PROFIL ABSOLVENTAKmenový obor:                           23-65-H   Strojník, práce při obsluze strojů

Učební obor:                               23-65-H/009 Strojník-lodní doprava

Dosažený stupeň vzdělání:            střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:     závěrečná zkouška, výuční list

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1     Obecná úvodní část

Po ukončení přípravy v učebním oboru strojník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi je absolvent schopen samostatně vykonávat funkci strojníka lodní dopravy. Činnosti spojené se zajišťováním technického provozu strojních a elektrických zařízení, obsluhování, řízení, údržbě a oprav strojů, strojního zařízení, příslušenství a systémů souvisejících s lodní dopravou.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-         zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-         upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-         uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-         dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-         chápal funkci spisovného jazyka, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-         byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžné komunikaci,

-         uvědomoval si přínos umění pro život člověka, získal všeobecný kulturní rozhled,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         chápal fungování demokratické společnosti, jednal v souladu s etickými a společenskými normami a pravidly,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-         stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-         rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy a porozuměl souvislostem,

-         uměl řešit pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-         osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-         byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-         měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

Nepominutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3     Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent má byl připravován tak, aby mohl podle výkresové dokumentace, technologických a pracovních postupů a norem (případně dalších předpisů), pracovat v lodní dopravě, aby byl schopen dosahovat požadovaných výsledků, své činnosti sledovat, vyhodnocovat a provádět potřebné korekce.

Absolvent umí:

-         správně a samostatně číst výkresovou dokumentaci (sestavy, detaily), využívat číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, tyto údaje vyhledávat v normách (tabulkách) a určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměrů, tvaru a polohy a jakosti povrchu, provádět pomocné výpočty a pořídit náčrt zhotovovaných dílů,

-         ručně zpracovávat kovové a nekovové materiály,

-         zhotovovat jednoduché součástky strojů a zařízení pro výstroj plavidel,

-         splétat konopná a ocelová lana,

-         provádět základní práce se dřevem,

-         provádět běžnou údržbu, čištění strojů a zařízení, povrchové úpravy včetně ochrany kovů před korozí povrchovými nátěry,

-         kontrolovat a obsluhovat motory, pracovní stroje a ostatní zařízení na plavidlech,

-         identifikovat závady v činnosti všech zařízení na plavidlech a běžné závady odstraňovat podle technologického postupu,

-         provádět práce spojené s kormidlováním, kotvením, vyvazováním, nakládáním a vykládáním plavidla,

-         plavit se s pracovní a záchrannou loďkou,

-         používat záchranných prostředků plavidel,

-         spolupracovat s posádkou plavidla během plavební cesty a zajišťovat její potřeby.

-         hospodárně využívat materiál a šetřit energií,

-         posoudit součinnost pracovních zařízení a činností k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy, svou pracovní činnost vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval a dále přispíval k jeho zlepšení,

-         používat osobní ochranné pracovní prostředky a ovládat předpisy bezpečnosti a hygieny práce,

-         dodržovat požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci souvisejících s výkonem prací při obsluze strojů, obecné zásady bezpečného chování, zásady požární prevence a zacházení s věcnými prostředky požární ochrany.

 

Příprava v oboru lodní dopravy vytváří předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl absolvent schopen:

-         vyhledávat a odstraňovat poruchy strojů, systémů a zařízení plavidel včetně elektrických,

-         ovládat sochorování a manipulaci s lany a člunky,

-         vyvazovat plavidla v přístavech a na volném toku a začleňovat plavidla do vleku podle ponoru a stavu vody,

-         provádět práce spojené s nakládáním a vykládáním, uložením, přejímáním a předáváním nákladu včetně potřebných vybavení (celní, zdravotní) a vedení lodních dokladů,

-         zvládnout cizí jazyk potřebný a používaný na příslušném vodním toku,

-         řídit plavidla bez vlastního pohonu,

-         řídit plavidla nákladní a osobní dopravy, speciální plavidla na regulovaných tocích, průplavech a na uzavřených vodních plochách,

-         řídit tažné nebo tlačné soupravy,

-         řídit plavidla na tocích v obtížných plavebních podmínkách za použití navigační techniky.

 

Přípravu absolventů je možné v průběhu druhého a především ve třetím ročníku směrovat na konkrétní profilaci, uskutečňovanou využitím dovolené obměny obsahu předmětů i volbou výběrových předmětů, jejich vědomosti a dovednosti budou rozšířeny, popřípadě prohloubeny v některé činnosti obsluhy a ošetřování plavidel a souvisejících zařízení a činností. Profil absolventa musí škola doplnit o cíle, kterých má být touto profilací dosaženo. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

 

1.4     Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-         umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-         umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-         umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-         umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-         umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-         rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.


Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-   pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-   čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-   vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-   číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

 

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-       při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-       spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-       objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

 

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci v pracovním i mimopracovním životě:

-   má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-   umí získané informace zaznamenat,

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

 

Absolvent umí pracovat s osobním počítačem, zvládá základní způsoby jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti), může být seznámen s činností a obsluhou grafických programů (např. CAD ve 2D), a dodržuje zásady prevence zdravotních rizik práce na zařízeních se zobrazovacími jednotkami a opatření k ochraně zdraví.

 

2.      Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru strojník má předpoklady k obsluze strojů strojních zařízení a plavidel. Je připraven k výkonu povolání lodník, lodní strojník apod.

 Po absolvování příslušné praxe a případných předepsaných zkoušek může samostatně podnikat v daném oboru.

 

3.      Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru, pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.