MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

 

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
dne 22. listopadu 2002, čj. 25 921/02-23, s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN

učebního oboru

3-65-H/020 Strojník

   

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Celkový počet týdenních vyučovacích hodin pro 1. až 3. ročník
A. Povinné

 

a) základní

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

6

Fyzika

3

Elektrotechnika

2

Základy ekologie (6)

1

Chemie (6)

1

Práce s počítačem

2

Tělesný výchova (5)

4

Ekonomika

2

Technická dokumentace

4

Strojírenská technologie

2

Strojnictví

3

Technologie (9)

6

Odborný výcvik (9)

40

 

 

b) výběrové

0-8

 

 

Celkem hodin týdně

max. 99

B. Nepovinné

 

Příklady výběrových předmětů: technická měření, stroje a zařízení, elektronika, elektrická zařízení strojů, údržba a opravy strojů aj.

Příklady nepovinných vyučovacích předmětů: estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, další živý jazyk, konverzace v dalším živém jazyku, multikulturní soužití, základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, cvičení z matematiky, cvičení z fyziky, sportovní hry, výpočetní technika, technika administrativy, dopravní výchova aj.

 

Poznámky:

1.       Učební plán umožňuje školám využitím výběrových předmětů dosáhnout pružnější profilaci studia podle podmínek školy, potřeb regionu a zájmu a schopností žáků. Vedení školy vypracuje závazný učební plán podle obecných pedagogických zásad, s přihlédnutím k žádoucím mezipředmětovým vazbám a s respektováním dále uvedených poznámek, nebo využije doporučený učební plán, který je uveden dále. Konkretizovaný učební plán schválí ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

2.       Celková týdenní hodinová dotace předmětů je minimálně 28 a maximálně 33 vyučovacích hodin v každém ročníku. Vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk a tělesná výchova musí být proporcionálně zastoupeny ve všech ročnících.

3.       Ve výuce cizího jazyka pokračuje žák zpravidla ve studiu toho cizího jazyka, kterému se učil ve škole, kde ukončil povinnou školní docházku.

4.       Všeobecně vzdělávacím předmětům se vyučuje podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vydávaných NÚOV Praha.

5.       V době teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit 2 hodiny tělesné výchovy i do týdnů, ve kterých žáci absolvují odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin v ročníku (lze překročit jejich maximum, uvedené v učebním plánu).

6.       Výuka předmětů základy ekologie a chemie se realizuje podle platných učebních osnov. Je možné tyto předměty spojit do integrovaného předmětu základy ekologie a chemie, škola si stávající učební osnovy jednotlivých předmětů vhodně upraví. Hodinová dotace se nemění.

7.       Učební plán může škola v povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný povinný základní vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a poznámkou 2.

8.       V učebních osnovách může škola provést až 30 % obměnu učiva k zařazení nových poznatků vyplývajících z rozvoje vědy a techniky, aktuálních otázek přechodu k tržní ekonomice a k lepšímu přizpůsobení učiva specifickým požadavkům budoucích zaměstnavatelů. Přesuny pořadí učiva, zvláště odborného výcviku, lze provádět v souladu s pokyny uvedenými v charakteristice vzdělávacího programu oddíle 5.

9.       Struktura a obsah předmětů technologie a odborného výcviku je dána pro první a část druhého ročníku. Stanovení cílů a obsahu vzdělání pro část 2. a pro 3. ročník je v kompetenci školy. Pro tuto část předmětu škola využije příslušnou část učební osnovy, popř. ji dále dopracuje a upraví cíle a obsah vzdělání. Po schválení ředitelem školy se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

10.   Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy. Může také rozhodnout o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být v souladu s profilem absolventa, popř. se směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy; po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy. V souladu s obsahem výběrového předmětu škola také doplní profil absolventa a tabulku Přehled začlenění osvojování klíčových dovedností.

11.   Zařazení a struktura nepovinných předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů vypracuje škola (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

12.   Škola užívá kód a název oboru 23-65-H/020 Strojník, je-li příprava absolventa výrazně profilována, může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci (např. 23-65-H/020 Strojník – výroba papíru).

13.   Učivo všech vyučovacích předmětů je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající týdny se využijí podle dále uvedené tabulky.

14.   Škola organizuje v prvním až třetím ročníku týdenní lyžařský výcvikový kurz a sportovně turistický kurz. Celková doba trvání kurzů nesmí přesáhnout dva týdny za výše uvedené období. Organizace kurzů se řídí metodickými pokyny MŠMT ČR k organizaci lyžařského výcviku žáků a sportovně turistických kurzů.

15.   Závěrečné zkoušky se připravují a organizují podle platných právních předpisů.

 

V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu je každý vyučující povinen:

1.       Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a hygieny práce.

2.       Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k ochraně životního prostředí.

3.       Podle obsahu vyučovacího předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz je třeba klást na rozvoj elektroniky, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů apod., a to zejména se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického rozvoje ve strojírenství.

 

DOPORUČENÝ UČEBNÍ PLÁN

Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní předměty

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

2

6

Fyzika

2

1

-

3

Elektrotechnika

-

2

-

2

Základy ekologie a chemie (6)

2

-

-

2

Práce s počítačem

-

2

-

2

Tělesná výchova (5)

2

1

1

4

Ekonomika

-

-

2

2

Technická dokumentace

3

1

-

4

Strojírenská technologie

2

-

-

2

Strojnictví

-

2

-

2

Technologie (9)

3

2

1

6

Odborný výcvik (9)

12

14

17,5

43,5

 

 

 

 

 

b) výběrové a volitelné předměty

-

1

4,5

5,5

 

 

 

 

 

Počet hodin celkem

max. 33

max. 33

max. 33

max. 99

B. Nepovinné předměty