PROFIL ABSOLVENTA

Kmenový obor:

23-51-H Zámečník, zámečnické práce a údržba

Učební obor:

23-51-H/001 Zámečník

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

(U žáků, kteří úspěšně ukončili 2. ročník, má se za to, že úspěšně ukončili poslední ročník studia v učebním oboru 23-51-H/010 Strojírenská výroba)

 

1.       Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1     Obecná úvodní část

  Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně ručně nebo strojně zhotovovat součásti strojů, zařízení a prvků konstrukcí i stavebních, provádět montáž, údržbu a opravy strojů, strojních celků a zařízení využívaných v nejrůznějších oblastech průmyslu, stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácností ap.

1.2     Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

  Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-      zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-      upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-      uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-      dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-      chápal funkci spisovného jazyka, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-      byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžné komunikaci,

-      uvědomoval si přínos umění pro život člověka, získal všeobecný kulturní rozhled,

-      cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-      chápal fungování demokratické společnosti, jednal v souladu s etickými a společenskými normami a pravidly,

-      uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-      pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-      stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-      rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy a porozuměl závislostem,

-      uměl řešit pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-      aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění a orientoval se na trhu práce,

-      osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví),

-      byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-      měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

  Nepominutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě se podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

1.3     Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

  Dovednosti absolventů lze v závěrečné fázi přípravy prohlubovat v určitém konkrétním směru, tj. rozšířit je na výkon činností, vyskytujících se např. při výrobě a opravách určitých specializovaných výrobků. V tom případě je škola povinna dopracovat specifickou část profilu absolventa. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

  Po ukončení přípravy v učebním oboru zámečník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent v podmínkách jak průmyslové, tak i živnostenské výroby, popř. oprav či servisu umí:

-      číst technickou dokumentaci (konstrukční, technologickou, součástí, sestav), pořídit náčrt součásti (dílu) a ručním obráběním (popř. jednoduchými způsoby tváření) zhotovit, popř. po strojním obrábění dohotovit strojní součásti střední složitosti, při běžných nárocích na přesnost rozměrů, geometrického tvaru a jakosti povrchu,

-      podle předepsaného technologického postupu připravit materiál, proměřit polotovar, rozměřit a orýsovat pracovní předmět,

-      správně upínat běžnými upínacími prostředky polotovary a součásti jednoduchých tvarů,

-      vrtat na vrtačkách a na konvenčních univerzálních hrotových soustruzích a konzolových frézkách obrábět tvarově jednoduché povrchy součástí běžných rozměrů a hmotností, z materiálů běžných tříd obrobitelnosti, v nejběžněji dosažitelných přesnostech,

-      připravovat jednotlivé části svarků ke svařování, sestavovat je do celků a zajistit jejich správnou polohu pro svařování (pevným upnutím či stehováním), popř. umí některou ze základních technologií svařování svařovat bez zvláštních nároků na kvalitu,

-      zhotovovat stavební konstrukce (např. kovová schodiště) a kovové výplně otvorů, kontrolovat jejich funkci a měřit jejich parametry, popř. spolupracovat na jejich instalaci a předání uživateli,

-      sestavovat a montovat rozebíratelná i nerozebíratelná spojení strojních součástí, oživovat stroje a zařízení, jejich (kinematické a tekutinové) mechanizmy, agregáty a celky, kontrolovat jejich funkci a měřit jejich parametry, popř. spolupracovat na jejich instalaci a předání uživateli,

-      při všech činnostech provádět kontrolu výsledků práce měřením běžnými i speciálními měřidly, vizuální kontrolu (deformace, vady materiálu, jakost povrchu) všech druhů spojů, součástí a smontovaných celků, provádět funkční zkoušky, a závady odstraňovat,

-      diagnostikovat běžněji se vyskytující mechanické závady strojů a zařízení, stanovit jejich možnou příčinu, navrhnout na základě znalosti konstrukce a funkce stroje (popř. s využitím servisní dokumentace) způsob a postup jejich odstranění,

-      demontovat konstrukční celek stroje či zařízení, proměřit důležité prvky demontovaného celku a posoudit nutnost náhrady nebo opravy opotřebené části, závadu odstranit, provést příslušnou funkční zkoušku a předat zařízení uživateli,

-      ke zvýšení produktivity práce samostatně zvolit, připravit a používat nejrůznější druhy mechanizovaného ručního nářadí, univerzální i jednoúčelové nástroje, nářadí, montážní přípravky a pomůcky, stroje a zařízení a pod,

-      pro prováděné práce připravit pracoviště, zvolit a používat manipulační, zdvihací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující, popř. umožňující montáž,

-      posoudit velikost nákladů při volbě způsobů provedení opravy stroje a zařízení a rozhodnout o renovaci, nebo potřebě nové součásti, veškerou svoji činnost posuzovat z hlediska vynaložených nákladů,

-      při prováděných pracích dodržovat bezpečnost práce a používat předepsané ochranné pomůcky.

  Pracovní předměty, na kterých absolvent shora uvedené činnosti vykonává, jsou využívány v nejrůznějších odvětvích. Jejich výroba, montáž, servis a opravy tedy představují velmi široký okruh činností, vyžadující kromě základních i specializované vědomosti a dovednosti. Závěr přípravy v učebním oboru zámečník profiluje absolventa tak, že je schopen typické činnosti povolání, na které (která) se připravuje (tj. např. montážní práce, měření, seřizování, diagnostiku závad), aplikovat i specializovaně, tj. např. na určitý druh výrobních či dopravních strojů, konstrukcí, zařízení provozů i domácností aj.

  Pokud je obsahem závěrečné fáze přípravy (3. ročník) specializovaný kurz (svařování, řízení vozíků a vozidel, jeřábů, vázání břemen apod.), získá absolvent po úspěšném vykonání příslušné zkoušky i oprávnění k výkonu těchto činností, resp. povolání.

  Po příslušné praxi absolvent učebního oboru zámečník umí:

-      číst složitější technickou dokumentaci (technické výkresy celků),

-      zhotovit složitější součástky strojů a zařízení na vyšší technické úrovni s kvalitnější povrchovou úpravou,

-      provádět náročnější údržby a opravy strojů a zařízení,

-      zhotovit složitější prvky ocelových konstrukcí a tekutinových rozvodů,

-      využívat dokonalejší diagnostické zařízení a orientovat se v jeho výstupech.

1.4     Klíčové dovednosti

  Významné klíčové dovednosti absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, komunikativní dovednosti, dovednosti řešit problémy a problémové situace a k nezanedbatelným dovednostem se řadí i dovednosti pracovat s informacemi.

  Numerické aplikace při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-      umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-      umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-      umí správně provádět dílčí operace používané v rámci různých metod aplikovaných při řešení situace,

-      umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-      umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-      rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

  Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-      pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-      čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-      vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-      číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

  Absolvent při řešení pracovní i osobní problematiky umí:

-      při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-      podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení své práce,

-      spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-      objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém,

  Absolvent využívá základní zdroje informací, důležité pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě, umí:

-      k vyhledání běžné informace využít vhodný informační zdroj a má přehled o základních zdrojích informací,

-      získané informace zaznamenat,

-      na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.,

-      pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládat základní způsob jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), dodržovat základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačem.

2.       Možnosti uplatnění absolventa

  Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci k výkonu povolání, které je určeno profilací přípravy ve 3. ročníku. Mohou to být například: strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik polygrafických strojů, zámečník kolejových vozidel, montér vzduchotechniky, montér ocelových konstrukcí, montér potrubář, potrubář, montér kotlář, provozní montér plynovodů, zámečník kolejových konstrukcí, stavební zámečník, provozní zámečník elektrotechniky a energetiky železniční dopravy, strojník kafilerní výroby, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač.

  V případě absolvování příslušného kurzu (v závěrečné fázi přípravy), vykonání zkoušky a získání příslušného oprávnění je absolvent kvalifikován i pro výkon dalších povolání například: svářeč, vazač břemen, jeřábník, řidič motorových vozíků, řidič silničních motorových vozidel,

  Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

3.       Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

  Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.