MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 6. února 1998, č.j. 12 398/98-23 s platností od 1. září 1998 počínaje 1. ročníkem

UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru učilišť

23-56-E/001 OBRÁBĚNÍ KOVŮ

Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2. Celkem
A. Všeobecně vzdělávací 6 6 12
Český jazyk a literatura 2 2 4
Občanská nauka 1 1 2
Matematika 2 2 4
Tělesná výchova 3) 1 1 2
B. Odborné 24 27 51
Strojnictví 2 1 3
Obrábění kovů 1 2 3
Odborný výcvik 21 24 45
Celkem 30 33 63
C. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. Učební plán lze upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné vypustit žádný předmět a překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

2. K zařazování nových poznatků a aktuálních otázek a s ohledem na lepší přizpůsobení učiva specifickým potřebám podniků a organizací, může ředitel využít možnost úprav obsahu učiva až do výše 30 % jeho rozsahu. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti, které jsou zakázány mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v učilišti.

3. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod dvě hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin (lze překročit celkový týdenní počet hodin, uvedený v učebním plánu).

4. S ohledem na učební předpoklady žáků činí počet hodin teoretického vyučování v jednom dni v 1. i 2. ročníku 6 vyučovacích hodin.

5. Struktura nepovinných předmětů a jejich zařazení do učebního plánu na základě požadavků zaměstnavatelů, zájmu žáků, stavu trhu práce ap., je v plné kompetenci ředitele učiliště, který schvaluje i jejich učební osnovy.

6. Délka školního roku je 40 týdnů; rozpis učiva jednotlivých předmětů je uveden na 33 týdny. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.