PROFIL ABSOLVENTA

 


Kmenový obor: 

2352H Nástrojař, nástrojařské práce

Kód a název: 

23-52-H/001 Nástrojař

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1     Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně ručním (popř. i strojním) obráběním zhotovovat, po strojním obrábění dohotovovat, upravovat a sestavovat řezné a tvářecí nástroje, upínací, montážní, svařovací a kontrolní přípravky, speciální měřidla, formy pro zpracování plastů, tlakové lití kovů a kovová slévárenská modelová zařízení, popř. nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství a provádět jejich opravy, seřizování, nastavení a funkční zkoušky.

 

1.2     Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-           zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-           upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-           uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-           dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-           chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-           byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-           uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-           cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-           chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-           uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasizmu a intoleranci,

-           pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-           stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanizmem, slušností a lidskou solidaritou,

-           rozvinul a prohloubil numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-           uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a uměl pracovat s informacemi,

-           osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-           orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-           byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-           měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Nepominutelným cílem přípravy absolventa je, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce se rekvalifikovat.

 

1.3     Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru nástrojař a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven k výkonu činností vyskytujících se při výrobě, montáži, opravách a seřizování řezných nástrojů, nástrojů pro tváření kovů, zpracování plastů a tlakové lití kovů, při výrobě a opravách přípravků a měřidel pro strojírenskou výrobu, popř. při výrobě, opravách a seřizování nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství. Je připraven tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (popř. dalších předpisů), pracovat v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, výkon svých činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent při vykonávání uvedených činností:

-           ovládá odbornou strojírenskou terminologii a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-           umí číst technické výkresy, schémata, pracovní návody a orientuje se v ostatní technické dokumentaci, je schopen pořizovat náčrty jednoduchých součástí nástrojů, přípravků, měřidel apod.,

-           si osvojil základní vědomosti o strojních součástech, mechanizmech a strojích používaných ve strojírenství,

-           má základní přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních,

-           ovládá jednoduché technické výpočty s použitím strojnických tabulek, norem a nomogramů,

-           má základní dovednosti v používání počítače,

-           zná základní druhy materiálů a polotovarů používaných ve strojírenství včetně jejich označování a vlastností důležitých pro jejich zpracování, umí zvolit a použít pomocné materiály, např. pro mazání a chlazení nástrojů apod.,

-           zná technologické možnosti a technologické postupy základních druhů obrábění, ručního zpracování, tváření, slévání, svařování, montáže a funkčních zkoušek strojírenských polotovarů a výrobků,

-           umí zvolit a upínat běžné nástroje, zvolit a seřídit upínací zařízení, bez poškození upínat obrobky, rozměřit a orýsovat polotovary a obrobky,

-           ovládá základní způsoby ručního a strojního zpracování materiálů používaných ve strojírenství, umí soustružením, frézováním, vrtáním a broušením (popř. dalšími metodami třískového obrábění) na konvenčních obráběcích strojích dohotovit či upravit (popř. zhotovit) jednoduché součásti nástrojů, umí provádět základní montážní práce,

-           je seznámen se základy obsluhy a programování číslicově řízených strojů,

-           umí provést kontrolu rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch a jakosti povrchu za použití vhodných měřidel a měřicích přístrojů,

-           umí volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje a jejich pracovní podmínky, zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště, ošetřování a běžnou údržbu příslušného vybavení, strojů a nástrojů, umí ostřit ruční nářadí a nástroje, vrtáky a obráběcí nože,

-           si osvojil základní pracovní návyky pro výkon praktických činností ve strojírenských dílnách a provozech,

-           je informován o základních právech a povinnostech vyplývajících z postavení zaměstnance a o základní ekonomicko-organizační struktuře podniku,

-           si osvojil nejzákladnější právní a ekonomické principy související s drobným podnikáním, je informován o problematice související se založením firmy (živnosti),

-           zná a dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ve strojírenství, zejména pak při činnostech souvisejících s výkonem nástrojařských prací, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-           ovládá předpisy protipožární ochrany, dovede používat jednoduché hasební prostředky a obsluhovat hasicí přístroje,

-           zná a dodržuje (např. při používání ručního elektrického nářadí) zásady ochrany před účinky elektrického proudu a je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem,

-           uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky; v běžných pracovních problémech je schopen samostatného rozhodování,

-           uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti uplatnění na trhu práce.

Při výrobě, montáži, opravách a seřizování řezných nástrojů, nástrojů pro plošné i objemové tváření kovů, nástrojů pro zpracování plastů a tlakové lití kovů, výrobě a opravách upínacích, vrtacích, svařovacích, montážních a kontrolních přípravků a speciálních měřidel pro strojírenskou výrobu umí absolvent ručním obráběním zhotovit a po strojním obrábění dohotovit části těchto výrobků, svrtat je, slícovat, označit, sestavit je do celků a sestavené výrobky funkčně vyzkoušet. Při funkčních zkouškách dovede posoudit kvalitu, a přesnost obrobku, výlisku apod. a na základě tohoto posouzení stanovit případnou potřebu úprav k dosažení žádoucí kvality.

Při výrobě, opravách a seřizování nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství umí absolvent opracovávat povrchy a funkční části těchto nástrojů a pomůcek pilováním, broušením povrchů na přesný rozměr, kartáčováním, leštěním apod. Dovede s použitím nýtů, šroubů, kolíků apod. sestavit vícedílné nástroje, uskutečnit kontrolu průsvitem nebo s použitím kontrolních pomůcek odzkoušet a seřídit jejich funkci. Umí jemně vybrousit ostří skalpelů, dlát, škrabek, lžiček apod. a odzkoušet jejich funkci na zkušebním materiálu. Při všech funkčních zkouškách dovede určit příčinu případné nesprávné funkce a tuto příčinu odstranit.

V profilaci absolventů, uskutečňované využitím volitelného obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů, mohou být jejich vědomosti a dovednosti prohloubeny, popř. specificky rozšířeny. V tom případě škola profil absolventa doplní o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část profilu absolventa schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

 

1.4     Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech. Absolvent:

-           umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-           umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušších reálných situací a zvolit běžné nebo profesně specifické kvantitativní metody vhodné pro jejich řešení,

-           umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-           umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-           umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-           rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-           pohovořit o běžném životním i pracovním tématu, vysvětlit běžnou záležitost s ohledem na posluchače a ověřit si, zda jeho sdělení bylo pochopeno,

-           čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v dané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-           číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů a pracovních dokumentů.

V oblasti personální a interpersonální je absolvent schopen:

-           využívat sebepoznávání a sebekontroly pro stanovení a realizaci přiměřených cílů vlastního osobnostního i pracovního rozvoje,

-           zdokonalovat vlastní učení a pracovní výkony,

-           dodržovat zdravý životní styl,

-           spolupracovat s druhými osobami na dosažení kolektivních cílů,

-           přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci i práci ostatních členů pracovního kolektivu.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-           za přímé podpory zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-           podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-           spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-           objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací důležitých k jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-           má přehled o základních zdrojích informací a umí k vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-           umí získané informace zaznamenat a dále je využívat, např. přizpůsobit jim pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá jeho základní obsluhu (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti) a zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

2.      Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru nástrojař je v závislosti na obsahu přípravy připraven k výkonu povolání nástrojař nebo chirurgický nástrojař. Může také nalézt uplatnění v příbuzných povoláních, např. soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů, zámečník, provozní zámečník apod.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

 

3.      Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.