PROFIL ABSOLVENTA

 

Kmenový obor:

23-65-H Strojník, práce při obsluze strojů

Učební obor:

23-65-H/020 Strojník

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

2         Předpokládané výsledky vzdělávání

2.1   Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně provádět řízení, obsluhu a seřizování stacionárních a mobilních strojů, poloautomatických a automatických strojních zařízení, výrobních linek pro zpracování surovin, polotovarů, hotových výrobků, ve vztahu k příslušné technologii výroby v odvětví.

 

2.2   Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-          zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-          upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-          uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-          dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-          chápal funkci spisovného jazyka a rozdíl mezi vyjadřováním spisovným a nespisovným, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-          byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžných řečových situacích,

-          uvědomoval si význam umění pro člověka, orientoval se v druzích a žánrech literatury, dovedl rozlišovat mezi hodnotnými díly a brakovou literaturou, byl tolerantní ke vkusu druhých,

-          cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-          chápal fungování demokracie a disponoval dovednostmi potřebnými k aktivnímu občanskému životu,

-          uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-          pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-          stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-          rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy, porozuměl závislostem,

-          uměl řešit jednoduché pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-          aktivně rozhodoval o svém pracovním uplatnění a orientoval se na trhu práce,

-          osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví),

-          byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-          měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví.

Cílem je připravit absolventa, který by byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

2.3   Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru strojník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky byl absolvent připraven pro výkon činností strojníka (profilace např. pro stavební stroje, výrobu papíru) spojených se zajišťováním technického provozu strojních a elektrických zařízení, obsluhování, řízení, údržbě a oprav strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s předmětem činností.

Absolvent má byl připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (případně dalších předpisů), pracovat v podmínkách průmyslové, nebo živnostenské výroby, popřípadě služeb, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent umí:

-          správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci (sestavy, detaily), využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, tyto údaje vyhledávat v normách (tabulkách) a určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru a polohy a jakosti povrchu, provádět pomocné výpočty a pořídit náčrt zhotovovaných dílů,

-          ručně zpracovávat kovové a nekovové materiály,

-          uvést příslušné strojní zařízení do chodu a zastavit je,

-          zvolit a nastavit základní parametry a docílit tak optimální provoz obsluhovaných strojů a zařízení,

-          odečítat údaje na měřících přístrojích a v závislosti na měřených parametrech učinit rozhodnutí pro další optimální provoz zařízení,

-          kontrolovat výsledky své činnosti a činnosti obsluhovaného stroje a zařízení,

-          identifikovat závady v činnosti stroje a zařízení a běžné závady odstraňovat,

-          provádět běžnou údržbu, provozní opravy, čištění strojů a zařízení,

-          hospodárně využívat materiál a šetřit energií,

-          posoudit součinnost pracovních zařízení a činností k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dokáže svou pracovní činnost vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval a dále přispíval k jeho zlepšení,

-          používat osobní ochranné pracovní prostředky a ovládat předpisy bezpečnosti a hygieny práce,

-          obsluhovat protipožární zařízení a ovládat předpisy protipožární ochrany.

Přípravu absolventů je možné v průběhu druhého a především ve třetím ročníku směrovat na konkrétní profilaci, uskutečňovanou využitím dovolené obměny obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů, jejich vědomosti a dovednosti budou rozšířeny, popřípadě prohloubeny v některé činnosti obsluhy a ošetřování výrobních nebo obslužných zařízení. Profil absolventa musí škola doplnit o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

Škola užívá kód a název oboru 23-65-H/020 Strojník a škola odděleně od tohoto názvu uvádí zaměření (např. výroba papíru).

 

2.4   Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-          umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-          umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-          umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-          umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-          umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-          rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-          pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-          čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-          vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-          číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-          při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-          podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-          spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-          objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

 

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-          má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-          umí získané informace zaznamenat,

-          umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

Absolvent umí pracovat s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), může být seznámen s činností a obsluhou grafických programů (např. CAD ve 2D), a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

3         Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru strojník má předpoklady k obsluze strojů a strojních zařízení. Podle zvolené profilace je připraven k výkonu povolání např. celulozař, strojník výroby papíru a lepenky.

Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

 

4         Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.