PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        2355H Klempíř, klempířské práce ve strojírenství

Kód a název :                                           23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                  závěrečná zkouška, výuční list

 

1.   Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1 Obecná úvodní část

Charakterové schopnosti a vlastnosti  absolventa  jsou :

·      vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost  a schopnost pracovat v kolektivu

·      samostatně se rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi zvládat všechny odpovídající úkony v oboru

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent :

-     si je vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-     chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je uplatňovat ve svém životě;

-     si uvědomuje  svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-     je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-     preferuje tolerantní postoje k názorům a k hodnotám jiných lidí;

-     je tvořivý a  činorodý, je ochoten nejen ke spolupráci a zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovních činnostech;

-     rozvíjí svoje vlastnosti jak pro prospěch vlastní, tak i celé společnosti;

-     je vybaven  základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi;

-     je si vědom významu dosaženého vzdělání;

-     uvědomuje  si,  že  s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovaci pracovních dovedností;

-     je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-     uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí;

-      památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje;

-     v ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se  vyjadřovat,  v  oficiálních  projevech  pak  používat  spisovného  jazyka;

-     v cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech;

-     dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice, ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru;

-     má pozitivní vztah k umění a kultuře, vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sleduje sdělovací prostředky a navštěvuje kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy, muzea…);

-     chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem;

-     rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích;

-     je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí;

-     je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého života vůbec;

-     udržuje a zvyšuje svou tělesnou zdatnost a upevňuje své zdraví;

-     má správné představy o využívání volného času;

-     ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je;

-     dovede uživatelským způsobem pracovat s osobním počítačem při práci s texty, je seznámen s možnostmi jeho využívání v oblasti databází, popř. dalších aplikací (např. jednoduché účetnictví, evidence zakázek apod.);

-     dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě;

-     má vytvořeny základní předpoklady pro možné budoucí uplatnění v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů;

-     orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

            Po skončení přípravy v učebním oboru klempíř a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatňuje v průmyslové i živnostenské sféře. Přitom umí :

-       při výrobě a montáži jednoduchých součástí a dílů z jemných plechů a profilů, popř. plastů číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobků;

-       pořídit jednoduché náčrty výrobků a výpočtem stanovit spotřebu materiálu;

-       rozlišovat základní druhy materiálů a respektovat při zpracování jejich mechanické a technologické vlastnosti, volit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály;

-       připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nářadí, nástroje a pracovní pomůcky;

-       zvolit a seřizovat základní klempířské stroje;

-       rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů;

-       vykonávat veškeré základní operace při ručním tváření a spojování plechů;

-       volit a používat ruční mechanizované nástroje; 

-       pracovat na základních druzích klempířských strojů;

-       vrtat, vystružovat a zahlubovat otvory, řezat závity, brousit na kotoučové brusce;

-       pájet na měkko;

-       spojovat jemné plechy a profily nýtováním;

-       provádět základní nátěry;

-       kontrolovat slícování, rovinnost a přesnost tvaru dílů a kontrolovat hladkost povrchu hmatem;

-       udržovat klempířské nářadí a nástroje a provádět běžnou údržbu a drobné opravy klempířských strojů;

-       se orientovat v základních vztazích vykonávaných činností k životnímu prostředí,       v zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy a dovede pracovní činnosti vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale podle svých možností přispívat    k jeho zlepšení a také tak, aby dodržoval při práci zásady a předpisy požární ochrany;

-       při vzniku požáru na pracovišti účinně přispět k jeho likvidaci použitím jednoduchých hasebních prostředků a hasicích přístrojů;

-       při výrobě, montáži a opravách složitějších plechových dílů a výrobků číst jejich výkresy a ostatní výrobní dokumentaci, samostatně navrhnout druh materiálu, vhodný k jejich výrobě a opravě, stanovit potřebné údaje pro určení rozvinutého tvaru součásti, spotřeby materiálu apod.;

-       samostatně určit a prorýsovat rozvinutý tvar těchto součástí, samostatně určit postup výroby či opravy včetně optimálního, funkčně i technologicky vhodného způsobu spojení jednotlivých částí;

-       složitější výrobky zhotovovat a opravovat i podle neúplné dokumentace, jen podle vzorku či jednoduchého náčrtku.

    Dovednosti absolventů lze v závěrečné fázi přípravy prohlubovat v určitém konkrétním směru, tj. rozšířit je na výkon činností, vyskytujících se např. při výrobě a opravách určitých specializovaných výrobků. V tom případě je škola povinna dopracovat specifickou část profilu absolventa. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

            Jako příklad uvádíme návrhy této části profilu absolventů, jejichž příprava byla směrována jednak na výrobu a opravy karoserií a skříní vozidel, jednak draků letadel.

 

Při výrobě a opravách karoserií a skříní silničních a kolejových vozidel absolvent umí:

-       stanovit rozsah potřebné opravy,  určit její způsob, volit nářadí a nástroje pro demontáž a montáž dílů při opravách, zvolit a používat zařízení k rovnání karoserií a obsluhovat zdvihací zařízení, používaná při opravách;

-       samostatně demontovat a montovat plechové díly karoserií a skříní, samostatně zhotovit složitější plechové díly karoserií a skříní silničních a kolejových vozidel         a pracovních strojů;

-       svařovat plamenem, řezat kyslíkem, pájet na tvrdo, svařovat elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2, rovnat součásti a díly po svařování;

-       samostatně realizovat střední opravu karoserie;

-       zasklívat okna karoserií a skříní do těsnicích profilů;

-       seřizovat mezery dveří a vík a kontrolovat jejich těsnost;

-       seřizovat a opravovat mechanizmy uzavírání vík, oken a dveří;

-       kontrolovat rovinnost a tvar zakřivení ploch karoserií a skříní a těsnost oken po zasklení.

 

Při výrobě a opravách draků letadel absolvent umí:

-       zvolit a realizovat optimální postup při spojování součástí lepením a nýtováním běžnými i speciálními druhy nýtů;

-       ohýbat trubky do rovinných i jednoduchých prostorových ohybů;

-       tvarově upravovat konce potrubí hydraulických a pneumatických mechanizmů a zařízení, slícovávat a sestavovat části těchto potrubí do celků;

-       zpracovávat součásti a dílce na překlepávacích přípravcích, pracovat na strojích pro stahování a oblení, tažných lisech, gumolisech a vyklepávacích kladivech;

-       rovnat součásti a díly po svařování;

-       zpracovávat tepelně a povrchově upravené součásti tak, aby nedošlo k jejich porušení či nežádoucí změně jejich vlastností, leštit povrchy součástí;

-       samostatně sestavovat a opravovat jednoduché části draků letadel.

 

Po příslušné praxi absolvent učebního oboru klempíř umí:

-       při výrobě a opravách karoserií a skříní silničních a kolejových vozidel připravit pracoviště pro kontrolu a rovnání karoserie po těžší havárii a na rovnacím zařízení karoserii vyrovnat se zachováním všech funkčních rozměrů;

-       provádět generální opravy karoserií a skříní a zhotovovat bez speciálního výrobního zařízení a nástrojů atypické plechové díly při vývoji nových typů karoserií;

-       prostudovat a znát náročné činnosti a směry vývoje v tvarování karoserií i v používání nových konstrukčních materiálů, vývoj technologií povrchů  karoserií a skříní a jejich úprav ke zlepšení tepelné izolace, snížení hlučnosti, vibrací apod.,

-       při výrobě a opravách draků letadel pracovat s elektromechanickým i pneumatickým nýtovacím lisem, tvarově upravovat složitější součásti a díly ze slitin lehkých kovů ručním i strojním zpracováním, včetně seřizování strojů; svařovat různé kovové materiály plamenem (i v ochranné atmosféře).

 

1.4 Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese;

-       umí vytypovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší  reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických  kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení;

-       umí správně provádět dílčí operace používané v rámci různých  metod aplikovaných při řešení situace;

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde  grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení,  rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je  využít v praxi;

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní  život i povolání a přesně vést číselné záznamy;

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném  projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-       pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na  posluchače, věnuje  pozornost jejich připomínkám a ověřuje si,  zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím;

-       čitelně zpracovávat  běžné písemné materiály v zadané úpravě  (např. technickou  dokumentaci) pro užší okruh uživatelů,  především spolupracovníky a zaměstnavatele;

-       vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např.  jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům  a zaměstnavateli;

-       číst s porozuměním obsahu a  využívat informací získaných  četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších  pracovních dokumentů.

Absolvent umí:

-       při  přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost;

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce;

-       spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních;

-       objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém;

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-       má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání  běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj;

-       umí získané informace zaznamenat;

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru  přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod. 

             Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá základní způsob jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačem.

 

2.  Možnosti uplatnění absolventa

       Absolvent učebního oboru klempíř je připraven k výkonu povolání klempíř a povolání karosář. Po absolvování krátkodobých kurzů se může uplatnit v příbuzných povoláních, např. stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky.

        Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

 

3.  Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

         Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.