CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 2 roky

Učební obor je určený pro : hochy

Základní podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 8. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední vzdělání a odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Stručný popis oboru

Obor připravuje žáky pro jednoduché a pomocné práce v autoservisu. Žáci se naučí provádět jednoduché práce související s tímto oborem, používat příslušné jednoduché mechanizační prostředky a provádět drobné údržbářské práce.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Při výběru z hlediska zdravotního stavu uchazeče vadí: Poruchy omezující funkce nosného a pohybového systému, omezující práce v nepříznivých povětrnostních podmínkách, postižení páteře (těžké a střední skoliosy, stavy po operaci páteře), postižení dolních končetin, ploché nohy II. stupně, stavy po congenitální luxaci kyčlí, po zlomeninách s následnou poruchou funkce, postižení horních končetin omezující funkce velkých nebo drobných kloubů, chronické a alergické onemocnění kůže, zejména onemocnění postihující ruce a obličej, recidivující ekzém i v klidovém stavu, přecitlivělost na mechanická, chemická i biologická dráždidla, chronická a alergická onemocnění dýchacích cest, astma bronchiále s poruchou ventilačních funkcí, nemoc srdce, zejména závažné poruchy rytmu, závažné chlopenní vady, vrozené vady srdce hemodynamicky významné, hypertenze, nemoce ledvin, chronické nebo recidivující záněty urogenitálního systému, nefropatie s poruchou funkce ledvin, onemocnění zažívacího ústrojí provázená funkční poruchou vyžadující omezení fyzické námahy, poruchy jater vyžadující omezení fyzické námahy, záchvatové stavy různé etiologie i s preventivně ordinovanou protizáchvatovou léčbou, nervová onemocnění provázená poruchami pohybových funkcí a koordinací, poruchy smyslu, které jsou v rozporu s požadavky kladenými na řidiče motorových vozidel ve smyslu platné vyhlášky „O způsobilosti k řízení motorových vozidel, trolejbusů a tramvají".

Do učebního oboru mohou být přijati pouze mladiství, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil dorostový lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební (studijní) obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci s hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět. Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

l. důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2. používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisem,

3. používáni osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů, .

4. vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučováni žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna je soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby, pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou pří lomnost osoby pověřené vedením praktického vyučováni žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

Zařazování absolventů

Po vykonání závěrečné zkoušky bude absolventům učebního oboru přiznána 3. osobní třída, po vykonání závěrečné zkoušky s vyznamenáním 4. osobní třída ve II. kvalifikačním stupni.

Učební obor technické služby v autoservisu se zvlášť upraveným učebním plánem připravuje zejména na dělnické povolání : dělník v autoservisu.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou po úspěšném ukončení 8. ročníku rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém učebním oboru. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém učebním oboru se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů, navazujících na předešlou přípravu (vyhl. MŠ ČSR č. 124/1984 Sb., o středních školách, ve znění pozdějších předpisů). Studium probíhá na středním odborném učilišti formou studia při zaměstnání.

Absolventi mohou po úspěšném ukončení 8. ročníku základní školy studovat i na jiných druzích středních škol (včetně vojenských) za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.