MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 


Vydalo Ministerstvo školství České socialistické republiky
dne 18. srpna 1988, č.j. 13 267/88-220 s platností od 1. září 1989 počínaje 1. ročníkem

a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 17. dubna 1990, č.j. 15 271/90-21 a dne 31. května 1991, č.j. 17 981/91-21 s platností od 1. září 1991


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

se zvlášť upraveným učebním plánem

23-68-E/001 TECHNICKÉ SLUŽBY V AUTOSERVISU



Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku
1. 2.
1. Společenskovědní
Český jazyk a literatura 0,5 0,5
Občanská nauka 1 1
2. Matematika 0,5 0,5
3. Tělesná výchova 2 2
4. Odborné
Technologie 2 3
Odborný výcvik 28 28
Celkem 34 35
Nepovinné vyučovací předměty
Sportovní hry 2 2
Výchova k rodičovství - -/1
Základy rodinné výchovy 2 2
Člověk a prostředí 2 -


Poznámky :

1. Při týdenním nebo delším střídání teoretického vyučování a odborného výcviku se předepsaný počet hodin povinné tělesné výchovy ve 2. ročníku vyučuje každý týden, a to i v týdnech odborného výcviku. Příslušný počet hodin povinné tělesné výchovy v týdnech teoretického vyučování a odborného výcviku se zařadí do rozvrhu hodin podle proporcí teoretického vyučování a odborného výcviku v učebním plánu.

2. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů. Zbývající doba se využije podle dále uvedené tabulky.

3. Žák se může přihlásit nejvýše do dvou nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z nich sportovní hry.

4. V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.



V souvislosti s konkrétním obsahem každého odborného vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující :

1. Průběžně se zabývat otázkami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

2. Soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí.

3. Podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky. Zvláštní důraz klást na rozvoj elektronizace národního hospodářství, komplexní automatizace a mechanizace, zavádění nových materiálů. Učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v odvětví a v organizaci, pro kterou se žáci připravují.

Učební osnovy odborných předmětů včetně odborného výcviku jsou rámcové. Počet hodin jednotlivých tematických celků si může vyučující při dodržení obsahu upravit v tematickém plánu v rozsahu do 20 % u každého tematického celku. Tematický plán musí být schválen ředitelem středního odborného učiliště.