MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 10. října 1991, č.j. 23 403/91-21 s platností od 1. září 1991 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

pro absolventy tříletých učebních oborů

23-45-L/513 (31-39-4/01) Textilní průmysl - provoz textilních strojů

 


Denní studium

Kategorie a názvy vyučoacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku Značka učební osnovy
1. 2.
A. Všeobecně vzdělávací předměty - povinné
Český jazyk a literatura 2 2 CJL 511
Cizí jazyk 2 popř. 3 2 popř. 3 CIJ 511
Základy společenských věd 1 1 ZSV 5111
Matematika 2 popř. 3(1) 2 popř. 3(1) MAT 511
Tělesná výchova 2 2 TEV 511
9-11 9-11
B. Všeobecně vzdělávací předměty - volitelné
Fyzika 2 2 FYZ 511
Chemie 2(1) 2(1) CHE 511
Biologie 2 2
Další cizí jazyk 3 3
Psychologie 1 1 PSY 511
Estetická výchova 1 1 ESV 511
Zeměpis 1 1 ZEM 511
6 6
C. Odborné předměty - povinné
Ekonomika a řízení 1 2
Informatika 2(1) -
Vybrané kapitoly z psychologie 2 -
Stroje a zařízení - 2
Automatizace textilního průmyslu - 2
Technické kreslení 2 -
7 6
D. Odborné předměty - volitelné
Textilní materiály 2 -
Zkoušení a kontrola textilií 2 (v 1. nebo 2. ročníku)
Textilní technologie 2 popř. 4 2 popř. 4(2)
Technologie přádelnictví 2 popř. 3 3 popř. 4
Odborné výpočty 2 2
Technologie tkalcovství 2 popř. 3 3 popř. 4
Vazby a rozbory tkanin 2 2
Technologie pletařství 2 popř. 3 3 popř. 4
Vazby a rozbory pletenin 2 2
Plsťařská a kloboučnická výroba 2 popř. 3 3 popř. 4
Zušlechťování textilií 4 4
Technologická cvičení 2 3
Strojnictví 2 1
Elektrotechnika 2 1
Technická cvičení 3 až 6 (v 1. nebo 2. ročníku)
Technika administrativy 3 2
Hospodářská administrativa - 2
Výpočetní technika - 2
Vedení malé firmy - 4
Odborná jazyková příprava - 2
10-12 11-13
Celkem 32-34 32-34


Poznámky :

1. Ředitel školy má možnost provést úpravy hodinové dotace jednotlivých předmětů až do 10% celkového počtu týdenních vyučovacích hodin určeného učebního plánu s tím, že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět a stanovený celkový počet vyučovacích hodin nebude překročen.

2. Obsah učiva se může upravit až do 30% jeho rozsahu k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám.

3. Počet hodin českého jazyka a literatury lze ve zvláštních případech zvýšit o 1 hodinu týdně. V povinném předmětu cizí jazyk pokračuje žák ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru; v tom případě činí hodinová dotace 2 vyučovací hodiny v každém ročníku. V předmětu další cizí jazyk může žák začít se studiem jiného cizího jazyka; v tom případě činí hodinová dotace 3 hodiny v každém ročníku. Při vyučování cizího jazyka lze třídu, má-li nejméně 20 žáků, dělit na dvě skupiny.

4. Počet hodin tělesné výchovy lze podle podmínek školy zvýšit o jednu hodinu s tím, že tato hodina nebude považována za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu.

5. Počet hodin v závorce udává počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních vyučovacích hodin předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin.

6. Celkový počet hodin všeobecně vzdělávacích předmětů (povinných i volitelných) nesmí klesnout pod 15 hodin týdně v každém ročníku. Celkový počet hodin odborných předmětů (povinných i volitelných) nesmí klesnout pod 17 hodin týdně v každém ročníku.

7. Struktura volitelných (všeobecně vzdělávacích i odborných) vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy, který strukturu volitelných předmětů zašle MŠMT ČR k registraci. Seznam volitelných předmětů lze rozšířit podle zájmu žáků, personálních a materiálních podmínek školy a regionálních potřeb. Návrhy učebních osnov dalších volitelných předmětů zašle ředitel školy ke schválení MŠMT ČR.

8. Struktura nepovinných vyučovacích předmětů je v plné kompetenci ředitele školy.

9. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

10. Škola má možnost organizovat individuální praxi žáků 1. a 2. ročníků až do rozsahu 2 týdnů za školní rok a odbornou nebo učební praxi žáků 1. a 2. ročníků až do rozsahu 2 týdnů za školní rok. O druhu praxe rozhodne ředitel školy podle podmínek školy.