MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 12. 04. 2001, č. j.15788/01-23, s účinností od 1. září 2001 počínaje prvním ročníkem

  

 

UČEBNÍ PLÁN  

 

Kmenový obor:            2362H Optik

Učební obor:                23-62-H/001 Optik

Tříleté denní studium

 

 

Kategorie a názvy vyučujících předmětů

 

Počet týdenních a vyučovacích

hodin v ročníku

 

 

CELKEM

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2-4

2

2

6-8

Fyzika

2-4

2-3

-

4-7

Práce s počítačem

0-3

0-3

-

2-4

Základy ekologie a chemie (5)

2

-

-

2

Tělesná výchova (2.)

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2-4

2-4

Technická dokumentace

2-4

1-3

0-2

4-6

Strojírenská technologie

1-3

0-2

-

2-4

Strojnictví

0-2

0-2

0-2

2-6

Technická optika

2

1-2

1-2

4-6

Technologie(6)

2-3

2-4

2-4

6-10

Odborný výcvik(6)

6-12

14-17,5

14-17,5

34-45

 

 

 

 

 

b) výběrové

-

0-4

0-4

0-8

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

max. 33

max. 33

max. 33

max. 99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

Příklady nepovinných předmětů:

estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, popřípadě další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, elektrotechnika, technika administrativy, dopravní výchova.

 

Poznámky:

1.      Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté

učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.

1.      V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum uvedené v učebním plánu).

2.      Učební plány může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

3.      V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifikám podniků. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 5 učebních dokumentů.

4.      Výuka integrovaného vyučovací předmětu základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov jednotlivých předmětů, které si škola vhodně upraví.

5.      Struktura a obsah předmětů technologie a odborný výcvik sleduje profilaci absolventů, stanovení cílů a obsahu vzdělání ve 3. ročníku je v kompetenci školy. Pro tuto část předmětu je nutno dopracovat osnovu, kterou schvaluje ředitel školy a která se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

6.      Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být v souladu s profilem absolventa, případně se směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

7.      Škola užívá kód a název oboru 23-62-H/001 Optik, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci např.: přístrojová technika, brýlová technika.

8.      Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

9.      Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout, podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tři nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

10.  Škola organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz (nejméně jeden). Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

11.  Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

-       průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-       soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí,

-       podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.