Profil absolventa

Absolvent učebního oboru si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní (tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi), občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností.

Absolvent získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování.

Je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana. Je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobody každého člověka.

Je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem mluvit s druhým člověkem. Ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou (spisovnou nebo obecnou češtinou) všude tam, kde to situace vyžaduje.

Má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování.

Dokáže uplatňovat základní matematické dovednosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

Absolvent umí číst jednoduché výrobní výkresy, zná základní uložení podle lícovací soustavy, umí rozlišit běžné materiály podle ČSN používané ve strojírenství, ovládá jednoduché pracovní postupy při ručním zpracování kovů, umí upínat nástroje i obrobky, ovládá jednoduchou obsluhu obráběcích strojů a umí měřit zhotovené součástky jednoduchými měřidly. Kromě toho umí obsluhovat jednoduchá pomocná zdvíhací a dopravní zařízení na svém pracovišti, ovládá jednoduchou údržbu obráběcích strojů, nástrojů a pomocných zařízení, umí pracovat samostatně i v kolektivu a organizovat práci na svém pracovišti, ovládá protipožární předpisy a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a zná základní vztahy svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před případnými negativními vlidy způsobenými jeho činností.

Po ukončení přípravy v učebním oboru obrábění kovů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven na výkon jednoduchých prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů soustružením, frézováním a broušením, resp. vrtáním.