PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:                                     2363H Hodinář, hodinářské práce

Kód a název:                                         23-63-H/001 Hodinář

Dosažený stupeň vzdělání:                      střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace:               závěrečná zkouška, výuční list 

   

1.    Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1  Obecná úvodní část

    Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně ručně nebo na speciálních obráběcích strojích provádět výrobu a upravování jednoduchých mechanických součástí, s použitím přístrojů, pomůcek a zařízení diagnostikovat, provádět montáž, opravy a seřízení různých druhů mechanických, elektromechanických a elektrických časoměrných zařízení a  zabezpečit jejich bezchybnou funkci.

 

1.2  Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

    Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-       zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-       upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-       uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-       dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-       chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-       uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-       cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-       chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-       uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-       pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-       stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-       rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-       uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-       osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví),

-       byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-       měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Nepominutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3    Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru hodinář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven pro výkon činností v technologii výroby či oprav časoměrných zařízení. Je připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (případně dalších předpisů), pracovat v podmínkách jak průmyslové, tak živnostenské sféře, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent z hlediska profesních dovedností a z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu je schopen se uplatnit v dané profesi i při nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Je schopen se orientovat i v základních ekonomických otázkách této problematiky. 

Absolvent umí:

-       správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci (sestavy, detaily), využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, tyto údaje vyhledávat v normách, tabulkách a určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru a polohy a jakosti povrchu, provádět pomocné výpočty a pořídit náčrt zhotovovaných dílů,

-        využívat základních vědomostí a dovedností ze základů zpracování kovů,

-        rozlišovat běžné strojírenské materiály podle označení norem, určovat jejich vlastností a respektovat je při jejich zpracování,

-       orýsovat podle výkresu jednoduchou součást s použitím základního rýsovačského nářadí,

-       při výrobě časoměrných zařízení zvolit podle výrobních podkladů správný technologický postup výroby jednodušších součástí,

-       zvolit podle výrobních podkladů správný postup jejich montáže do celku,

-        zvolit a používat pomocné materiály, např. pro mazání a chlazení nástrojů, tmelení, lepení, leštění,

-       podle pracovního postupu zvolit a připravit potřebné nářadí, nástroje a měřidla,

-       volit a používat vhodné montážní nástroje, nářadí a pomůcky,

-       nastavovat jednoduché obráběcí stroje (stolní vrtačku, hodinářský soustruh), zvolit správný režim obrábění a bez poškození upínat obrobky,

-       ručním i strojním obráběním zhotovit, popř. dohotovit nebo upravit tvar jednoduchých součástí časoměrných zařízení s dodržením předepsaných rozměrových a tvarových úchylek a jakostí povrchu,

-       samostatně a podle samostatně zvoleného pracovního postupu montovat, demontovat, kontrolovat, čistit, mazat a zkoušet mechanické, elektromechanické i elektrické hodinové strojky, jejich budící zařízení apod. včetně jejich jednoduchých elektrických obvodů pro malá napětí,

-       při opravách hodinových strojků spolehlivě diagnostikovat běžné závady a tyto závady odstraňovat výměnou mechanických i elektrických součástí a bloků,

-       používat měřidla a přístroje ke kontrole chodu hodinových strojů,

-       provádět zkoušky vodotěsnosti, prachotěsnosti, odolnosti proti otřesům apod. a vizuálně pomocí lupy kontrolovat stav a chod hodinových strojů,

-       orientovat se v základních vztazích technologických činností k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, svou pracovní činnost vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval a dále přispíval k jeho zlepšení,

-       používat osobní ochranné pracovní prostředky a ovládat  předpisy bezpečnosti a hygieny práce,

-       obsluhovat protipožární zařízení a ovládat předpisy protipožární ochrany. 

Podle podmínek regionu, stavu trhu práce, požadavků zaměstnavatelů apod. je možno směrovat přípravu na další problematiku časoměrných zařízení, nebo připravovat široce profilovaného absolventa, připraveného bez konkrétního zaměření.

V profilaci absolventů, uskutečňované využitím volitelného obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů, mohou být jejich vědomosti a dovednosti rozšířeny, popřípadě prohloubeny v některé technologii výroby nebo oprav. Profil absolventa musí škola doplnit o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

 

Příprava v učebním oboru hodinář vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi uměl:

-       číst výkresy složitých součástí sestavení podskupin i celých časoměrných zařízení,

-       samostatně zvolit optimální pracovní postup jejich výroby, montáže a oprav,

-        zhotovit potřebné jednoduché montážní pomůcky a nástroje pro servisní opravy,

-       samostatně seřizovat složitější a speciální časoměrné zařízení,

-       ovládat měření a diagnostiku časoměrných zařízení s použitím složitých elektronických přístrojů, včetně zásad volby vhodných měřících metod,

-       při všech činnostech uplatňovat smysl pro pečlivost a vysokou přesnost práce nutné pro spolehlivou a bezchybnou funkci přístrojů a zachování jejich estetického vzhledu,

-       sledovat vývojové trendy v konstrukci a technologii výroby časoměrných zařízení.

Škola užívá kód a název oboru 23-63-H/001 Hodinář, je-li příprava absolventa výrazně zaměřena, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět zaměření.

 

1.4 Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší  reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-   pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-   čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-   vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-   číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-       při přímé podpoře zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení své práce,

-     spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-   objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent dovede pracovat s informacemi a využívat základních zdrojů informací důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě a umí:

-   pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj, a má přehled o základních zdrojích informací,

-   získané informace vyhodnotit a potřebné informace zaznamenat,

-       na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá základní způsob jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového editoru, základy práce v textovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s počítačem.

 

2.    Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru hodinář je připraven k výrobě, seřizování a opravám hodin, hodinových strojů a časoměrných zařízení.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

3.    Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.