PROFIL ABSOLVENTA

 


Kmenový obor:            2366H Mechanik opravář, opravářské práce

Kód a název :               23-66-H/001 Mechanik opravář 

Dosažený stupeň vzdělání :          střední odborné 

Způsob ukončení a certifikace :    závěrečná zkouška, výuční list

 

1.      Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1     Obecná úvodní část

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi samostatně udržovat a opravovat stroje a zařízení i funkční celky, provádět demontáže, kontroly a opravy strojních částí a jejich montáže, funkční kontroly po provedené opravě, základní ruční a strojní operace při zhotovování dílů, rozpojování, spojování a opravách strojních částí a jednoduché elektrotechnické práce přímo související s opravou příslušného zařízení, provádět technické údržby, zjišťovat závady, opravovat, seřizovat a přezkušovat univerzální a speciální stroje a zařízení, jejich příslušenství, speciální vybavení a mechanizované nářadí.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Příprava žáka v učebním oboru směřuje k tomu, aby po jejím absolvování žák:

-         zdokonalil a upevnil své dovednosti potřebné k sebepoznání, seberegulaci a sebevýchově,

-         upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám,

-         uměl v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní životní a pracovní situace,

-         dokázal vyhledávat informace důležité pro osobní i pracovní rozvoj, dovedl je používat a předávat,

-         chápal funkci spisovného jazyka, dovedl se správně a výstižně vyjadřovat v mateřském jazyce,

-         byl schopen používat cizí jazyk jako prostředek dorozumění a předávání informací, rozuměl tématům pojednávajícím o otázkách osobního, společenského i pracovního života, dokázal se vyjadřovat v běžné komunikaci,

-         uvědomoval si přínos umění pro život člověka, získal všeobecný kulturní rozhled,

-         cítil spoluodpovědnost za živou i neživou přírodu, za kulturní a historické památky a byl ochoten je ochraňovat,

-         chápal fungování demokratické společnosti, jednal v souladu s etickými a společenskými normami a pravidly,

-         uvědomoval si svou národní a evropskou identitu, svá lidská práva a respektoval práva ostatních lidí, byl připraven k soužití s různými společenskými minoritami, nepodléhal xenofobii, rasismu a intoleranci,

-         pociťoval odpovědnost za sebe sama, svou rodinu i širší lidské společenství, za svůj stát a jeho bezpečnost, plnil své občanské povinnosti a respektoval zákony,

-         stavěl si v životě takové priority, které jsou v souladu s humanismem, slušností a lidskou solidaritou,

-         rozvinul a prohloubil své numerické dovednosti a návyky, pochopil kvantitativní a prostorové vztahy a porozuměl souvislostem,

-         uměl řešit pracovní i osobní problémy a pracovat s informacemi,

-         osvojil a rozvinul dovednosti, které mu umožní poznávat přírodu i prostředí, ve kterém lidé žijí a pracují (např. z hlediska ekologie, ochrany zdraví atd.),

-         byl schopen poskytnout první pomoc při úrazu či náhlém onemocnění, ovládal zásady správné životosprávy a zdravého životního stylu, vytvořil si pocit odpovědnosti za vlastní zdraví,

-         měl vytvořeny předpoklady pro žádoucí transfer získaných pohybových dovedností do motoriky pracovních činností, ovládal kompenzační cvičení vhodná pro regeneraci tělesných i duševních sil, usiloval o rozvoj své tělesné zdatnosti a upevňování svého zdraví,

Nepominutelným cílem je příprava absolventa tak, aby byl schopen a ochoten se dále vzdělávat, popřípadě podle situace na trhu práce rekvalifikovat.

 

1.3     Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po skončení přípravy v učebním oboru mechanik opravář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent uplatňuje v průmyslové i živnostenské sféře i oblasti služeb. Přitom umí :

-         číst technické výkresy, normy a schémata, pracovní návody a ostatní technickou dokumentaci,

-         používat technickou terminologii obecnou i v dané profilaci,

-         provádět jednoduché výpočty potřebné ke stanovení hmotnosti polotovarů, jejich velikosti a tvarů,

-         posoudit vlastnosti jednotlivých druhů uložení z lícovací soustavy a stanovit vzájemný vztah součástí pro jejich požadovanou funkci,

-         rozlišovat vlastnosti kovových a nekovových materiálů podle označení technických norem a získat informace o používání nových materiálů,

-         rozlišovat rozdílné vlastnosti polotovarů litých a tvářených, rozlišovat vlastnosti jednotlivých způsobů tepelného zpracování technických materiálů,

-         rozlišovat různé druhy drsnosti povrchů a zvolit vhodný stupeň pro požadovanou funkci součástí,

-         samostatně volit pracovní postupy a pracovní prostředky,

-         základní úkony při orýsování polotovarů,

-         ručně zpracovávat technické materiály včetně jejich přípravy před zpracováním,

-         provádět jednoduché technologické úkony z oblasti strojního obrábění a úkony s mechanizovanými nástroji,

-         manipulovat s běžně používanými měřícími a kontrolními prostředky používanými k průběžné a konečné kontrole prováděné činnosti,

-         vhodně využívat jednotlivé prostředky a způsoby určené k ochraně součástí proti škodlivým vlivům prostředí,

-         udržovat pracovní prostředky a podle potřeby si je upravovat nebo zhotovovat podle požadavků pracovní činnosti,

-         používat jednoduchých zdvihacích a jiných mechanizačních prostředků při pracovní činnosti,

-         aplikovat poznatky z elektrotechniky při posuzování funkce elektrotechnických zařízení a dodržovat zásady platné při používání elektrické energie,

-         pochopit konstrukci a funkci strojů a zařízení, které udržuje a opravuje, posoudit funkci a použití strojních součástí a jednoduchých mechanizmů, stanovit příčiny poruch a stanovit postup jejich odstraňování,

-         samostatně nebo podle návodu provádět demontáž a montáž montážních skupin podskupin a dílů s výměnou náhradních dílů a provádět všechny technologické úkony
z oblasti přilícování součásti v průběhu montáže,

-         stanovit postup montáže, rozsah opravy a postup při montáži včetně rozhodnutí o výměně či zachování součásti, provádět dílčí i konečnou kontrolu přesnosti a funkce montovaných dílců, podskupin, skupin a montážních celků a na základě zjištěných nedostatků provést seřízení,

-         provádět běžné, střední a generální opravy strojů a zařízení,

-         ustavovat a uvádět do chodu nové pracovní prostředky dle dispozic výrobce,

-         vést základní evidenci o vykonané práci,

-         ohodnotit kvalitu a množství vlastní činnosti a rozpoznávat příčiny nedostatků, kterých se v průběhu činnosti dopustil,

-         plnit technické a časové normy,

-         nacházet způsoby zvyšování produktivity práce a snižování spotřeby materiálu a energie,

-         trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům vyplývající z uplatňování výsledků vědeckotechnického rozvoje v praxi,

-         pochopit strukturu podniku a začlenění svého pracoviště do této struktury,

-         orientovat se v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadám jeho ochrany před možnými negativními vlivy (dovede své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení),

-         dodržovat při práci zásady a předpisy ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, dodržovat předpisy protipožární ochrany a zacházet s protipožárními zařízeními.

 

Dovednosti absolventů lze v závěrečné fázi přípravy prohlubovat v určitém konkrétním směru, tj. rozšířit je na výkon činností, vyskytujících se např. při údržbách, opravách a seřizování určitých specializovaných výrobků a zařízení. V tom případě je škola povinna dopracovat specifickou část profilu absolventa. Tuto část schválí ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné učební dokumentace školy.

 

Škola užívá kód a název oboru 23-66-H/001 Mechanik opravář, je-li příprava absolventa výrazně profilována může škola odděleně od tohoto názvu uvádět slovy příslušnou profilaci, např. plynárenská zařízení, lesní stroje a zařízení, letadla, kolejová vozidla.


1.4 Klíčové dovednosti

Nejvýznamnějšími klíčovými dovednostmi absolventa jsou z hlediska profesního uplatnění numerické aplikace, které při řešení reálných problémů spočívají v následujících dílčích dovednostech:

-       umí využívat získaných matematických a přírodovědných poznatků k přímému řešení jednodušších praktických úkolů a situací z běžného života i z oblasti vlastní profese,

-       umí vytipovat měřitelné a vypočitatelné složky jednodušší reálné situace a zvolit z běžných i profesně specifických kvantitativních metod metody vhodné pro její řešení,

-       umí správně provádět dílčí matematické operace používané v profesní činnosti při řešení konkrétní situace,

-       umí graficky znázorňovat jednodušší reálné situace tam, kde grafické znázornění napomáhá jejich kvantitativnímu řešení, rozumí grafickému znázornění jednodušší reálné situace a umí je využít v praxi,

-       umí třídit číselné údaje, posoudit jejich význam pro osobní život i povolání a přesně vést číselné záznamy,

-       rozumí běžným termínům kvantifikujícího charakteru v mluveném projevu.

 

Absolvent umí přiměřeně komunikovat v běžných profesních i životních situacích, tj.:

-   pohovořit o běžném životním i pracovním tématu s ohledem na posluchače, věnuje pozornost jejich připomínkám a ověřuje si, zda jeho sdělení bylo pochopeno okolím,

-   čitelně zpracovávat běžné písemné materiály v zadané úpravě (např. technickou dokumentaci) pro užší okruh uživatelů, především spolupracovníky a zaměstnavatele,

-   vysvětlit, případně i znázornit běžnou záležitost (např. jednodušší poruchu technického zařízení) spolupracovníkům a zaměstnavateli,

-   číst s porozuměním obsahu a využívat informací získaných četbou jednodušších písemných materiálů, např. jednodušších pracovních dokumentů.

 

Při řešení problémů a problémových situací z hlediska profesního a z hlediska schopnosti týmové práce absolvent umí:

-       při přímé podpoře od zaměstnavatele zdokonalovat vlastní pracovní výkonnost,

-       podílet se na odstraňování nedostatků ve svých pracovních výkonech a na stanovení jednodušších cílů vedoucích ke zlepšení jeho práce,

-       spolupracovat na dosažení kolektivního cíle s druhými osobami, přijímat a nést odpovědnost za vlastní práci a částečně i za práci ostatních,

-   objasnit jednodušší mimopracovní i pracovní problém, využít za tímto účelem jednoduššího srozumitelného návodu a zvolit standardní řešení, které je vhodnou reakcí na problém.

 

Absolvent umí využívat základních zdrojů informací, důležitých pro jeho orientaci
v pracovním i mimopracovním životě:

-   má přehled o základních zdrojích informací a umí pro vyhledání běžně požadované informace využít vhodný informační zdroj,

-   umí získané informace zaznamenat,

-       umí na základě konkrétní informace pracovního charakteru přizpůsobit svůj pracovní postup, výkon apod.

 

 Absolvent umí pracovat uživatelským způsobem s osobním počítačem, zvládá základní způsob jeho obsluhy (spuštění, přechod do textového a tabulkového editoru, základy práce
v textovém editoru, tvorba a práce v jednoduchém tabulkovém editoru a obsluhu periferních zařízení potřebných k jeho činnosti
), může být seznámen s činností a obsluhou grafických programů (např. CAD ve 2D), dodržuje základy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
s počítačem.

 

2.    Možnosti uplatnění absolventa 

Absolvent učebního oboru mechanik opravář je připraven k výkonu dělnických povolání v oblasti montáže, oprav a údržby. V průběhu přípravy je možné profilovat absolventa pro konkrétní povolání např. mechanik pro provozní montáž plynovodů a plynových zařízení, mechanik lesních strojů a zařízení, mechanik motorových lokomotiv a motorových vozů, zámečník kolejových vozidel, letecký mechanik.

Po absolvování příslušné praxe, případných předepsaných zkoušek a legislativních předpisů může samostatně podnikat v daném oboru.

3.    Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujícího na předešlou přípravu.