CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

1. Základní údaje:

- Délka přípravy: 3 roky

- Učební obor je určen pro: hochy a dívky

- Podmínky přijetí: úspěšné ukončení 9.(po přechodnou dobu i 8.) ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem dorostového lékaře

- Způsob ukončení přípravy: Závěrečná zkouška.

- Po úspěšném ukončení 2. ročníku lze žákům umožnit v souladu s platnými předpisy vykonat závěrečnou zkoušku v učebním oboru 24-78-2 Strojírenská výroba

- Poskytované vzdělání : Střední odborné vzdělání a odborná příprava pro výkon povolání z oblasti přesné mechaniky (viz část 6)

2. Stručný popis a pojetí oboru:

Popis oboru:

- Ruční nebo strojní zhotovování součástí přístrojů, zařízení a jiných výrobků z oblasti přesné mechaniky popř.optiky. Montáž, oživování, údržba, seřizování, justáž a opravy těchto přístrojů, včetně jednoduchých oprav jejich elektrických obvodů. Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na přesné strojírenské výrobky a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve zdravotnictví, dopravě, zařízení kanceláří, domácností ap.

Pojetí oboru:

- Aby bylo možno absolventy učebního oboru připravit k výkonu shora uvedených činností (resp. k výkonu povolání, uvedených dále v části 6 charakteristiky), je obsah přípravy koncipován jako systém, poskytující na jejím počátku základní vědomosti a dovednosti společné řadě povolání přesného strojírenství. Další fáze přípravy pak tento základ dále rozšiřují, umožňují postupnou orientaci přípravy na konkrétní povolání a v závěrečné fázi posléze i specializaci přípravy uvnitř těchto povolání. Uvedená koncepce je umožněna jednak uspořádáním učebního plánu zařazením volitelného bloku odborných vyučovacích předmětů a variabilitou počtu hodin předmětů pevně zařazených (viz poznámky k učebnímu plánu), jednak možností volby obsahu odborného výcviku v závěru přípravy a volby na něj navazujícího obsahu vyučovacího předmětu technologie.

- Tato variabilita obsahu, popř. i nabídka vhodných nepovinných vyučovacích předmětů umožňují také směrování obsahu přípravy tak, aby se absolventi učebního oboru mohli uplatňovat jak v oblasti průmyslu, tak v drobných živnostenských provozovnách v souladu s regionálními podmínkami a aktuálním stavem trhu práce

3. Zdravotní požadavky na uchazeče:

- Zdravotní požadavky jsou zejména podmíněny zaměřením přípravy ve 3.ročníku a uplatněním v praxi. Vadí postižení horních končetin vedoucí k poruchám jemné motoriky a koordinace, potivost rukou, omezená funkce velkých a malých kloubů. Dále vadí porušený barvocit, astigmatismus, zraková ostrost alespoň jednoho oka 5/5 a J.č. l s případnou korekcí do - 6D nebo + 4D. Vadí poruchy psychické a nedostatek schopnosti delšího soustředění.

- Zaměření přípravy na optické přístroje, letadlové přístroje, brýlovou optiku a hodinářství je vhodné pro ZPS. U ostatních zaměření vadí poruchy omezující funkce nosného a pohybového ústrojí. Vadí postižení páteře a postižení dolních končetin znemožňující dlouhé stání. Vadí alergická onemocnění dýchacích cest a kůže. Vadí záchvatovité stavy. Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař, který také určí vhodnost oboru pro dívky. V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení. Způsobilost pro přípravu na konkrétní povolání musí potvrdit příslušný dorostový lékař.

4. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce"

- Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

- Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů , zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor, popř. budoucí povolání.

- V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajišťování bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci poučit.

- Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

- Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologický- mi postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3. používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - Vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

5. Zařazení po ukončení přípravy:

- Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon povolání, které je určeno obsahem přípravy zejména ve 3. ročníku. Mohou to být: Mechanik polygrafických strojů, mechanik chladírenských zařízení, mechanik, mechanik optických přístrojů a mechanik brýlové optiky.

6. Možnost dalšího vzdělávání absolventů:

- Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu. Studium probíhá na SOU formou studia při zaměstnání nebo formou denního studia.