního kolektivu.

Absolvent uplatňuje v každodenní praxi získané vědomosti z oblasti všeobecně vzdělávací i odborné. Jeho teoretické odborné znalosti jsou podloženy a umocněny praktickými dovednostmi povolání, na které se připravil ve tříletém učebním oboru a které zkvalitňují rozhodování v provozních funkcích i v podnikání. Je rovněž připraven osvojovat si žádoucí formy mezilidských vztahů a jednání.

V oblasti všeobecně vzdělávací se absolvent studijního oboru vyznačuje zejména

- znalostmi a dovednostmi používat českého jazyka kultivovaně v ústní i písemné podobě v různých komunikačních situacích,

- má vytvořeny předpoklady pro porozumění slovesnému umění,

- ovládá jeden světový jazyk na úrovni běžné hovorové komunikace,

- je připraven klást si filozofické otázky a vytvářet si hiearchii hodnot v oblasti osobnostní, společenské i filozofické,

- zná principy fungování demokratické společnosti a je připraven na roli odpovědného občana této společnosti,

- dokáže hodnotit, třídit a používat matematické informace v běžných i profesních situacích; dokáže aplikovat matematické poznatky a dovednosti v odborných předmětech.

V oblasti odborného vzdělání absolvent studijního oboru

- má vědomosti o vybraných ekonomických zákonitostech, jejich projevech v podmínkách tržní ekonomiky, o ekonomické stránce činitelů a hospodářských činností podniků a dalších výrobních organizací a jejich řízení v oblasti výroby,

- dovede pracovat uživatelským způsobem s výpočetní technikou, zejména se soubory pod operačním systémem typu MS DOS, pracovat s adresářem a knihovnou souborů včetně využívání nadstaveb operačních systémů, s aplikačním programovým vybavením a uživatelským programovým vybavením osobních počítačů,

- má základní vědomosti z psychologie, na základě kterých si dovede uvědoměle formovat vztah k lidem, ke spolupracovníkům,

- uplatňuje dovednost jednat s lidmi, tzn. kultivovaně, v souladu s etickými, společenskými a jazykovými normami řešit různé pracovní situace a motivovat spolupracovníky, ev. zákazníky,

- má základní vědomosti o způsobech zobrazování, dovede kreslit a číst technická schémata a odborné výkresy.

Dále podle svého zaměření a oboru

- rozumí podstatě, systémům a funkci textilních strojů, zařízení a linek,

- zná požadavky na technickou přípravu výroby, zejména technologickou přípravu výroby, tvorbu výkonových norem a úsek technicko-hospodářských norem,

- umí se znalostí problematiky rozhodovat o zapojení strojů, zařízení a linek do výroby textilií nebo seřizování a udržování strojového parku,

- umí využívat vědomosti o textilních materiálech, jejich vlastnostech a použití včetně dovednosti ověřovat jejich základní vlastnosti zkoušením,

- má komplexní vědomosti o přejímce, skladování a výdeji textilních surovin, polotovarů a výrobků včetně vedení evidenční dokumentace,

- má komplexní vědomosti a dovednosti z oblasti vstupní, mezioperační a výstupní kontroly,

- dokáže využívat vědomostí o technické kontrole a kontrole hotových výrobků při dodržování technologické disciplíny a kvality,

- má vědomosti a dovednosti z organizace vnitrozávodové dopravy v textilních provozech,

- zná úkoly, organizaci a řízení útvarů přípravy materiálů, vlastní výroby textilií a dokončovacích procesů a útvaru technické kontroly a inspekce výroby,

- má základní vědomosti z oblasti organizace a řízení výroby a řízení pracovního kolektivu při plnění výrobních úkolů,

- dovede řídit výrobní úseky a úsek údržby v textilních provozech, umí hospodárně využívat energii a materiály,

- má vědomosti a dovednosti pro vedení a analýzu pracovní dokumentace a umí využít výsledky pro svoji organizační a řídící práci na svěřeném úseku,

- má komplexní vědomosti z oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, předpisů protipožární ochrany, těmito předpisy se řídí a jejich dodržování vyžaduje i od spolupracovníků,

- dobře se orientuje v základních vztazích svého odborného zaměření k životnímu a pracovnímu prostředí a pracovní úkoly vykonává tak, aby on sám ani jeho pracovní kolektiv životní prostředí nenarušoval.

Absolvent může mít též specifické vědomosti a dovednosti vycházející z konkrétních požadavků vznášených hospodářskou praxí v regionu a rodičovskou a žákovskou veřejností na profil absolventa. Specifické vědomosti a dovednosti dále uvedené je možné různě vybírat, kombinovat a rozšiřovat (vazba na výběrové odborné předměty ve večerním a dálkovém studiu, na volitelné v denním studiu). Jedná se např. o níže uvedené vědomosti a dovednosti:

- komplexní vědomosti o textilních materiálech, jejich vlastnostech a jejich vlivu na zpracování a vlastnosti dalších výrobků,

- komplexní vědomosti ze zkoušení a kontroly textilií a dovednosti provádět zkoušky textilií na úrovni potřeb středního technicko-hospodářského pracovníka,

- komplexní vědomosti a intelektuální dovednosti pro řešení úkolů a výpočtů v přádelnické praxi v návaznosti na technologické postupy nebo jednotlivé výrobní operace,

- komplexní vědomosti z vazeb a rozborů tkanin a dovednosti provádět rozbory tkanin na úrovni potřeb technicko-hospodářského pracovníka,

- komplexní vědomosti z vazeb a rozborů pletenin a dovednosti provádět rozbory pletenin na úrovni potřeb středního technicko-hospodářského pracovníka,

- dovednosti zpracovat podklady pro výpočet mezd, kalkulací nákladů apod.,

- orientaci v administrativní a účetní agendě, zpracování písemností spojených s výrobní a podnikatelskou činností,

- znalosti základních právních norem a dovednosti pracovat s právními normami apod.

Poznámka:

Profil absolventa se váže k učebním dokumentům denního studia studijního oboru 31-39-4 Textilní průmysl vydaným MŠMT ČR dne 10. října 1991, č.j. 23403/91-21 s platností od 1.9.1991 počínaje 1. ročníkem a k učebním plánům večerního a dálkového studia studijního oboru Textilní průmysl vydaným MŠMT ČR dne 17.března 1995, č.j.13798/95-23 s platností od l.9.1995 počínaje l. ročníkem.