PROFIL ABSOLVENTA 

Kmenový obor:

23-67-H Seřizovač textilních strojů, seřizovací práce

Učební obor:

23-67-H/004 Seřizovač textilních strojů

Dosažený stupeň vzdělání:

Střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

Závěrečná zkouška, výuční list

Zaměření:

Učební obor je bez zaměření. V návaznosti na konkrétní profil absolventa a dopracováním učebního plánu na konkrétní podmínky školy je možné, aby škola vhodnou volbou učiva vytvořila zaměření učebního oboru, které bude odpovídat zájmům žáků a poptávce na trhu práce. Může se např. jednat o zaměření na seřizování strojů v přádelnách, na seřizování strojů v tkalcovnách, na seřizování strojů v pletárnách. Tato zaměření nemají samostatné kódy, lze je však slovním vyjádřením uvádět na vysvědčení a výučním listu. Bližší podmínky k tvorbě zaměření jsou stanoveny v profilu absolventa, v charakteristice vzdělávacího programu a v poznámkách k učebnímu plánu.

 

1         Předpokládané výsledky vzdělávání

1.1   Obecná úvodní část

Absolvent široce profilovaného učebního oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V průběhu jeho přípravy byl kladen důraz na vzdělávání v kontextu správně pojímaného občanství, tedy na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti založené na humanismu. Přitom byla akcentována osobnost žáka, zvýšila se orientace na jeho životní adaptabilitu, na přípravu k práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i na přípravu k životu v harmonii s prostředím, s okolním světem i se sebou.

Odborné vzdělání široce koncipované pro oblast seřizování textilních strojů i ve školou koncipovaných zaměřeních se stalo východiskem pro jeho uplatnění v povolání seřizovač v různých druzích textilních výrob. Absolvent uplatňuje zejména dovednosti praktické aplikace získaných poznatků, dovednosti přesně vykonávat pracovní činnosti a podávat stabilní výkon ve specifických pracovních podmínkách. Důraz je kladen na kompetentnost a odbornost. V tomto pojetí se jedná o ukončenou etapu vzdělávání.

Získaným vzděláním má absolvent vytvořeny solidní předpoklady pro další vzdělávání.

1.2   Předpokládané vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Vzdělávání a výchova v učebním oboru směřovaly k tomu, aby absolvent

·         ovládal základní dovednosti potřebné k poznání a regulování vlastní osobnosti,

·         komunikoval s jinými lidmi na požadované úrovni a zachovával obecně uznávaná pravidla slušného chování,

·         uvědomoval si svou identitu a lidská práva, dovedl je obhajovat a zároveň plnil své morální a zákonné povinnosti,

·         poznal jiné kultury a nacházel ve styku s nimi zdroje vlastního obohacování,

·         uznával lidi jiného etnického původu, náboženství nebo kultury za sobě rovné a ctil jejich práva,

·         rozuměl fungování demokracie a byl schopen aktivního občanského života,

·         využíval svých vědomostí a dovedností ze společenskovědní oblasti a práva při řešení různých praktických otázek právního, sociálního a ekonomického charakteru i při politickém a etickém rozhodování, hodnocení a jednání,

·         vyjadřoval se v mateřském jazyce věcně, jasně, srozumitelně a jazykově správně,

·         dovedl pracovat s informacemi z různých zdrojů včetně elektronických médií a přistupoval k nim kriticky, uvědomoval si nutnost posouzení spolehlivosti informačních zdrojů,

·         samostatně pracoval s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využíval při řešení úkolů nejen při výkonu profese, ale i v soukromém a občanském životě,

·         používal cizí jazyk jako prostředek komunikace ve společenském životě nebo pro potřeby svého povolání a k poznávání jiných kultur,

·         uměl používat matematických a přírodovědných poznatků při řešení praktických problémů v běžných životních i profesních situacích,

·         rozuměl vztahu člověka a přírody, jednal ekologicky,

·         chápal význam umění pro člověka a dovedl si vybrat z kulturní nabídky hodnotné podněty jak pro obohacování své osobnosti, tak i pro svou profesní činnost,

·         usiloval o zařazení pohybových aktivit do svého životního stylu a o optimální stav své tělesné zdatnosti,

·         uměl chránit zdraví a věděl, jak si má počínat v situacích ohrožení a při mimořádných událostech,

·         dovedl ve své profesní oblasti identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

·         měl vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v průmyslové výrobě i v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění.

1.3   Předpokládané vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Ukončením přípravy v učebním oboru a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

·         se orientuje v základních ekonomických otázkách, chápe podstatu tržního hospodářství, osvojil si základní vědomosti o pracovně právních vztazích,

·         umí aplikovat nejzákladnější vědomosti a dovednosti z ekonomické oblasti při řešení praktických situací v pracovním i osobním životě,

·         zná různé druhy a vlastnosti zpracovávaných materiálů, má přehled o používaných strojích a zařízeních, má přehled o různých textilních technologických postupech,

·         orientuje se ve výrobních postupech při výrobě textilií, umí posoudit vlastnosti materiálů a vycházet z nich při výkonu pracovních činností, zejména při seřizování textilních strojů,

·         rozeznává textilní materiály, polotovary a výrobky podle druhu, tvaru, označení a posuzuje (vizuálně) jejich jakost,

·         správně a bezpečně manipuluje s používanými textilními materiály, polotovary a výrobky,

·         pracuje s výsledky vstupní, mezioperační a výstupní kontrolu materiálů, polotovarů a výrobků, umí zjišťovat stupeň jakosti na základě stanovených parametrů a používat odpovídající kontrolní přístroje a zařízení,

·         čte a používá technickou dokumentaci, orientuje se v technických výkresech, umí číst a sestavovat textilní vzornice, schémata, technologické postupy a výrobní příkazy,

·         pořizuje náčrty součástí a potřebnou technickou dokumentaci pro rychlou výrobu poškozeného dílu,

·         obsluhuje textilní stroje, linky a zařízení, kontroluje jejich chod v souladu s technickými, bezpečnostními a hygienickými předpisy, používá potřebné pomůcky, nářadí a nástroje,

·         ručně a strojově zhotovuje a opracovává strojní součásti, provádí demontáž a montáž strojních sestav,

·         pečuje o stroje, linky a zařízení, pracovní pomůcky, nástroje a nářadí, provádí jejich údržbu a seřizování,

·         kontroluje nastavení provozních a technologických parametrů strojů a zařízení,

·         umí připravovat a organizovat běžné (provozní), střední a generální opravy strojů a zařízení,

·         umí zorganizovat, připravit, uspořádat a kontrolovat pracoviště v souladu s výrobním předpisem, zkontrolovat provozuschopnost strojů, linek a zařízení,

·         umí vést evidenci technických dat o průběhu prací a výsledcích pracovních činností, např. evidenci výkonů, jakosti, záznamy o výrobní změně, seřízení stroje a předepsaným způsobem záznamy uchovávat,

·         dodržuje zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, dodržuje předpisy požární ochrany, při vzniku požáru na pracovišti dovede účinně přispět k jeho likvidaci použitím hasebních prostředků.

Při koncipování předpokládaných zaměření lze očekávat, že absolvent

·         zná příčiny poruch na seřizovaných textilních strojích,

·         zná druhy a vlastnosti zpracovávaného i pomocného materiálu, příčiny vad v textilních polotovarech, nitích, tkaninách a pleteninách,

·         volí technologické postupy při seřizování textilních strojů a zařízení v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách (dle přípravy v zaměření),

·         rozhoduje o použití jednotlivých strojových dílců textilních strojů a jejich úpravách a rozhoduje o odstranění mechanických poruch,

·         provádí základní zkoušky textilních materiálů (např. zkoušku pevnosti, číslo nitě, navlhavost apod.) včetně produkčních výpočtů textilních strojů a zařízení v přádelnách tkalcovnách nebo pletárnách (dle přípravy v zaměření), zná normy spotřeby textilních materiálů a druhy, jakostní zařazení textilních výrobků,

·         na základě zjištěné závady provádí základní technické seřizování textilních poloautomatických a automatických strojů a zařízení v přádelnách, tkalcovnách, pletárnách (dle přípravy v zaměření) včetně záběhu textilního stroje po seřízení,

·         seřizuje a nastavuje textilní stroje na nové vzory a nové druhy výrobků a polotovarů včetně jejich založení a uvedení do provozu,

·         kontroluje a vyhodnocuje výsledky měření jednotlivých veličin (např. měří napětí nití, tvrdost návinu přízových těles, dostavu apod.) v přádelnách, tkalcovnách nebo pletárnách (dle přípravy v zaměření),

·         má základní přehled o pracovních činnostech při seřizování textilních strojů a zařízení v dalších technologických oblastech textilní výroby (předení, tkaní, pletení).

 

Příprava v učebním oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen

·         posoudit vlivy předcházejících pracovních operací na jakost a produktivnost textilních technologií a posoudit, zda případné odchylky jsou dány surovinami, jejich zpracováním nebo nesprávným technologickým seřízením strojů a zařízení,

·         seřizovat složitější textilní stroje a zařízení, vykonávat náročnější pracovní činnosti ve svém zaměření a rozšiřovat a prohlubovat si dovednosti z dalších technologických oblastí textilní výroby.

1.4   Další požadavky na absolventa vyplývající z charakteru učebního oboru

Absolvent učebního oboru se vyznačuje:

·         pracovní kázní a dobrými organizačními schopnostmi,

·         dovedností samostatně řešit různé situace a schopností samostatného myšlení, jednání a rozhodování,

·         uměním jednat s lidmi a zapojit se do pracovního týmu,

·         snahou po dalším vzdělávání a sebevzdělávání, orientací ve světě práce a schopností adaptace na měnící se požadavky trhu práce.

2         Možnosti uplatnění absolventa

Úspěšné zvládnutí tohoto vzdělávacího programu umožní absolventům uplatnit se zejména při výkonu povolání seřizovač v přádelnách, tkalcovnách nebo pletárnách (dle přípravy v zaměření). Absolvent učebního oboru se uplatní ve velkých, středně velkých i malých firmách zejména v pozici zaměstnance.

Může plnit pracovní úkoly i při výrobě různých druhů textilií v průmyslové výrobě. Absolvent umí podle zaměření vykonávat odborné práce v přádelnách nebo tkalcovnách nebo v pletárnách a má základní přehled o pracovních činnostech v dalších technologických oblastech textilní výroby.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předcházející přípravu podle platných právních norem. Studium probíhá na středních školách formou denní, večerní a dálkovou.