PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-56-H Obráběč kovů, obráběčské práce

Učební obor:

23-56-H/507 Obrábění kovů

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1      Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po absolvování příslušné praxe samostatně provádět jednoduché práce při obrábění kovů; upínat obráběné součásti běžným upínacím nářadím a do přípravků, obrábět je na běžných druzích seřízených konvenčních obráběcích strojů a kontrolovat výsledky práce pevnými a posuvnými (popř. mikrometrickými) měřidly.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-       ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

-       byl vybaven dovednostmi a návyky pro pracovní i soukromý styk s jinými lidmi,

-       uvědomoval si svou národní příslušnost a svá lidská práva,

-       byl ochoten respektovat lidská práva jiných lidí,

-       byl přesvědčen o nutnosti zachovávat zásady humanity,

-       byl připraven na aktivní občanský život v demokratické společnosti,

-       uznával různé národy, etnické skupiny a rasy za sobě rovné,

-       uvědomoval si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí,

-       rozhodoval se a jednal ve svém soukromí i v práci tak, aby ochránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

-       v ústním i písemném jazykovém projevu usiloval o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování,

-       měl vytvořen návyk pracovat s jazykovými příručkami,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek  dorozumění v základních situacích každodenního života,

-       vyhledával kulturní zážitky, měl vypěstován návyk číst časopisy a literární díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, kina, koncerty, výstavy, ...),

-       rozuměl základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, dokázal používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i profesních situacích,

-       uměl aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve svém odborné práci,

-       znal využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., věděl o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí,

-       byl poučen o roli životního partnera a rodiče, o nebezpečí neodpovědného sexuálního styku, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec,

-       se snažil zvyšovat nebo udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví,

-       věděl, jak se chovat v situacích osobního a obecného ohrožení a uměl poskytovat první pomoc.

Cílem je připravit absolventa, který by byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě se podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru obrábění kovů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven na výkon jednoduchých technologických úkonů při obrábění kovových součástí na seřízených konvenčních obráběcích strojích.

Absolvent učebního oboru:

-       umí číst výrobní výkresy a náčrty jednoduchých součástí,

-       umí rozlišit běžné strojírenské materiály podle jejich normalizovaného označení,

-       ovládá jednoduché pracovní postupy při ručním zpracování kovů a při základních montážních pracích,

-       umí na základních druzích obráběcích strojů upínat nejběžnější jednoduché nástroje, nevyžadující seřizování stroje,

-       umí bez poškození upínat tvarově nepříliš složité obrobky do univerzálních upínadel a do různých typů přípravků,

-       umí při provádění základních technologických operací obsluhovat běžné druhy seřízených konvenčních obráběcích strojů, popř. po podrobnější instruktáži vykonávat na těchto strojích i složitější technologické operace, nebo obsluhovat méně běžné druhy obráběcích strojů,

-       umí měřit délkové rozměry obrobených součástí pevnými a posuvnými (popř. mikrometrickými) měřidly,

-       umí posoudit kvalitu obrobeného povrchu porovnáním se vzorkem,

-       umí obsluhovat jednoduchá pomocná zdvihací zařízení na svém pracovišti,

-       umí pracovat podle pokynů mistra nebo seřizovače a organizovat si práci na svém pracovišti,

-       ovládá a dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a hygieně práce, používá při práci předepsané osobní ochranné pracovní prostředky,

-       ovládá a dodržuje protipožární předpisy, umí použít hasicí přístroje a jednoduché hasební prostředky,

-       zná základní vztahy svého výrobního odvětví k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy způsobenými jeho činností.

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po delší praxi:

-       uměl číst složitější technickou dokumentaci, tabulky a normy a řídit se jimi ve své pracovní činnosti,

-       uměl bez poškození upínat tvarově složitější obrobky do různých upínacích zařízení,

-       byl schopen samostatně vyměnit nástroj a provést potřebné doseřízení stroje,

-       uměl podle vzhledu a vlastností rozeznávat materiály, s kterými přichází při své práci do styku,

-       byl schopen naučit se používat nové nástroje a ovládat strojní zařízení, zaváděné v důsledku vědeckotechnického pokroku do výrobní praxe,

-       uměl posuzovat přímé i nepřímé vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědné stanovisko.

Při profilaci, uskutečňované prostřednictvím volitelného obsahu předmětů a volbou výběrových předmětů, mohou být vědomosti a dovednosti absolventů prohloubeny, popř. specificky rozšířeny. V tom případě škola profil absolventa v části 1.3 doplní o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část profilu absolventa schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné pedagogické dokumentace školy.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Klíčové dovednosti absolventa z hlediska profesního i životního uplatnění jsou:

-       numerické aplikace k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací,

-       ústní i písemná komunikace v běžných profesních i životních situacích,

-       řešení běžných problémů a problémových situací vznikajících při vlastním i kolektivním pracovním výkonu a v osobním životě,

-       využívání základních zdrojů informací a práce s informacemi  důležitých pro vlastní orientaci v pracovním i mimopracovním životě.

Absolvent umí pracovat s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

2       Možnosti uplatnění absolventa

Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání dělník v obrobně, popř. v jeho různých pracovních pozicích. Může nalézt uplatnění i v příbuzných povoláních, např. kontrolní dělník, strojírenský dělník, dělník na montáži apod.

 

3       Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou rozšířit odbornou kvalifikaci studiem příslušného tříletého učebního oboru SOU (např. obráběč kovů).

Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.