PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                        2365H  Obráběč kovů, obráběčské práce

Kód a název :                                           23-56-H/001 Obráběč kovů

Dosažený stupeň vzdělání :                        střední odborné

Způsob ukončení a certifikace :                 závěrečná zkouška, výuční list

 

1.   Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1 Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně provádět nastavení, obsluhu a údržbu základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, vyvrtávačka apod.), obsluhovat a řídit proces obrábění na obráběcích strojích s číslicovým řízením a kontrolovat a měřit obrobky a ošetřovat běžné pracovní nástroje. Absolvent může být připraven jako univerzální obráběč s širokou profilací, a nebo na výkon činností v určité technologii strojního obrábění.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

    Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby  po jejím absolvování  žák:

-       zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-       upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-       uměl v  souladu s  jazykovými, komunikačními  a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-       dokázal vyhledávat  informace důležité pro osobní i  pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-       chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi  vyjadřováním spisovným  a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek  dorozumění a  předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat  v  běžných řečových situacích,

-       uvědomoval si  význam umění pro  člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat  mezi hodnotnými  díly a  brakovou literaturou,  byl tolerantní ke vkusu druhých,

-       cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-       chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-       uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-       pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát  a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-       stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-       rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-       uměl řešit  jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-       osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-       byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-       měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

 

    Nepominutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce rekvalifikoval.

 

1.3    Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru  obráběč kovů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky byl absolvent připraven pro výkon činností v určité technologii strojního obrábění (soustružení, frézování, vrtání nebo broušení, popř. dalších technologiích třískového obrábění). Byl připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických      a pracovních postupů  a norem (případně dalších předpisů),  pracovat v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce. 

Absolvent umí:

-       správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci (sestavy, detaily), využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, tyto údaje vyhledávat v normách (tabulkách) a určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru a polohy a jakosti povrchu, provádět pomocné výpočty a pořídit náčrt zhotovovaných dílů,

-       využívat základních vědomostí a dovedností ze základů zpracování kovů,

-       strojním obráběním kovů (popř. ostatních strojírenských materiálů) soustružením, frézováním, vrtáním resp. broušením (popř. dalšími metodami třískového obrábění) na klasických obráběcích strojích zhotovit jednodušší strojní součásti o přesnosti až IT 7 (výjimečně IT 6), za dodržení stanovených požadavků na geometrickou polohu a tvar obrobených ploch při jakosti povrchu až Ra 0,4 za respektování vhodných chladiv a maziv,

-       na základě pracovních podkladů (tvaru obrobku a požadovaných obráběčských operací) dovede určit obráběcí stroj pro výrobu, provést jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu,

-       rozlišit obráběné materiály podle označení státní normy, určit jejich vlastnosti z hlediska jejich obrobitelnosti a stanovit řezné materiály,

-       upínat obrobky s ohledem na jeho tvar a velikost, způsob obrábění a požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance,

-       nastavit řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, řezných materiálech, upínacích prostředcích nástrojů a obrobků a stabilitě obráběcí soustavy,

-       řídit proces obrábění, analyzovat jeho případné poruchy ke stanovení optimálního procesu obrábění,

-       na základě technické dokumentace výrobku stanovit příslušné technologie obrábění a pracovní postup (sledy operací) vzhledem k funkčním, konstrukčním, výrobně technickým a hospodárným hlediskům výroby,

-       podle stanoveného postupu výroby určit a správně používat obráběcí stroje, nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a  měřicí pomůcky, pomocné a pracovní prostředky,

-       sestavovat, zadávat a provádět korekce programů a zhotovovat jednoduché obrobky na číslicově řízených obráběcích strojích z kovových i nekovových technických materiálů až do přesnosti IT 7 (výjimečně IT 6) a kvality povrchu až Ra 0,4,

-       provádět systematickou kontrolu kvality obráběných ploch, ve shodě s průběhem výroby, zadanými parametry kvality a počtem zhotovovaných kusů,

-       určit a používat  měřicí a kontrolní prostředky pro sledování dílčí i konečné kvality obráběných ploch, posuzovat případné odchylky od předepsaného rozměru a získaných informací využít k případným korekcím procesu obrábění,

-       orientovat se v základních vztazích třískového obrábění k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dokáže svou pracovní činnost vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval a dále přispíval k jeho zlepšení,

-       používat osobní ochranné pracovní prostředky a ovládat  předpisy bezpečnosti a hygieny práce,

-       obsluhovat protipožární zařízení a ovládat  předpisy protipožární ochrany.

 

    V profilaci absolventů, uskutečňované využitím volitelného obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů, mohou být jejich vědomosti a dovednosti rozšířeny, popřípadě prohloubeny v některé technologii třískového obrábění. Profil absolventa musí škola doplnit  o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy. Doplněná část profilu absolventa může vypadat např. takto: 

    Absolvent, jehož vědomosti a dovednosti jsou směrovány k soustružení, ovládá základní operace soustružením, frézováním, vrtáním a ručním zpracováním kovů a dále umí vykonávat práce na různých druzích a typech soustruhů v náročné kusové výrobě, kde náročnost je dána požadavkem používání přídavného zařízení (např. brousicí), řezání vícechodých závitů nožem včetně pohybových, používání složitých upínacích postupů a prostředků obrobku včetně jeho přepínání, soustružení složitějších obrobků s přepínáním a výkresovým požadavkem dodržení odchylek polohy nebo tvaru nebo dodržení úhlové přesnosti, obrábění složitějších tvarových ploch včetně kulových, vzájemné slícovávání  součástí při renovaci dílů apod. nebo požadavkem výkonu prací na vodorovných vyvrtávačkách, číslicově řízených soustruzích, obráběcích centrech apod., 

popř. takto:

    Absolvent, jehož vědomosti a dovednosti jsou směrovány k frézování ovládá základní operace soustružením, frézováním, vrtáním a ručním zpracováním kovů a dále umí vykonávat práce na různých druzích a typech frézek v náročné kusové výrobě, kde náročnost je daná požadavkem používání přídavného zařízení pro upínání obrobků (např. otočné stoly), složitějšího způsobů dělení v dělicím přístroji (diferenciální dělení, nestejné rozteče ap.), frézování tvarově složitějších obrobků s přepínáním při dodržení předepsaných úchylek tvaru a polohy nebo dodržení roztečí o vyšším stupni přesnosti nebo požadavkem výkonu prací na hoblovkách, obrážečkách, protahovačkách, strojích na výrobu ozubení, číslicově řízených frézkách, obráběcích centrech apod., 

popř. takto:

    Absolvent, jehož vědomosti a dovednosti jsou směrovány k broušení, ovládá základní operace soustružením, frézováním, vrtáním, broušením a ručním zpracováním kovů a dále umí vykonávat práce na různých druzích a typech brusek k náročné kusové výrobě, kde náročnost je daná požadavkem tvarové náročnosti broušených ploch, stupněm přesnosti          a dodržováním úchylek tvaru a polohy, použití pomocných zařízení pro upínání obrobků apod. nebo požadavkem výkonu prací na speciálních bruskách, bruskách pro jemné broušení   a bruskách s číslicovým řízením. 

    Uvedené okruhy představují pouze příklady možného zaměření výuky. Podle podmínek regionu, stavu trhu práce, požadavku zaměstnavatelů apod. je možno směrovat přípravu na další problematiku obrábění kovů a ostatních technických materiálů nebo připravovat široce profilovaného absolventa, připraveného jako univerzální obráběč (bez konkrétního zaměření).

    Škola užívá kód a název oboru 23-56-H/001 Obráběč kovů, je-li příprava absolventa výrazně zaměřena může škola odděleně od tohoto názvu uvádět zaměření (např. soustružník kovů, frézař kovů, obsluha číslicově řízených strojů apod.).

 

1.4 Klíčové dovednosti

    Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší  reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických  kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti  při řešení konkrétní situace,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde  grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení,  rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je  využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní  život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném  projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

 - pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na  posluchače, věnuje  pozornost jejich připomínkám a ověřuje si,  zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

- čitelně zpracovávat  běžné písemné materiály v zadané úpravě  (např. technickou  dokumentaci) pro užší okruh uživatelů,  především spolupracovníky a zaměstnavatele,

 - vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům  a zaměstnavateli,

 - číst s porozuměním obsahu a  využívat informací získaných  četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších  pracovních dokumentů.

Při řešení  problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska  schopnosti týmové práce absolvent umí:

-     při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-     podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-  polupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

- objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-   má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání  běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-   umí získané informace zaznamenat,

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru  přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod. 

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá základní způsob jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačem.

 

2.  Možnosti uplatnění absolventa    

Absolvent učebního oboru obráběč kovů je připraven k výkonu povolání např. obráběče, soustružník kovů, frézař kovů, brusič kovů a nebo obsluha NC a CNC strojů.

 Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

3.  Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

    Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.