PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-51-H Zámečník, zámečnické práce a údržba

Učební obor:

23-51-H/510 Strojírenská výroba

Dosažený stupeň vzdělání:

střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1      Předpokládané výsledky vzdělávání

 

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po absolvování příslušné praxe samostatně provádět jednoduché práce při výrobě a úpravě strojních součástí, montáže a demontáže jednoduchých strojních součástí a celků, kontrolu jakosti materiálů a rozměrů výrobků, zkoušky funkce jednoduchých dílů, výrobků a zařízení.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-          byl vybaven dovednostmi a návyky pro pracovní i soukromý styk s jinými lidmi,

-          uvědomoval si svou národní příslušnost a svá lidská práva,

-          byl ochoten respektovat lidská práva jiných lidí,

-          byl přesvědčen o nutnosti zachovávat zásady humanity,

-          byl připraven na aktivní občanský život v demokratické společnosti,

-          uznával různé národy, etnické skupiny a rasy za sobě rovné,

-          uvědomoval si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí,

-          rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby ochránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

-          v ústním i písemném jazykovém projevu usiloval o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování,

-          měl vytvořen návyk pracovat s jazykovými příručkami,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek  dorozumění v základních situacích každodenního života,

-          vyhledával kulturní zážitky, měl vypěstován návyk číst časopisy a literární díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, kina, koncerty, výstavy, ...),

-          rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

-          uměl aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve svém odborné práci,

-          znal využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., věděl o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí,

-          byl poučen o roli životního partnera a rodiče, o nebezpečí neodpovědného sexuálního styku, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec,

-          se snažil zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

-          věděl, jak se chovat v situacích osobního a obecného ohrožení a uměl poskytovat první pomoc.

Cílem je absolvent, který by byl připraven, schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě se podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po skončení přípravy v učebním oboru strojírenská výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven na výkon jednoduchých prací při výrobě a montáži strojních součástí a mechanizmů.

Absolvent učebního oboru:

-          umí číst a zhotovovat jednoduché výrobní výkresy a náčrty,

-          umí rozlišit běžné materiály podle norem, používané ve strojírenství,

-          ovládá jednoduché pracovní postupy při ručním zpracování kovů, výrobě, úpravě, montáži a demontáži jednoduchých strojních součástí a celků,

-          umí obsluhovat jednoduché pomocné zdvihací zařízení na svém pracovišti,

-          umí používat jeden ze základních způsobů svařování (svařování elektrickým obloukem pod ochrannou atmosférou ZK 135 W01, svařování plamenem ZK 311 W01, svařování elektrickým obloukem ZK 111 W01),

-          umí pracovat podle pokynů mistra a organizovat práci na svém pracovišti,

-          ovládá protipožární předpisy a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

-          zná základní vztahy svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy způsobenými jeho činností.

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi:

-          uměl číst složitější technickou dokumentaci, tabulky a normy a řídit se jimi ve své pracovní činnosti,

-          uměl rozeznávat materiály, s kterými přichází při své práci do styku,

-          naučil se ovládat nové nástroje a zařízení, které budou v důsledku vědeckotechnického pokroku zavedené do výrobní praxe,

-          uměl posuzovat přímé i nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědné stanovisko.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti absolventa z hlediska profesního i životního uplatnění jsou:

-          numerické aplikace  k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací,

-          ústní i písemné komunikace v běžných profesních i životních situacích,

-          řešení běžných problémů a problémových situací vznikajících při vlastním i kolektivním pracovním výkonu a v osobním životě,

-          využívání základních zdrojů informací a práce s informacemi  důležitých pro vlastní orientaci v pracovním i mimopracovním životě.

Absolvent umí pracovat s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

2      Možnosti uplatnění absolventa

Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, např.: dělník v rýsovně, kontrolní dělník, strojírenský dělník, hodinářský dělník, dělník na montáži.

 

3      Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou rozšířit odbornou kvalifikaci studiem příslušného tříletého učebního oboru na SOU (např. zámečník).

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.