MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 30. 11. 1994 čj. 345 159/94 - 74 s platností od 1. září 1995 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru učilišť

23-62-E/006
Jemný mechanik, Jemná mechanička

Denní studium:

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

1.

2.

3.

Celkem

A. Všeobecně vzdělávací

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

1

5

Cizí jazyk

2

2

1

5

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

1

5

Fyzika 3)

1-2

1-2

-

2-4

Práce s počítačem

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova 2)

1

1

1

3

Celkem

12-13

9-10

5

26-28

B.Odborné

 

 

 

 

Ekonomika 5)

 

 

 

2-4

Základy strojnictví

2-4

2-3

-

4-7

Materiály

2

-

-

2

Technologie

2-3

2-4

2-4

6-11

Elektrotechnika

1-2

1-2

-

2-4

Volitelný blok 4)

-

0-1,5

0-7,5

0-9

Celkem

max 9/8

max 6,5/5,5

max10,5

max 26

C.Odborný výcvik

12

17,5

17,5

47

Celkem

max 33

max 33

max 33

max 99

D.Nepovinné

 

 

 

 

 

Poznámky :

1. Konstrukce učebního plánu, učebních osnov odborných teoretických vyučovacích předmětů a odborného výcviku umožňuje obsah přípravy během učební doby postupně specializovat v souladu se zamýšleným cílem. Jde zejména o obsah odborného výcviku a technologie, zčásti ve 2., především však ve 3. ročníku , o strukturu i obsah volitelného bloku odborných teoretických předmětů (viz dále pozn.4) . Návrh obsahu všech uvedených částí přípravy je plně v kompetenci školy, která při jeho výběru vychází především ze zájmu žáků a regionálních potřeb trhu práce. Pro zamýšlené zaměření přípravy navrhne obsah učiva vyučující (v případě přípravy žáka na pracovišti praktického vyučování zřizovatel pracoviště) a schválí je ředitel SOU.

2. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu vyučovacích hodin (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.Do obsahu se nezařazuje učivo elektrotechniky popř. i dalších disciplin, je-li obsahem jiných vyučovacích předmětů (např. optiky). V souvislosti s tím se volí i celkový počet hodin.

4. Počet hodin volitelného bloku se využije k zařazení teoretického učiva, souvisejícího s příslušnou profesní specializací. Tím může být učivo vědního základu, jeho aplikace, využívané v příslušném povolání (např.technická optika, specificky zaměřená elektrotechnika či elektronika ap.), v činnostech souvisejících se živnostenským podnikáním ( např. práce s počítačem ),učivo o konstrukčních principech přístrojů a zařízení, pro jejichž výrobu či opravy specializace připravuje (např. optické přístroje, kancelářské stroje ap.) Část časové dotace (popř. celou) lze využít k posílení počtu hodin ostatních (povinných) teoretických předmětů.

Příslušné technologické učivo tvoří obsah vyučovacího předmětu technologie, doporučujeme však zařazení předmětu laboratorního charakteru (technická měření ap.) Při jeho výuce se třída dělí na skupiny v souladu s platnými předpisy.

5. Ekonomiku v celkovém rozsahu 2 až 4 hodiny je možno zařadit ve druhém nebo třetím ročníku nebo popř. v obou ročnících.

6. Žákům lze nabídnout nepovinné vyučovací předměty (např. účetnictví, výpočetní technika, cvičení z výpočetní techniky ap.), které souvisejí s předpokládaným uplatněním absolventů, nebo jsou v souladu s jejich zájmy. Učební osnovy navrhnou( či převezmou z jiného oboru přípravy) vyučující. Jejich schválení proběhne způsobem uvedeným v pozn. 1.

Dále lze nabídnout i předměty všeobecně vzdělávací (konverzace v cizím jazyku, cvičení z matematiky, fyziky, sportovní hry ap.).

7. Učební plán je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku.Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový počet hodin stanovený učebním plánem.

Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky,z aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým potřebám organizací včetně podnikatelů. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázanou mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

8. Učivo všech předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí jako časová rezerva k opakování učiva, exkurzím ap.