Profil absolventa učebního oboruAbsolvent učebního oboru je vybaven potřebnými a žádoucími vědomostmi, dovednostmi a postoji, které jsou předpokladem k jeho úspěšnému zvládnutí obecně lidských a profesních situací a problémů.

a) obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

- absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat,

- uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras,

- je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku, - preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí,

- je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti, Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti,

- chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi,

- je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání, uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností,

- je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací,

- uvědomuje si vliv přírodního prostředí i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí,

- rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje,

- v ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka, v cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech,

- dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci, sdělit podstatné myšlenky z běžného vyslechnutého nebo přečteného textu, v jednoduchých větách hovořit o známé tematice,

- ovládá v cizím jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru,

- je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře, má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...), chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem,

- rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích,

- je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí,

- je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec, snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví, je veden ke správným představám o využívání volného času,

- ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je,

- dovede pracovat s osobním počítačem, dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě,

- má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů, orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.

Po ukončení přípravy v učebním oboru technické služby v autoservisu se zvlášť upraveným učebním plánem a úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent dovede dovede vykonávat jednoduché práce při čištění a údržbě silničních motorových vozidel v autoservisu. Má přehled o konstrukcích silničních motorových vozidel, jejich mazací a palivové soustavě včetně vědomostí o palivech a mazivech. Dovede provádět drobné práce při údržbě, mazání, čištění a tankování silničních motorových vozidel. Je schopen jednat se zákazníkem a má přehled o čisticích zařízeních a mechanismech, včetně čisticích prostředků, které se používají pro vnitřní a venkovní čištění částí silničních motorových vozidel.

Příprava v učebním oboru technické služby v autoservisu se zvlášť upraveným učebním plánem vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen vykonávat práce v autoservisu, řídit se při výkonu práce zásadami a ustanoveními o bezpečnosti a hygieně práce v provozu autoservisu.

Absolvent by měl znát základní vztahy svého odvětví k životnímu prostředí a zásady jeho ochrany před možnými negativními vlivy a vykonávat své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úkolů tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení.

Dále by měl znát poslání a úkoly příslušného druhu autoservisu, příslušného podniku automobilového opravárenství a svého pracoviště. Měl by znát druhy a použití ručních nástrojů a pomůcek používaných při údržbě, čištění a jednoduchých opravách silničních motorových vozidel, které při své práci používá. Měl by znát základní způsoby ochrany materiálů před korozí a dovést nanášet některé druhy ochranných vrstev.