Profil absolventa

Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování.

Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent umí číst jednoduché výrobní výkresy, umí rozlišovat běžné materiály podle ČSN, používané ve strojírenství, ovládá jednoduché pracovní postupy při ručním zpracování kovů, výrobě, úpravě, montáži a demontáži jednoduchých strojních součástí a celků. Kromě toho umí obsluhovat jednoduché pomocné zdvihací a dopravní zařízení na svém pracovišti, umí pracovat podle pokynů mistra a organizovat práci na svém pracovišti, ovládá protipožární předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zná základní vztahy svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy způsobenými jeho činností.

Po ukončení přípravy v učebním oboru strojírenská výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven na výkon jednoduchých prací při výrobě a montáži strojních součástí a mechanismů.