MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 29. srpna 2001, čj. 23 655/01-23, s účinností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

   

UČEBNÍ PLÁN  

  

Kmenový obor:                   2363H Hodinář, hodinářské práce

Učební obor:                       23-63-H/001 Hodinář

Tříleté denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2-4

2

2

6-8

Fyzika

2

1

-

3

Práce s počítačem

0-2

0-2

-

2-4

Základy ekologie a chemie(5)

2

-

-

2

Tělesná výchova (2)

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2-4

2-4

Technická dokumentace

2-4

0-2

-

4

Strojírenská technologie

2

-

-

2

Strojnictví

0-2

0-2

0-2

2-4

Elektrotechnika

-

2

-

2

Hodinové stroje

0-2

2-3

1-3

4-6

Elektronika hodinových strojů

-

-

2

2

Technologie(6)

2-3

2-3

2-3

6-9

Odborný výcvik(6)

6-12

14-17,5

14-17,5

34-45

 

 

 

 

 

b) výběrové

-

-

0-2

0-2

 

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

max. 33

max. 33

max. 33

max. 99

B. Nepovinné

 

 

 

 

 

 

Příklady nepovinných předmětů:

estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, popřípadě další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, technika administrativy, dopravní výchova.

Poznámky:

1.        Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.

2.        V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod
2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit maximum, uvedené v učebním plánu).

3.        Učební plány může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4.        V učebních osnovách může škola provést obměnu učiva až 30 % k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým podmínkám. Meziročníkové přesuny učiva, zvláště odborného výcviku, je možné provádět v souladu s pokyny uvedenými v oddíle 5 učebních dokumentů.

5.        Výuka integrovaného vyučovací předmětu základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov jednotlivých předmětů, které si škola vhodně upraví.

6.        Struktura a obsah předmětů technologie a odborný výcvik sleduje profilaci absolventů a stanovení cílů a obsahu vzdělání ve 3. ročníku a je v kompetenci školy. Pro tuto část předmětu je možno upravit, nebo dopracovat osnovu, kterou schvaluje ředitel školy a která se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

7.        Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být v souladu s profilem absolventa, případně se směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy
z učebních dokumentů jiného oboru přípravy
) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

8.        Škola užívá kód a název oboru 23-63-H/001 Hodinář.

9.        Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

10.    Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), a schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout, podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním
z nich sportovní hry.

11.    Škola organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz (nejméně jeden). Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

12.    Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.  Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.  Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.  Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.