MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. března 1995, č.j. 13 798/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

pro absolventy tříletých učebních oborů

23-45-L/513 (31-39-4/01) Textilní průmysl - provoz textilních strojů


Večerní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
1. 2. 3. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty 8 8 8 24
Český jazyk a literatura 2 1-2 2 5-6
Cizí jazyk 2 3 3 8
Základy společenských věd 1 1 - 2
Matematika 1 1 1 3
Výběrové 2 1-2 2 5-6
B. Odborné předměty 7 7 7 21
Ekonomika a řízení - 2 1 3
Informatika 2-3 - - 2-3
Vybrané kapitoly z psychologie - 2 - 2
Technické kreslení 1-2 - - 1-2
Stroje a zařízení 2 - - 2
Technologie - 1-2 2-3 3-5
Automatizace textilního průmyslu - - 1 1
Výběrové 1-2 1-2 2-3 4-7
Celkem 15 15 15 45


Poznámky :

1. Pro večerní studium platí stejné učební osnovy vyučovacích předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) jako pro denní studium. Obsah i rozsah učiva si přizpůsobí vyučující v tematickém plánu vzhledem k počtu hodin uvedených v učebním plánu večerního studia oboru přípravy. Tematické plány učiva schvaluje ředitel školy.

2. Vyučovací předmět technologie se vyučuje podle jedné z učebních osnov vyučovacích předmětů textilní technologie, technologie přádelnictví, technologie tkalcovství, technologie pletařství, plsťařská a kloboučnická výroba a zušlechťování textilií, zařazených v učebním plánu denního studia v kategorii volitelných odborných předmětů viz učební dokumenty vydané MŠMT ČR dne 10. října 1991, č.j. 23403/91-21. Vyučovací předmět technologie musí navazovat na předcházející přípravu v učebním oboru.

3. Výběrové odborné předměty vytvářejí prostor pro odbornou orientaci podle profilu absolventa zpracovaného na konkrétní škole, tzn. podle zájmu žáků vycházejícího z možností uplatnění na trhu práce v regionu a podle možností a specifických podmínek školy. Výběrové odborné předměty a jejich strukturu, obsah a rozsah určí škola s ohledem na záměr směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů. Pro výuku výběrových odborných předmětů může škola buď použít učební osnovy odborných předmětů volitelných z učebních dokumentů pro denní studium, nebo může zpracovat učební osnovy dalších výběrových předmětů. Učební osnovy dalších výběrových odborných předmětů zpracované ve škole schvaluje na základě doporučení předmětové komise ředitel školy. Hodiny určené pro výběrové odborné předměty lze využít dle rozhodnutí ředitele školy i k posílení hodinové dotace odborných předmětů uvedených v učebním plánu.

4. Příklady výběrových odborných předmětů (v denním studiu pod názvem volitelné): textilní materiály, zkoušení a kontrola textilií, odborné výpočty, vazby a rozbory tkanin, vazby a rozbory pletenin, technologická cvičení, strojnictví, elektrotechnika, technická cvičení, technika administrativy, hospodářská administrativa apod.

5. Ve vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru.

6. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a z obsahu jednotlivých zaměření; lze vybrat z vyučovacích předmětů fyzika a chemie. O volbě předmětu rozhodne ředitel školy, přičemž jeden z obou předmětů se doporučuje vyučovat. Hodiny určené pro výběrové všeobecně vzdělávací předměty lze dle rozhodnutí ředitele školy využít i k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů uvedených v učebním plánu.

7. Učivo vyučovacích předmětů je v 1. a 2. ročníku rozvrženo do 33 týdnů, ve 3. ročníku do 30 týdnů. Zbývající týdny se mohou využít jako časová rezerva k opakování učiva, popřípadě exkurzím, ve 3. ročníku též k přípravě a vykonání maturitní zkoušky.

8. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických profesí, ale i při výkonu technicko-hospodářských funkcí provozního charakteru.

2. Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.