PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-57-H Strojní kovář, kovářské práce

Učební obor:

23-57-H/001 Strojní kovář

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1       Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent učebního oboru strojní kovář schopen samostatně připravovat polotovary ke kování, ohřívat je v různých zařízeních na kovací teplotu a se žhavými polotovary ručně, popř. s použitím vhodných zařízení manipulovat, vyrábět výkovky a výlisky z ocelí i neželezných kovů ohýbáním, ručním kováním, volným i zápustkovým kováním na kovacích strojích a linkách.

 

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby si žák:

-       zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-       upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-       uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-       dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-       chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-       uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-       cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-       chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-       uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-       pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-       stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-       rozvinul a prohloubil si své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-       uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a uměl pracovat s informacemi,

-       osvojil si a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-       orientoval se na trhu práce a aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění,

-       byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-       měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Nepominutelným cílem přípravy absolventa je, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce se rekvalifikovat.

 

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru strojní kovář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven pro výkon činností, vyskytujících se při výrobě polotovarů (popř. hotových výrobků) strojních součástí, nářadí a nástrojů kováním, lisováním a ohýbáním za tepla, provádět běžnou údržbu, popř. drobné opravy používaných výrobních zařízení. Je připraven tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (popř. dalších předpisů), popř. i jen podle ústního zadání pracovat individuálně i v pracovní četě, v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, výkon svých činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent při vykonávání uvedených činností:

-       ovládá odbornou terminologii typickou pro strojírenství a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů,

-       umí číst technické výkresy, výkresy polotovarů, schémata, pracovní návody a orientuje se v ostatní technické dokumentaci, je schopen pořizovat náčrty jednoduchých součástí a polotovarů,

-       si osvojil základní vědomosti o strojních součástech, mechanizmech a strojích používaných ve strojírenství,

-       má základní přehled o elektrických strojích, přístrojích a elektrických zařízeních,

-       ovládá jednoduché technické výpočty s použitím strojnických tabulek, norem a nomogramů,

-       má základní dovednosti v používání počítače,

-       zná základní druhy materiálů a polotovarů používaných ve strojírenství včetně jejich označování a vlastností důležitých pro jejich zpracování, umí zvolit a použít pomocné materiály, např. pro mazání, chlazení nástrojů apod.,

-       zná technologické možnosti a technologické postupy základních druhů obrábění, ručního zpracování, tváření, slévání, svařování, montáže a funkčních zkoušek strojírenských polotovarů a výrobků,

-       umí zvolit a upínat běžné nástroje, zvolit a seřídit upínací zařízení, bez poškození upínat obrobky, rozměřit a orýsovat polotovary a obrobky,

-       ovládá základní způsoby ručního (popř. i strojního) zpracování materiálů používaných ve strojírenství, umí provádět základní montážní práce,

-       umí provést kontrolu rozměrů, tvaru, vzájemné polohy ploch a jakosti povrchu za použití vhodných měřidel,

-       umí volit vhodné pracovní pomůcky, nářadí, nástroje a stroje a jejich pracovní podmínky, zvládá přípravu a organizaci svého pracoviště, ošetřování a běžnou údržbu příslušného vybavení, strojů, nářadí a nástrojů,

-       si osvojil základní pracovní návyky pro výkon praktických činností ve strojírenských dílnách a provozech,

-       je informován o základních právech a povinnostech vyplývajících z postavení zaměstnance a o základní ekonomicko-organizační struktuře podniku,

-       si osvojil nejzákladnější právní a ekonomické principy související s drobným podnikáním, je informován o problematice související se založením firmy (živnosti),

-       zná a dodržuje požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce ve strojírenství, zejména pak při činnostech souvisejících s výkonem kovářských prací, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany,

-       ovládá předpisy protipožární ochrany, dovede používat jednoduché hasební prostředky a obsluhovat hasicí přístroje,

-       zná a dodržuje zásady ochrany před účinky elektrického proudu a je schopen poskytnout první pomoc při úrazu elektrickým proudem,

-       uvědomuje si odpovědnost za výsledky své práce, je schopen dodržovat technologickou a pracovní kázeň a spolupracovat s ostatními pracovníky; v běžných pracovních problémech je schopen samostatného rozhodování,

-       uvědomuje si svoje schopnosti a z nich vyplývající možnosti uplatnění na trhu práce.

Při volném a zápustkovém kování výkovků a výlisků menší technologické složitosti a hmotnosti umí absolvent samostatně zvolit pracovní postup operace, zvolit druh pracovního stroje, kovářských nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel, připravit si pracoviště a pracovní pomůcky, upnout nářadí a seřídit stroj.

Umí připravit, seřídit a udržovat chod výhní, pecí a jiných zařízení pro ohřev polotovarů, umí v nich ohřívat polotovary na vhodnou (předepsanou, popř. samostatně zvolenou) kovací teplotu tak, aby nedošlo k nežádoucím změnám jejich struktury, umí odhadovat a měřit jejich teplotu. Se žhavými polotovary a výrobky umí ručně nebo pomocí jednoduchých zařízení manipulovat.

Absolvent umí uvést do chodu kovací stroje, řídit a kontrolovat jejich chod a vykonávat na nich všechny základní kovářské práce při výrobě výkovků a výlisků menší technologické složitosti a hmotnosti, včetně dokončovacích prací, např. okrajování výronků, kalibrování apod. Je schopen vykonávat základní kovářské práce při ručním kování, ručně i strojně rovnat a ohýbat tlusté plechy, tyče a profily za studena i za tepla.

Po vykování (popř. překování) jednoduchých nástrojů a nářadí z materiálů nenáročných na tepelné zpracování umí realizovat jednoduchými prostředky jejich tepelné zpracování, k čemuž si umí připravit i potřebné lázně.

Po příslušné praxi je absolvent schopen řídit a udržovat chod automatizovaných linek na hromadnou výrobu výkovků a výlisků, vyrábět technologicky složité výkovky a výlisky, popř. výkovky a výlisky vysokých hmotností, výkovky a výlisky z obtížně zpracovatelných materiálů a řídit práci čety kovářů.

Při profilaci, uskutečňované prostřednictvím volitelného obsahu předmětů a volbou výběrových předmětů, mohou být vědomosti a dovednosti absolventů prohloubeny, popř. specificky rozšířeny. V tom případě škola profil absolventa v části 1.3 doplní o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část profilu absolventa schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné pedagogické dokumentace školy.

 

1.4   Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech.

Absolvent:

-       umí využívat získaných matematických poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušších reálných situací a zvolit běžné nebo profesně specifické kvantitativní metody vhodné pro jejich řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané při řešení konkrétní situace v profesní činnosti,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-       přiměřeně hovořit o běžných životních i pracovních tématech,

-       písemně se vyjadřovat a čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v dané úpravě,

-       vysvětlovat a znázorňovat běžné záležitosti s ohledem na posluchače a ověřit si, zda jeho sdělení bylo pochopeno,

-       číst s porozuměním a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů a pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce je absolvent schopen:

-       samostatně řešit běžné pracovní problémy a za přímé podpory od zaměstnavatele (nadřízeného) adekvátně přistupovat k objasňování a odstraňování komplikovanější pracovní problematiky,

-       objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací důležitých k jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-       má přehled o základních zdrojích informací a umí k vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-       umí získané informace zaznamenat a dále je využívat, např. přizpůsobit jim pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá jeho základní obsluhu (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), zná a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

1.5   Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru strojní kovář je v závislosti na obsahu přípravy připraven k výkonu povolání kovář. Může také nalézt uplatnění v příbuzných povoláních, např. zámečník, provozní zámečník apod.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v oboru.

 

1.6   Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.