MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30. června 2003 č.j. 21 514/03-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

23-51-H/510 Strojírenská výroba

   

Denní studium 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. a 2. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

4

Cizí jazyk (3)

2

Občanská nauka

2

Matematika

3

Fyzika

2

Práce s počítačem

2

Základy ekologie

1

Tělesná výchova (5)

2

Ekonomika

1

Technická dokumentace

3

Strojírenská technologie

1

Strojnictví

1

Technologie (9)

4

Odborný výcvik (9)

35

 

 

b) výběrové

0 až 5

 

 

Celkem hodin týdně

max. 66

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových předmětů: technická měření, ocelové konstrukce, stroje a zařízení aj.

Příklady nepovinných předmětů: estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, popřípadě další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, dopravní výchova.

 

Poznámky:

1.       Učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje závazný učební plán podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

3.       Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve škole, kde ukončil povinnou školní docházku.

4.       Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro dvouleté učební obory středních odborných učilišť.

5.       V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit jejich maximum, uvedené v učebním plánu).

6.       Učební plán může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a poznámkou 2.

7.       V učebních osnovách může škola provést až 30 % obměnu učiva k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým požadavkům budoucích zaměstnavatelů. Přesuny pořadí učiva, zvláště odborného výcviku, lze provádět v souladu s pokyny uvedenými v charakteristice vzdělávacího programu oddíle 5.

8.       Mezipředmětové přesuny učiva a meziročníkové přesuny hodin v rámci předmětu může škola realizovat pro zlepšení mezipředmětových vztahů.

9.       Struktura a obsah předmětů technologie a odborného výcviku je dána pro oba ročníky. Pro případnou profilaci přípravy škola upraví cíle a obsah vzdělání (profil absolventa) pro část 2. ročníku. Pro tuto část předmětu škola doplní příslušnou část učební osnovy. Po schválení ředitelem školy se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

10.   Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy. Může také rozhodnout o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být v souladu s profilem absolventa, popř. se směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy. V souladu s obsahem výběrového předmětu škola také doplní profil absolventa.

11.   Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

12.   Škola užívá kód a název oboru 23-51-H/510 Strojírenská výroba, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci (např. 23-51-H/510 Strojírenská výroba – stroje a zařízení, 23-51-H/510 Strojírenská výroba – potrubář).

13.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

14.   Škola může organizovat v prvním až druhém ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

15.   Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.     Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.     Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.     Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědecko-technického rozvoje ve strojírenství.

 

obecný UČEBNÍ PLÁN

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet konzultačních hodin za celé období studia
A. Povinné

 

 

a) základní

 

 

Český jazyk a literatura

30

(10,10,10)

Cizí jazyk (3)

30

(10,10,10)

Občanská nauka

20

(10,10,10)

Matematika

30

(10,10,10)

Fyzika

20

(10,-,-)

Práce s počítačem

20

(10,-,-)

Základy ekologie

10

(-,10,-)

Ekonomika

20

(-,-,20)

Technická dokumentace

30

(20,10,-)

Strojírenská technologie

20

(10,10,-)

Strojnictví

20

(-,10,10)

Technologie (9)

50

(10,10,10)

Odborný výcvik (9)

100

(10,10,10)

 

 

 

b) výběrové

0-80

(10,10,10)

 

 

 

Celkem hodin týdně

480

(10,10,10)

B. Nepovinné

 

 

(x) čísla za názvem předmětu odkazují na poznámku za učebním plánem denního studia

 

Poznámky:

1.     Učební plán (jednosloupcový) dálkového studia stanovuje počet konzultačních hodin za celé období přípravy v učebním oboru a je pro školy závazný. V závorkách je uvedena doporučená hodinová dotace pro jednotlivé vyučovací předměty a jednotlivé ročníky.

2.     Škola vypracuje závazný učební plán pro dálkové studium obdobným způsobem jako učební plán pro denní studium. Při vypracování učebního plánu je třeba vzít v úvahu, že celková hodinová dotace povinných vyučovacích předmětů je v každém ročníku 160 konzultačních hodin, celkem 480 za celé studium.

3.     V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva si vyučující přizpůsobí, např. v tematickém plánu, podle počtu konzultačních hodin uvedených v dopracovaném učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán nebo jinak dopracované učební osnovy podle podmínek dálkového studia schvaluje ředitel školy.

4.     Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí být rovnoměrně rozloženy do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

5.     Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní, např. 20 konzultačních hodin je možné soustředit do 3 dnů. Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací a instruktáží.

6.     V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle dopracovaného učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

7.     Pro dálkové studium dále platí všechny poznámky uvedené k učebnímu plánu denního studia, viz str. 11 až 13, mimo poznámek 2, 5, 13, 14 a těch částí dalších poznámek, které se vztahují k tělesné výchově (tělesná výchova se v dálkovém studiu nezařazuje pokud ji škola nezařadí do dopracovaného učebního plánu v rámci výběrových a volitelných předmětů).

8.     Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

doporučený Učební plán

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

A. Povinné

 

 

 

a) základní

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

2

Cizí jazyk (3)

1

1

2

Občanská nauka

1

1

2

Matematika

2

1

3

Fyzika

1

1

2

Práce s počítačem

1

1

2

Základy ekologie

1

-

1

Tělesná výchova (2)

1

1

2

Ekonomika

-

1

1

Technická dokumentace

2

1

3

Strojírenská technologie

1

-

1

Strojnictví

-

1

1

Technologie (9)

3,5

0,5

4

Odborný výcvik (9)

17,5

17,5

35

 

 

 

 

b) výběrové

-

5

5

 

 

 

 

Počet hodin celkem

max. 33

max. 33

max. 66

B. Nepovinné

 

 

 

(x) čísla za názvem předmětu odkazují na poznámku za učebním plánem denního studia