PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                     2362H Optik

 Kód a název:                                        23-62-H/001 Optik 

Dosažený stupeň vzdělání:                      střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace:                závěrečná zkouška, výuční list 

 

 

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání 

1.1    Obecná úvodní část 

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen provádět opravy a seřízení optickomechanických výrobků nebo se podílet na jejich výrobě.

 

1.2    Obecné vědomosti, dovednosti a postoje 

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-       zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-       upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-       uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-       dokázal vyhledat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-       chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-       uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-       cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-       chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-       uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu, intoleranci,

-       pociťoval  odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-       stavěl v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-       rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-       uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-       osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-       byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-       měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

 

Nepominutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, případně podle situace na trhu práce se rekvalifikovat.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje 

Po ukončení přípravy v učebním oboru optik, po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi byl absolvent připraven podle zvolené profilace pro výkon činnosti v optických, případně optickomechanických provozech. Byl připravován tak, aby zvládl technologii ručního a strojního obrábění skla a jiných materiálů (řezání, frézování, broušení, lapování, leštění, a dalších  technologiích optické výroby), zvládl technologie montáže optických a optickomechanických přístrojů, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (případně dalších předpisů) pracovat v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské výroby a aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

 

Absolvent umí:

Po ukončení přípravy v učebním oboru optik, optička a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí:

-       číst výrobní výkresy jednodušších mechanických a optických součástí a sestavení,

-       podle výkresů určit požadovaný tvar, rozměry a drsnost povrchu výrobku,

-       pořídit dílenský náčrt jednoduchých mechanických i optických součástí podle výkresu sestavení, podle vzorku součástí, apod.,

-       vyhledávat potřebné pomocné údaje v dílenských tabulkách, normách, nomogramech a provádět pomocné výpočty úhlů, roztečí, apod.,

-       podle výrobních podkladů zvolit technologický postup výroby jednodušších optických součástí,

-       rozlišovat optické materiály, určovat jejich vlastnosti a respektovat je při jejich zpracování,

-       volit a používat pomocné materiály, např. brusiva, leštiva, maziva, chladicí kapaliny, tmely, lepidla apod.,

-       zvolit způsob a potřebné prostředky pro upínání obráběných optických součástí,

-       zvolit obráběcí, brousicí a lešticí nástroje s ohledem na předepsaný pracovní postup,

-       seřizovat a upravovat obráběcí, brousicí a lešticí nástroje,

-       různým způsobem (např. lepením, sádrováním apod.) bez poškození upínat optické materiály při jejich dělení a obrábění,

-       slepovat polotovary do bloků, dělit je ručním i strojním řezáním,

-       polotovary obrábět vrtáním, frézováním, ručním i strojním broušením, broušením volným brusivem a leštěním,

-       po opracování součásti deblokovat, mýt a čistit,

-       manipulovat s polotovary a s vyráběnými optickými součástmi bez jejich poškození,

-       měřit délky, úhly a přesnost tvaru běžnými dílenskými měřidly,

-       udržovat používané nástroje a nářadí,

-       seřizovat stroje na kterých pracuje a provádět jejich běžné denní ošetření,

 

    Příprava v učebním oboru optik, optička vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen samostatně volit pracovní postup výroby optických součástí vysoké přesnosti a podle tohoto postupu frézovat, brousit, brousit volným brusivem, lapovat a leštit optické součásti s vysokou přesností rozměrů, geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch, měřit jejich délkové rozměry, úhly, úchylky geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch a jejich optické hodnoty různými druhy měřidel a měřicích přístrojů mechanických a optickomechanických.

V profilaci absolventů, uskutečňované využitím výběrových předmětů a volitelného obsahu předmětů, mohou být jejich vědomosti a dovednosti rozšířeny, popřípadě prohloubeny v některých speciálních technologiích optické výroby. Profil absolventa musí škola doplnit o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy. Doplněná část profilu absolventa může vypadat např. takto:

    Při směrování přípravy na konkrétní činnosti dovede absolvent v profilaci :

přístrojová technika: samostatně  provádět  ruční a strojní výrobu optických součástí (čoček, hranolů, klínů, filtrů a zrcadel) tj. zejména opracovávat optické materiály dělením, broušením a leštěním, zvládnout jejich nalepování, slepování, tmelení, mytí a čištění, zhotovování záměrných značek a stupnic a nanášení tenkých vrstev, kontrolovat a měřit obrobky. Dále ovládá nastavení, obsluhu a běžnou údržbu výrobního zařízení a ošetřování pracovních nástrojů.

brýlová technika: provádět výrobu všech druhů a kombinací brýlových čoček (a to jak v hromadné výrobě, tak i podle individuálního předpisu) a jejich zasazování do brýlových obrub s následnou kontrolou a měřením. Absolvent dále zvládá výrobu jednoduché volné optiky, nastavení, obsluhu a běžnou údržbu výrobního zařízení a ošetřování pracovních nástrojů.

mechanika optických přístrojů: sestavovat, opravovat a seřizovat podskupiny a sestavy optických a optickomechanických přístrojů, používat nástroje pro ruční zpracování materiálu, pomůcky, přípravky, měřidla, kontrolní a justážní přístroje. 

Uvedené příklady představují možné profilace přípravy, které volí škola podle podmínek regionu, stavu trhu práce, požadavku zaměstnavatelů apod. 

Škola užívá kód a název oboru 23-62-H/001 Optik, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci, např. přístrojová technika, brýlová technika.

 

1.4 Klíčové dovednosti 

Nejvýznamnější klíčovou dovedností absolventa je z hlediska profesního uplatnění numerických aplikací, která při řešení reálných problémů spočívá v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situaci z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

 

    Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesích i životních situacích, tj.:

-       pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnovat pozornost jejich připomínkám a ověřovat si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-       čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-       vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-       číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

 

    Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-       u přímé podpory zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení své práce,

-       spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečné i za práci ostatních,

-       objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

 

    Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-       má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-       umí získané informace zaznamenat,

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá základní způsob jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačem.

 

2. Možnosti uplatnění absolventa 

Absolvent učebního oboru optik je připraven k výkonu povolání v rámci své profilace jako optik pro přístrojovou nebo brýlovou techniku a mechanik optických přístrojů. 

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

 

3. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.