MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 24. června 1999, č.j. 24 160/99-23,  s platností od 1. září 1999 počínaje prvním ročníkem

 

  

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor:   2355H Klempíř, klempířské práce ve strojírenství

Učební obor:       23-55-H/002 Klempíř – strojírenská výroba

 

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

Celkem 

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

    Český jazyk a literatura        

2

2

2

6

    Cizí jazyk

2

2

2

6

    Občanská nauka

1

1

1

3

    Matematika               

2

1

1

4

    Fyzika

2

1

-

3

    Chemie

-

1

1

2

    Základy ekologie

-

1

-

1

    Tělesná výchova

1

1

1

3

    Práce s počítačem

-

1

1

2

    Ekonomika

-

-

2

2

    Technické kreslení

1,5

2

1,5

5

    Strojírenská technologie

2

2

-

4

    Strojnictví

2

-

-

2

    Klempířská technologie

2

2

2,5

6,5

    Odborný výcvik

15

16

16

47

 

 

 

 

 

 b) výběrové

-

-

0-2

0-2

  * Silniční a kolejová vozidla

-

-

2

2

  * Letadla

-

-

2

2

  * Vzduchotechnika

-

-

2

2

  * Kovový nábytek a vybavení

-

-

2

2

   Celkem hodin týdně

32,5

33

max. 33

max. 98,5

 

B.  Nepovinné

 

 

 

   Estetická výchova

 

 

 

   Konverzace v cizím jazyku

 

 

 

   Další živý jazyk

 

 

 

   Konverzace v dalším živém jazyku

 

 

 

   Cvičení z matematiky

 

 

 

   Cvičení z fyziky

 

 

 

   Sportovní hry

 

 

 

   Základy rodinné výchovy

 

 

 

   Člověk a prostředí

 

 

 

   Psychologie práce

 

 

 

   Výpočetní technika

 

 

 

   Technika administrativy

 

 

 

Poznámky: 

1.        Všeobecně vzdělávacím vyučovacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných VÚOŠ Praha, a to českému jazyku a literatuře podle učební osnovy čj.25 625/99-22, cizímu jazyku podle DZJ 301, občanské nauce podle čj. 23 212/98-23/230, matematice podle čj. 23 093/99-22, fyzice podle FYZ 307, chemii podle CHE 304, základům ekologie podle 23 212/98-23/230, tělesné výchově podle čj. 19 891/96-50, práce s počítačem podle čj. 25 876/98-23. Případné změny platnosti učebních osnov jsou uváděny ve Věstníku MŠMT.

2.        V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.   Učební plány je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.   Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám organizací, včetně podnikatelů. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

5.  Výběrový předmět stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Pokud se uvedená časová dotace takto nevyužije, lze o ni také snížit celkový týdenní počet hodin v ročníku. V kategorii výběrových předmětů jsou uvedeny příklady předmětů (označeny *), mohou být zařazeny i jiné předměty, jejichž obsah je významný z hlediska zamýšleného směrování přípravy. Při více předmětech (což nedoporučujeme) se stanovený počet hodin rozdělí na tyto předměty. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy, popř. využije příkladů učebních osnov, zařazených v tomto souboru), schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí učební dokumentace školy.

6.  Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

7.        Učební  osnovy  nepovinných vyučovacích předmětů  vypracuje škola  (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout i jiné, podle charakteru oboru přípravy vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich  sportovní hry.

8.    V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

9.    Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

     V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.   Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví  při práci a hygieny práce.

2.   Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně  životního prostředí.

3.   Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje strojírenství.