MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. března 1995, č.j. 13 798/95-23 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

pro absolventy tříletých učebních oborů

23-45-L/513 (31-39-4/01) Textilní průmysl - provoz textilních strojů


Dálkové studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin 
1. 2. 3. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací předměty 120 120 120 360
Český jazyk a literatura 20-30 20-30 30-40 70-100
Cizí jazyk 30 30-40 30-40 90-110
Základy společenských věd 10 10 - 20
Matematika 30 20 20 70
Výběrové 20-30 20-30 20-30 60-90
B. Odborné předměty 80 80 80 240
Ekonomika a řízení - 20 10 30
Informatika 20-30 - - 20-30
Vybrané kapitoly z psychologie - 20 - 20
Technické kreslení 10-20 - - 10-20
Stroje a zařízení 20 - - 20
Technologie - 10-20 20-30 30-50
Automatizace textilního průmyslu - - 10 10
Výběrové 20-30 20-30 30-40 70-100
Celkem 200 200 200 600


Poznámky :

1. V dálkovém studium se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2. Vyučovací předmět technologie se vyučuje podle jedné z učebních osnov vyučovacích předmětů textilní technologie, technologie přádelnictví, technologie tkalcovství, technologie pletařství, plsťařská a kloboučnická výroba a zušlechťování textilií, zařazených v učebním plánu denního studia v kategorii volitelných odborných předmětů viz učební dokumenty vydané MŠMT ČR dne 10. října 1991, č.j. 23403/91-21. Vyučovací předmět technologie musí navazovat na předcházející přípravu v učebním oboru.

3. Výběrové odborné předměty vytvářejí prostor pro odbornou orientaci podle profilu absolventa zpracovaného na konkrétní škole, tzn. podle zájmu žáků vycházejícího z možností uplatnění na trhu práce v regionu a podle možností a specifických podmínek školy. Výběrové odborné předměty a jejich strukturu, obsah a rozsah určí škola s ohledem na záměr směrovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů. Pro výuku výběrových odborných předmětů může škola buď použít učební osnovy odborných předmětů volitelných z učebních dokumentů pro denní studium, nebo může zpracovat učební osnovy dalších výběrových předmětů. Učební osnovy dalších výběrových odborných předmětů zpracované ve škole schvaluje na základě doporučení předmětové komise ředitel školy. Hodiny určené pro výběrové odborné předměty lze využít dle rozhodnutí ředitele školy i k posílení hodinové dotace odborných předmětů uvedených v učebním plánu.

4. Příklady výběrových odborných předmětů (v denním studiu pod názvem volitelné): textilní materiály, zkoušení a kontrola textilií, odborné výpočty, vazby a rozbory tkanin, vazby a rozbory pletenin, technologická cvičení, strojnictví, elektrotechnika, technická cvičení, technika administrativy, hospodářská administrativa apod.

5. Ve vyučovacím předmětu cizí jazyk pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve tříletém učebním oboru.

6. Volba všeobecně vzdělávacích výběrových vyučovacích předmětů vychází z charakteru studijního oboru a z obsahu jednotlivých zaměření; lze vybrat z vyučovacích předmětů fyzika a chemie. O volbě předmětu rozhodne ředitel školy, přičemž jeden z obou předmětů se doporučuje vyučovat. Hodiny určené pro výběrové všeobecně vzdělávací předměty lze využít dle rozhodnutí ředitele školy i k posílení hodinové dotace všeobecně vzdělávacích předmětů uvedených v učebním plánu.

7. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda se stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

8. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

9. Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu se vyučujícímu doporučuje:

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci a hygieny práce, a to nejen z pohledu dělnických profesí, ale i při výkonu technicko-hospodářských funkcí provozního charakteru.

2. Zabývat se otázkami protipožární ochrany z hlediska prevence a represe.

3. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

4. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z oboru.