MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 24. 7. 2000,  č. j. 24 010/2000-23, s účinností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem 

a dne 12. 4. 2001, č. j. 15 837/01-23, s účinností od 1. září 2001 počínaje 1.ročníkem  

 

   

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor:                   2356H Obráběč kovů, obráběčské práce

Učební obor:                       23-56-H/001 Obráběč kovů

 Tříleté denní studium    

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet  týdenních vyučovacích hodin v ročníku

 

  celkem
 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

    Český jazyk a literatura        

2

2

2

6

    Cizí jazyk

2

2

2

6

    Občanská nauka

1

1

1

3

    Matematika

2-4

2

2

6-8

    Fyzika

2-4

2-3

-

4-6

    Práce s počítačem

0-3

0-3

-

2-4

    Základy ekologie a chemie (3)

2

-

-

2

    Tělesná výchova (2.)

2

1

1

4

    Ekonomika

-

-

2-4

2-4

    Technická dokumentace

2-4

1-3

0-1

4-6

    Strojírenská technologie

1-3

1-2

-

2-4

    Strojnictví

0-2

1-3

0-2

4-6 

  * Technologie

2-3

2-4

2-4

8-11

  * Odborný výcvik

6-12

14-17,5

14-17,5

34-45  

 

 

 

 

 

b) výběrové

-

0-4  

0-6 

0-10 

 

 

 

 

 

    Celkem hodin týdně

max. 33

max. 33

max. 33

max. 99

B. Nepovinné

 

 

 

 

                                                                                       

   Příklady nepovinných předmětů:

estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, popřípadě další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, technika administrativy, dopravní výchova.

 

Poznámky:

1.        Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.

2.        V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.        Výuka integrovaného vyučovací předmětu základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov jednotlivých předmětů, které si škola vhodně upraví.

4.        Učební plány může škola  v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

5.        V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky,  aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým podniků. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 5 učebních dokumentů.

6.        Struktura a obsah předmětů označených hvězdičkou (*) sleduje profilaci absolventů  a  stanovení cílů a obsahu vzdělání ve  3. ročníku je v  kompetenci  školy. Pro tuto část předmětu je nutno dopracovat osnovu, kterou  schvaluje ředitel školy a která se stává  součástí povinné učební dokumentace školy.

7.        Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být   v souladu s profilem absolventa, případně se  směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

8.      Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

9.      Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební  osnovy  nepovinných vyučovacích předmětů  vypracuje škola  (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout, podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z  nich  sportovní hry.

10.  Škola může organizovat v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz  a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů. 

11.  Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.  Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.  Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně  životního prostředí.

3.  Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a  techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace    a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.

 

  POZNÁMKA:

23-56-H/001 Obráběč kovů   - univerzální obrábění

- soustružení

- frézování

- broušení

- obsluha NC a CNC strojů

Škola bude uvádět na ročníkových vysvědčeních, vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučním listu konkrétního žáka některé z uvedených (přípustných) zaměření podle obsahu příslušného vzdělávání, na jehož závěru žák úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, obdržel vysvědčení
o závěrečné zkoušce a výuční list a získal tak střední odborné vzdělání.