PROFIL ABSOLVENTA

 


Kmenový obor:            2361H Lakýrník, lakýrnické práce

Kód a název:                23-61-H/001 Lakýrník 

Dosažený stupeň vzdělání:          střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace:   závěrečná zkouška, výuční list

  

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1      Obecná úvodní část

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi samostatně zhotovovat lakýrnické, malířské a písmomalířské práce na všech běžných druzích podkladů s použitím vhodných nátěrových a nástřikových barev, laků a dalších aplikačních látek.

 

1.2      Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-       zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-       upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-       uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-       dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-       chápal funkci spisovného jazyka, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžné komunikaci,

-       uvědomoval si přínos umění pro život člověka, získal všeobecný kulturní rozhled,

-       cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-       chápal fungování demokratické společnosti, jednal v souladu s etickými a společenskými normami a pravidly,

-       uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-       pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-       stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-       rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy a porozuměl závislostem,

-       uměl řešit pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-       aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění a orientoval se na trhu práce,

-       osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví),

-       byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-       měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Nepominutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3     Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

            Po ukončení přípravy v učebním oboru lakýrník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatňuje v živnostenské sféře i oblasti služeb.

Přitom umí:

-       používat technickou terminologii obecnou i v dané profilaci,

-       číst technické výkresy, normy a schémata, pracovní návody a ostatní technickou dokumentaci,

-       provádět základní úkony při orýsování,

-       orientovat se v pracovních postupech a v dokumentaci,

-       provádět jednoduché výpočty potřebné ke stanovení množství hmot a velikosti ploch,

-       rozlišovat vlastnosti kovových a nekovových materiálů pro aplikaci látek na ochranu povrchů,

-       rozlišovat různé druhy drsnosti povrchů podle určení výrobků a zvolit vhodný ochranný prostředek,

-       připravit pracoviště a materiál, rozměřit a předkreslit příslušný motiv nebo text,

-       zhotovovat příslušné písmomalířské práce,

-       manipulovat s běžně používanými měřicími a kontrolními prostředky používanými k průběžné a konečné kontrole prováděné činnosti,

-       ručně opracovávat technické materiály včetně jejich přípravy před opracováním,

-       rozhodnout o pracovním postupu pro zhotovení podkladu i nátěru,

-   určit vlastnosti lakýrnických materiálů s ohledem na jejich složení,

-       rozlišovat lakýrnické materiály podle norem a jiných způsobů značení,

-       používat pracovní postupy jednotlivých lakýrnických prací,

-       zvolit pracovní pomůcky podle pracovních návodů a vlastní úvahy s respektováním technologických postupů a bezpečnosti práce,

-       připravit základní pracovní pomůcky, nátěrové i ostatní hmoty, pomocné a ochranné pomůcky a zařízení,

-       vhodně využívat jednotlivé prostředky a způsoby určené k ochraně součástí proti škodlivým vlivům prostředí,

-       aplikovat ochranné prostředky proti škodlivým vlivům prostředí v požadované kvalitě,

-       spolupracovat se členy pracovního kolektivu,

-       jednat s lidmi a organizačně zajišťovat lakýrnické práce,

-       udržovat pracovní prostředky a podle potřeby si je upravovat nebo zhotovovat podle požadavků pracovní činnosti,

-       používat jednoduchých zdvihacích a jiných mechanizačních prostředků při pracovní činnosti,

-       vést základní evidenci o vykonané práci,

-       ohodnotit kvalitu a množství vlastní činnosti a rozpoznávat příčiny nedostatků, kterých se v průběhu činnosti dopustil,

-       plnit technické a časové normy,

-       nacházet způsoby zvyšování produktivity práce a snižování spotřeby materiálu a energie,

-       trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům vyplývajícím z uplatňování výsledků vědeckotechnického rozvoje v praxi,

-       pochopit strukturu podniku a začlenění svého pracoviště do této struktury,

-       orientovat se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadám jeho ochrany před možnými negativními vlivy (dovede své pracovní činnosti
v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení
),

-       dodržovat požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s výkonem lakýrnických prací, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany.

 

Příprava v učebním oboru lakýrník vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi uměl:

-       samostatně se orientovat ve všech lakýrnických pracovních postupech,

-       míchat a tónovat barvy na stejný odstín při opravách hotových lakovaných výrobků a provádění nových nátěrů a nástřiků,

-       připravit podle konkrétního pracovního úkolu pracoviště, potřebné pomůcky včetně seřízení a obsluhy přístrojů a zařízení používaných v oboru,

-       samostatně volit správný pracovní postup při náročných písmomalířských a dekoratérských pracích,

-       provádět náročné práce písmomalířského charakteru včetně přípravy podkladů (podle dokumentace nebo podkladů),

-       provádět vizuální průběžnou kontrolu při všech pracovních činnostech,

-       spolupracovat se členy pracovního kolektivu i s dalšími pracovníky, zejména těch profesí, které jsou nutné pro plynulý chod pracovního procesu a zajištění kvality práce,

-       posuzovat přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujímat k nim odpovědná stanoviska.

 

Dovednosti absolventů lze v závěrečné fázi přípravy prohlubovat v určitém konkrétním směru, tj. rozšířit je na výkon činností, vyskytujících se např. při nástřiku plastických hmot na kovové konstrukce a karosérie aut. V tom případě je škola povinna dopracovat specifickou část profilu absolventa. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

Škola užívá kód a název oboru 23-61-H/001 Lakýrník, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci, např. kovové výrobky a konstrukce, autolakýrník, dřevařské výrobky, interiéry a exteriéry staveb.

 

1.4     Klíčové dovednosti

Významné klíčové dovednosti absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

 

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-       pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-       čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-       vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-       číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

 

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-       při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení své práce,

-       spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-       objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

 

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci
v pracovním i mimopracovním životě:

-       má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-       umí získané informace zaznamenat,

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

 

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce
v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluha periferních zařízení potřebných k jeho činnosti
), může být seznámen s činností a obsluhou grafických programů (např. CAD ve 2D) a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

2.    Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru lakýrník je připraven k výkonu dělnických povolání v oblasti aplikace nátěrů a nástřiků barev, laků a hmot a v písmomalířství. V průběhu přípravy je možné profilovat absolventa pro konkrétní povolání např. lakýrník, natěrač, autolakýrník, písmomalíř. Absolvent se uplatní ve sféře výroby a služeb, v reklamních odděleních, v nábytkářském průmyslu a po doplnění vzdělání při restaurování objektů a provádění speciálních prací.

Po absolvování příslušné praxe, případných předepsaných zkoušek a legislativních předpisů může samostatně podnikat v daném oboru.

3.    Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.