PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

2365H Strojník, práce při obsluze strojů

Učební obor:

23-65-H/001 Mechanik silničních strojů

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1      Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně provádět řízení, obsluhu, seřizování a opravy stacionárních a mobilních strojů, poloautomatických a automatických strojních zařízení, provádět údržbu, opravy a výstavbu silničních těles.

1.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-       zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-       upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-       uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-       dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-       chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-       byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-       uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-       cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-       chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-       uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-       pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-       stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-       rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-       uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-       osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví),

-       byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-       měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Cílem je připravit absolventa, který by byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě se podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

1.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru mechanik silničních strojů a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent je připraven pro výkon činností v oboru. Je schopen vykonávat pracovní činnosti spojené se zajišťováním obsluhy a řízení strojních a elektrických zařízení při údržbě, opravách a výstavbě silničních těles, zajišťováním údržby a oprav strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s předmětem činností.

Absolvent má být připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (případně dalších předpisů), pracovat v podmínkách průmyslové, živnostenské výroby, popřípadě služeb, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent umí:

-       správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci (sestavy, detaily), využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, tyto údaje vyhledávat v normách (tabulkách) a určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru a polohy a jakosti povrchu, provádět pomocné výpočty a pořídit náčrt zhotovovaných dílů,

-       ručně zpracovávat kovové a nekovové materiály,

-       uvést příslušné strojní zařízení do chodu a zastavit je,

-       zvolit a nastavit základní parametry a docílit tak optimální provoz obsluhovaných strojů a zařízení,

-       odečítat údaje na měřících přístrojích a v závislosti na měřených parametrech učinit rozhodnutí pro další optimální provoz zařízení,

-       kontrolovat výsledky své činnosti a činnosti obsluhovaného stroje a zařízení,

-       identifikovat závady v činnosti stroje a zařízení a běžné závady odstraňovat,

-       provádět běžnou údržbu, provozní opravy, čištění strojů a zařízení,

-       obsluhovat příslušné technické zařízení,

-       hospodárně využívat materiál a šetřit energií,

-       posoudit činnost pracovních zařízení k životnímu prostředí a respektovat zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy,

-       vykonávat svou pracovní činnost tak, aby nenarušoval životní prostředí a dále přispíval k jeho zlepšení,

-       používat osobní ochranné pracovní prostředky a ovládat předpisy bezpečnosti a hygieny práce,

-       obsluhovat protipožární zařízení a ovládat předpisy protipožární ochrany.

Přípravu absolventů je možné v průběhu druhého a především ve třetím ročníku směrovat na konkrétní profilaci, uskutečňovanou využitím povolené obměny obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů. Vědomosti a dovednosti mohou být rozšířeny, popřípadě prohloubeny o některé činnosti obsluhy a ošetřování pomocných zařízení. Profil absolventa musí škola doplnit o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy. Doplněná část profilu absolventa může být směrována např. takto:

Absolvent, jehož vědomosti a dovednosti jsou směrovány na stavební stroje umí:

-       provádět montáž a demontáž rozebíratelných, nerozebíratelných a pružných strojů, ložisek, mechanismů, potrubí a armatur,

-       provádět drobné opravy a údržbu spalovacích motorů,

-       udržovat a seřizovat strojní a elektrické zařízení stavebních strojů,

-       ovládat, seřizovat a udržovat tekutinové a kombinované systémy stavebních strojů,

-       ovládat a udržovat ruční mechanizované prostředky pro údržbu a opravy,

-       obsluhovat a udržovat stroje pro manipulaci s materiálem,

-       řídit motorové vozidlo v rozsahu, který mu umožní se podrobit zkoušce z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla za účelem získání řidičského oprávnění skupiny "C".

Příprava ve zvolené profilaci "stavební stroje" vytváří předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl absolvent schopen:

-       po předepsaných zkouškách samostatně řídit další stavební stroje,

-       řídit a obsluhovat stavební stroje s vlastním pohonem při jejich přemisťování,

-       vyhledávat a odstraňovat poruchy stavebních strojů, včetně jejich údržby,

-       opravovat a seřizovat specielní stroje pro výstavbu a údržbu silnic.

Uvedené okruhy představují pouze příklady možného zaměření výuky. Podle podmínek regionu, stavu trhu práce, požadavku zaměstnavatelů apod. je možno směrovat přípravu na další odvětví výrobních, nevýrobních a obslužných činností a zařízení.

1.4   Klíčové dovednosti

Mezi významné klíčové dovednosti absolventa z hlediska profesního uplatnění patří numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-       pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-       čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-       vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-       číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-       při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-       spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-       objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

Absolvent umí pracovat s informacemi a využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-       má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-       umí získané informace zaznamenat,

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

Pro zlepšení profesního a osobního života může absolvent využít personální a interpersonální dovednosti:

-       chápe podporu, aktivně ji vyhledává a poskytuje informace o vlastních zálibách, pokroku v práci, obtížích v různých pracovních situacích,

-       určuje částečně samostatně závažné nedostatky i kvality ve vlastním učení a pracovních výkonech,

-       podílí se na stanovení odpovídajících krátkodobých cílů směřujících ke zlepšení vlastní výkonnosti a umí podat i jednodušší vlastní návrhy takto zaměřené,

-       plní plán činností směřujících k daným cílům, snaží se k jejich zlepšení využívat sebekontroly a sebehodnocení na podnět okolí i samostatně,

-       přistupuje převážně kladně ke svému hodnocení a využívá i vlastních zjištění o svých nedostatcích, aby prováděl nápravné změny, informuje samostatně představeného o případných obtížích při jejich realizaci,

-       zaměřuje vlastní činnost na splnění osobní odpovědnosti a dosažení kolektivního cíle,

-       poskytuje na požádání informace důležité pro rozdělení společné odpovědnosti (o vlastní kompetenci k pracovnímu výkonu, o postupu v práci), snaží se samostatně předkládat přiměřené návrhy na výkon takové práce, kterou je schopen odpovědně odvést,

-       dodržuje zadané pracovní metody a organizuje vlastní činnost tak, aby splnil osobní odpovědnost, kontroluje, v jakém rozsahu odpovídá jeho práce rozvrhu času, a společně s nadřízeným hodnotí kvalitu své práce,

-       přivyká samostatné práci i týmové spolupráci, informuje spolupracovníky o změnách na pracovišti, které by ovlivnily jejich výkony,

-       využívá informací spolupracovníků a umí částečně přizpůsobovat svoje pracovní výkony společným pracovním požadavkům a měnícím se pracovním podmínkám.

Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluha periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), může být seznámen s činností a obsluhou grafických programů (např. CAD ve 2D) a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

2       Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru mechanik silničních strojů připraven k výkonu povolání, jehož náplní je především údržba, opravy a seřizování strojů a zařízení silničního stavitelství.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

3       Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.