Profil absolventa:

 

a) Obecné vědomosti a dovednosti

- Absolvent se správně vyjadřuje v mateřském jazyce ústně i písemně, má přehled o české a světové literatuře. Umí se vyjadřovat v jednom světovém jazyce (němčině, angličtině) v běžných komunikativních situacích, samostatně čte odborné texty a rozumí jim. Ovládá základy matematiky a má správné představy o přírodních jevech a dějích včetně jejich aplikace na potřeby praxe, má základní vědomosti o současné úrovni vědy a techniky, zejména ve vztahu ke svému oboru.

- Orientuje se v základních odborných a ekonomických informacích, dovede je vyhledávat, hodnotit, pracovat s nimi a využívat je.

- Zná základní principy tržního hospodářství a soukromého podnikání a související základní legislativní normy. Orientuje se v základech ekonomické stránky výroby, servisu, popř. prodeje a je seznámen se základy kalkulace nákladů, daňové problematiky, úvěrů, atd. alespoň na úrovni, potřebné pro živnostenské podnikání. Je připraven na roli zaměstnance a alespoň v základech připraven na případnou (po příslušné praxi) roli vedoucího skupiny pracovníků, popř. podnikatele.

- Dovede uživatelským způsobem využívat výpočetní techniku pro práci s texty, je seznámen s možnostmi jejího využívání v oblasti databází a dalších aplikací (jednoduché účetnictví, evidence, apod.).

- Je schopen uplatňovat základní poznatky psychologie vzhledem k profesnímu zaměření a případné podnikatelské činnosti (základy jednání se zákazníkem, se spolupracovníky, s podřízenými apod.).

- Dovede se orientovat v základních vztazích výrobního odvětví k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, vykonávat činnosti při plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale přispíval podle možností k jeho zlepšení tak, aby dodržoval všechny zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržoval předpisy protipožární ochrany. Při vzniku požáru na pracovišti dovede účinně přispět k jeho likvidaci použitím hasicího přístroje.

b) Odborné vědomosti a dovednosti

- Po ukončení přípravy v učebním oboru Jemný mechanik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních postupech a v ostatní technologické dokumentaci, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav.Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání požadavku zákazníka ap.

- Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje a nářadí, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál,proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět.

- Samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů a plastů a dalších materiálů, používaných v přesném strojírenství, rozhoduje o postupu při změně tvaru materiálu. Umí zvolit pracovní pomůcky (přípravky) podle pracovních podkladů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup výroby ( montáže).Je schopen rozlišovat běžné strojírenské materiály podle označení ČSN, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání a zpracování.

- Absolvent při výrobě přístrojů a zařízení přesné mechaniky umí ručním obráběním zhotovit, popř. po strojním obrábění dohotovit jejich součásti. Je také schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích obráběcích strojů. Hotové součásti je schopen připravit k montáži, provádět spojování jednotlivých částí rozebiratelným i nerozebiratelným způsobem. Klíčovými dovednostmi jsou montážní práce, justáž, oživování údržba, servis a opravy přístrojů.

- Pro zefektivnění uvedených činností dovede samostatně zvolit a používat ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství, volit a používat pro něj vhodné nástroje v závislosti na druhu práce a zpracovávaném materiálu. Při všech činnostech je schopen provádět kontrolu výsledků práce měřením běžnými i speciálními měřidly, pomůckami a přístroji, vizuální kontrolu (deformace, vady materiálu, jakost povrchu) součástí a smontovaných celků, provádět funkční zkoušky, diagnostikovat závady a odstraňovat je.

- Pracovní předměty, na kterých absolvent shora uvedené činnosti vykonává, jsou využívány v nejrůznějších odvětvích. Jejich výroba, montáž, servis a opravy tedy představují velmi široký okruh činností, vyžadující kromě základních i specializované vědomosti a dovednosti. Závěr přípravy v učebním oboru jemný mechanik profiluje absolventa tak, že je schopen typické činnosti povolání, na které (která) se připravuje (tj. např. montážní práce, měření, seřizování, diagnostiku závad, apod.), aplikovat i specializovaně, tj. např.na letadlových přístrojích, optických přístrojích apod.