MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 30. května 2002, čj. 18 207/02-23, s účinností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

23-61-H/001 Lakýrník 


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2-4

2

2

6-8

Fyzika

2

1

-

3

Práce s počítačem

0-2

0-2

0-2

2-4

Základy ekologie a chemie (5)

2-3

0-2

-

3-4

Tělesná výchova (2)

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2-4

2-4

Technická dokumentace

2-4

0-3

0-2

4-8

Strojírenská technologie

2-3

0-2

0-1

3-4

Strojnictví

0-2

0-2

0-2

2

Technologie (7)

1-3

2-3

2-4

6-9

Odborný výcvik (7)

6-12

14-17,5

14-17,5

34-45

 

 

 

 

 

b) výběrové

-

0-3

0-3

0-6

 Celkem hodin týdně

max. 33

max. 33

max. 33

max. 99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

Příklady výběrových předmětů:

měření a regulace, technické měření, motorová vozidla, apod.

 

Příklady nepovinných předmětů:

estetická výchova, konverzace v cizím jazyce, popřípadě další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, technika administrativy, dopravní výchova.

 

Poznámky:

1.        Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.

2.        V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.        Učební plány může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.        V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až do výše 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu
k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifikám podniků. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 5 učebních dokumentů.

5.        Výuka integrovaného vyučovací předmětu základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov jednotlivých předmětů, které si škola vhodně upraví.

6.        Mezipředmětové přesuny učiva a meziročníkové přesuny hodin v rámci předmětu může škola realizovat pro zlepšení mezipředmětových vztahů.

7.        Struktura a obsah předmětů technologie a odborného výcviku je dána. Při profilaci absolventů škola použije příklad, který je součástí učebních dokumentů, nebo upraví cíle a obsah vzdělání a osnovu předmětů pro část 2. a pro 3. ročník. Po schválení ředitelem školy se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

8.        Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být
v souladu s profilem absolventa, případně se směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

9.        Konkretizovaný učební plán, který schvaluje ředitel školy, je součástí povinné dokumentace školy.

10.    Škola užívá kód a název oboru 23-61-H/001 Lakýrník, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci.

11.    Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

12.    Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

13.    Škola organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

14.    Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.  Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.  Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.  Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizaci a mechanizaci, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.