CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2 roky

Učební obor je určen pro : hochy a dívky

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné absolvování alespoň 7. ročníku základní školy po devíti letech školní docházky, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : odborná příprava pro výkon příslušného povolání

Stručný popis oboru

Jednoduché práce při výrobě a úpravě strojních součástí, montáž a demontáž jednoduchých strojních součástí a celků, kontrola jakosti materiálu a rozměrů výrobků, zkoušky funkce jednoduchých dílů, výrobků a zařízení.

Zdravotní požadavky

Pro přijetí do učebního oboru strojírenská výroba přicházejí v úvahu hoši a dívky s dobrým zdravotním stavem.

Nepřicházejí v úvahu uchazeči s poruchami funkce pohybového ústrojí znemožňující dlouhé stání, poruchami kůže, včetně alergie vůči chemickému a mechanickému dráždění, záchvatovými stavy. Zrak 5/10 oboustranně, překáží myopie nad -10 D, hypermetropie nad +4 D, astigmatismus nad + - 3 D.

Mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a doporučil lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy;

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům;

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů;

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Zařazení absolventů

Učební obor připravuje zejména na tato dělnická povolání: strojírenský dělník a dělník na montáži.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném dokončení základní školy rozšířit odbornou kvalifikaci studiem příslušného tříletého učebního oboru SOU.